ครู   นักเรียน


ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียน ชั้น
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1-6 ชั้น

ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7-12


ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านอื่น ๆ มาตรฐานที่ 13-15


ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกมาตรฐาน ชั้น
แสดงจำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้วรายห้อง


ต้องการเปลี่ยนดูผลการประเมินปีการศึกษา