บทบาทและภารกิจของครูต้องเตรียมความพร้อม เตรียมสื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน
สำหรับนักเรียนเพื่อให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสม กับนักเรียนต้องทำแบบประเมิน เพื่อทราบวิธีการเรียนของตนเอง โดยกรอก username และ password ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในช่อง Login


แบบประเมิน และวิธีการประเมินนี้ พัฒนามาจากเอกสาร การนำหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาการคิด และ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

นักเรียนลงชื่อประเมินตนเอง
   

ผลการวิเคราะห์วิธีเรียนห้อง
ผลการวิเคราะห์วิธีการเรียนของนักเรียนชั้น
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6


ผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
ปีการศึกษา 2552

เข้าใช้งานจำนวน 13635 ครั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2148 คน ประเมินแล้ว 1225 คน


การจัดกลุ่มนักเรียน เก่ง : กลาง : อ่อน
นักเรียน ชั้น
นักเรียน ชั้น
นักเรียน ชั้น
นักเรียน ชั้น
นักเรียน ชั้น
นักเรียน ชั้น
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี