สรุปผลการประเมินสมรรถนะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2553

 

  ที่     ชื่อ - นามสกุล     จำนวนระดับคุณภาพของสมรรถนะ     หมายเหตุ  
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ
1   นายสำเนา โพธิ์ทอง     0 0 0  
2   นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดง     11 0 0  
3   นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์     11 0 0  
4   นางสาวน้อยนารถ บุษปวนิช     11 0 0  
5   นางสาวสมรศรี เสรีวัฒน์     11 0 0  
6   นางนิสา จุยประเสริฐ     11 0 0  
7   นางสาวธัญญารักษ์ ฐิติโชตอนันต์     11 0 0  
8   นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช     11 0 0  
9   นายสมชาติ ตรียินดี     11 0 0  
10   นางนริศา ยอดสกุล     11 0 0  
11   นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณ์     11 0 0  
12   นางสาวภาวนา สงวนพันธุ์     10 1 0  
13   นายสมชาย รัตนอารีกุล     11 0 0  
14   นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ     11 0 0  
15   นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ     11 0 0  
16   นางนรางกูร สังข์กระแสร์     11 0 0  
17   นายสมบัติ สมรูป     11 0 0  
18   นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล     10 1 0  
19   นางลักขณา ประสมทรัพย์     11 0 0  
20   นายอดิศักดิ์ ประสมทรัพย์     11 0 0  
21   นายมานะ คิ้วเจริญ     11 0 0  
22   นางสาวพิมพ์ชนก มีอินทร์     3 8 0  
23   นายศุภชัย สาลี่     8 3 0  
24   นายสานิต แจ้งแสดง     0 0 0  
25   นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสิรฐ     11 0 0  
26   นายบุญยงค์ สุธาบัณฑิตพงศ์     11 0 0  
27   นางสาวคณารัตน์ จงพิพัฒน์วณิชย์     11 0 0  
28   นายอำนาจ ใจเพ็ชร     11 0 0  
29   นางเพลินจันทร์ จันทะบุตร     11 0 0  
30   นางสาวอุดม ปานสอาด     11 0 0  
31   นายสมศักดิ์ โสสิงห์     10 1 0  
32   นางศิริพรรณ เรียบเจริญ     11 0 0  
33   นายพรพีระ สังข์กระแสร์     11 0 0  
34   นางสาวกรรณิการ์ ไผทฉันท์     11 0 0  
35   นางดาราณี ซีโฮ่     11 0 0  
36   นายเกรียงไกร จันหอม     11 0 0  
37   นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม     11 0 0  
38   นางสุณิสา หมื่นปราบ     11 0 0  
39   นางสาวทัศนีย์ ชำนาญดู     11 0 0  
40   นางสาวนิชนันท์ ชวนชื่น     11 0 0  
41   นางสาวปวีณา เมืองศูนย์     11 0 0  
42   นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์     11 0 0  
43   นายจีรศักดิ์ สุขวัฒนไพศาล     0 0 0  
44   นางอารีย์ สร้อยแก้ว     10 1 0  
45   นางสาวกันยา พรหมหิต     10 1 0  
46   นางเมตตา รัตนอารีกุล     11 0 0  
47   นางสาวนภัสกร สมสกุล     11 0 0  
48   นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์     11 0 0  
49   นางเกศิณี ทับทิมชัย     11 0 0  
50   นางอภิษฐา สวนเข้ม     5 0 0  
51   นางศิริกุล มูลทองทิพย์     10 1 0  
52   นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ     11 0 0  
53   นางเรวดี สุขอร่าม     11 0 0  
54   นางสมพร พิมพ์รัมย์     11 0 0  
55   นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด     10 1 0  
56   นางนงนุช สมรูป     9 2 0  
57   นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ     9 2 0  
58   นายนิพนธ์ สำแดงเดช     0 0 0  
59   นายมนัส ทับทิมชัย     11 0 0  
60   นางอรพิน วิเศษสิงห์     11 0 0  
61   นายชะโอด อินนา     11 0 0  
62   นายนพพร เพ็งสุข     11 0 0  
63   นายพิสิฐ บุญมา     7 4 0  
64   นางสาวศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียร     11 0 0  
65   นายเอนก สุทธิสินทอง     10 1 0  
66   นายอุทัย อินทจักร์     11 0 0  
67   นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข     0 0 0  
68   นายเสนอ วิเศษสิงห์     11 0 0  
69   นางกฤษณา อารีย์ชน     11 0 0  
70   นายไพฑูรย์ มีอินทร์     11 0 0  
71   นายพีรพงศ์ ปลาสกุล     11 0 0  
72   นายธนนันท์ กลั่นบุศน์     11 0 0  
73   นางนิตยา ถวิลประวัติ     5 6 0  
74   นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิน     8 3 0  
75   นางสาวเกลียว เพชรสน     5 6 0  
76   นางสาวไพเราะ กาฬภักดี     5 6 0  
77   นางปราณี เทพเทียน     9 2 0  
78   นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ     8 3 0  
79   นายมานพ เทพเทียน     11 0 0  
80   นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี     10 1 0  
81   นายธีระศักดิ์ บัวแสง     11 0 0  
82   นางวาสนา บัวแสง     11 0 0  
83   นายชัชชัย สุนทรศิริเวช     11 0 0  
84   นายสุรพล เรียบเจริญ     11 0 0  
85   นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล     11 0 0  
86   นายประสาน สีสันต์     11 0 0  
87   นายสุขสันต์ จตุปริสุทธิศิล     11 0 0  
88   นายสาคร นนทารักษ์     11 0 0  
89   นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง     11 0 0  
90   นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง     11 0 0  
91   นางอภินันท์ สีสันต์     11 0 0  
92   นางกิติมา มุสิกวัตร     11 0 0  
93   นางสาวพลิมา อุตตโรพร     11 0 0  
94   นางสาวนันทนา นิลมณี     11 0 0  
95   นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน     0 0 0  
96   นางสาวอังคณา ฉันทวโร     11 0 0  
97   นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช     11 0 0  
98   นางศิริพร นนทารักษ์     11 0 0  
99   นางสาวสิริพร สังข์ทอง     11 0 0  
100   นายวิทยา เย็นประสิทธิ์     11 0 0  
101   นายศิริพงศ์ ชินประดิษฐ     11 0 0  
102   นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์     11 0 0  
103   นางพิศมัย ยุวานนท์     11 0 0  
104   นางสาวศรีรัตน์ กลั่นบุศย์     11 0 0  
105   นางพรทิพา อินทจักร์     11 0 0  
106   นางภัทฐินี เพ็งสุข     11 0 0  
107   นายวิสัน ประภาวงศ์     11 0 0  
108   นางนาตยา ศรสุวรรณ     11 0 0  
109   นางคำแพง บุญคุ้ม     11 0 0  
110   นางสาวชุลีพร วศินนิติวงศ์     11 0 0  
111   นางสงบ แป้นสุวรรณ     11 0 0  
112   นางสาวนวพร แจ้งแสดง     10 1 0  
113   นางรัตตนาพร รื่นจิต     11 0 0  
114   นางสาวธิติมา จงพิพัฒน์วณิชย์     10 1 0  
115   นางนวพร พงษ์พัว     10 1 0  

จำนวนครูทั้งหมด 115 คน มีระดับคณภาพของสมรรถนะ ดังนี้
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง 11 สมรรถนะ จำนวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ
73.91
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง 10 สมรรถนะ จำนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ
10.43
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  9 สมรรถนะ จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ
2.61
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  8 สมรรถนะ จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ
2.61
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  7 สมรรถนะ จำนวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ
.87
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  6 สมรรถนะ จำนวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ
.00
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  5 สมรรถนะ จำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ
3.48
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  4 สมรรถนะ จำนวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ
.00
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  3 สมรรถนะ จำนวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ
.87
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  2 สมรรถนะ จำนวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ
.00
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  1 สมรรถนะ จำนวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ
.00
ระดับคุณภาพของสมรรถนะระดับสูง  0 สมรรถนะ จำนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ
5.22