ผลการประเมินสมรรถนะของ นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
จากเพื่อนครู ผู้บริหาร และตนเอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
สมรรถนะครู
คะแนนเฉลี่ย
รวม 3 คน
ตนเอง
เพื่อน
ผู้บริหาร
 เฉลี่ย 
ระดับการปฏิบัติ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)          
     1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 4.33 4.00 5.00 4.44 สูง
     2. สมรรถนะการบริการที่ดี 4.29 4.00 5.00 4.43 สูง
     3. สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 4.86 4.00 5.00 4.62 สูง
     4. สมรรถนะการทำงานเป็นทีม 4.00 4.00 4.75 4.25 สูง
     5. สมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5.00 4.00 4.70 4.57 สูง

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)

         
     1. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
4.92
3.75
4.75
4.47
สูง
     2. สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน
5.00
4.00
4.82
4.61
สูง
     3. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน
4.50
4.00
4.63
4.38
สูง
     4. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4.38
4.00
4.63
4.33
สูง
     5. สมรรถนะภาวะผู้นำครู
4.92
4.00
4.83
4.58
สูง
     6. สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
         เพื่อการจัดการเรียนรู้
4.75
4.00
4.63
4.46
สูง
 
 
 
   
 
 
สรุปผล                                  
สมรรถนะระดับสูง  จำนวน  11 สมรรถนะ 
สมรรถนะระดับปานกลาง  จำนวน  0 สมรรถนะ 
สมรรถนะระดับต่ำ  จำนวน  0 สมรรถนะ ..........................................................
(นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ )