งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
ที่
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อครูเจ้าของผลงาน
(กลุ่มสาระ)
ปีที่ทำวิจัย
อ่าน(ครั้ง)
1     ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  น.ส.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
(คณิตศาสตร์)
2552
451
2     รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  น.ส.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
(คณิตศาสตร์)
2553
284
3     ผลการใช้แบบฝึกทักษะเลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  น.ส.ดิฐารัตน์ ลีวรางกูล
(คณิตศาสตร์)
2551
554
4     งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการปลูกฝังการรับผิดชอบเรื่องการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  น.ส.พิมพ์ชนก มีอินทร์
(คณิตศาสตร์)
2553
321
5     ผลการรายงานการศึกษาเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม  น.ส.วรรณนิภา ฉิมพลี
(คณิตศาสตร์)
2551
490
6     การฝึกทักษะทางคณิศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ระคน  น.ส.วรรณิภา ฉิมพลี
(คณิตศาสตร์)
2552
258
7     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.5  น.ส.ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
(คณิตศาสตร์)
2552
391
8     การศึกษาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม มัธยมศึกษาปีที่ 5  น.ส.ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
(คณิตศาสตร์)
2551
364
9     เรื่องรายงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2553เรื่องพฤติกรรมให้ตรงต่อเวลา  น.ส.ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
(คณิตศาสตร์)
2553
252
10     เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนการท่องสูตรคูณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ของ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  น.ส.ศุภมาศ คุ้มญาติ
(คณิตศาสตร์)
2553
220
11     รายงานการสร้างและนำชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
(คณิตศาสตร์)
2551
260
12     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
(คณิตศาสตร์)
2552
219
13     การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
(คณิตศาสตร์)
2553
133
14     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องความเท่ากันทุกประการ  นางนรางกูร สังข์กระแสร์
(คณิตศาสตร์)
2551
219
15     งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โดดเรียนด้วยโทรศัพท์มือมือ  นางนรางกูร สังข์กระแสร์
(คณิตศาสตร์)
2552
293
16     รายงานวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1ที่ชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ซูโดกุ  นางนรางกูร สังข์กระแสร์
(คณิตศาสตร์)
2553
112
17     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  นางนุชรี โพธิ์ทอง
(คณิตศาสตร์)
2551
300
18     แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  นางนุชรี โพธิ์ทอง
(คณิตศาสตร์)
2552
226
19     การใชกิจกรรม ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลของนักเรียน  นางบุบผา ชูชาติ
(คณิตศาสตร์)
2551
179
20     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ปริมาตราพีระมิดและกรวย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางลักขณา ประสมทรัพย์
(คณิตศาสตร์)
2552
213
21     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางลักขณา ประสมทรัพย์
(คณิตศาสตร์)
2553
109
22     การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์พหุนาม  นาบุบผา ชูชาติ
(คณิตศาสตร์)
2552
177
23     เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4  นายกฤษณ์ ภูริเทเวศร์
(คณิตศาสตร์)
2553
151
24     การใชกิจกรรม ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลของนักเรียน  นายชัยยัน ชูชาติ
(คณิตศาสตร์)
2551
166
25     การใช้กิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์"เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน คิด การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลของนักเรียน  นายชัยยัน ชูชาติ
(คณิตศาสตร์)
2552
133
26     เรื่องรายงานสร้างและการทดลองใช้ชุดการเรียนด้วยตนแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  นายมานะ คิ้วเจริญ
(คณิตศาสตร์)
2553
88
27     งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  นายศุภชัย สาลี
(คณิตศาสตร์)
2553
105
28     เจตคติที่มีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.5  นายสมชาย รัตนอารีกุล
(คณิตศาสตร์)
2552
214
29     วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7  นายสมชาย รัตนอารีกุล
(คณิตศาสตร์)
2553
171
30     การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  นายสมบัติ สมรูป
(คณิตศาสตร์)
2552
211
31     การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  นายสมบัติ สมรูป
(คณิตศาสตร์)
2553
99
32     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  นายอดิศักดิ์ ประสมทรัพย์
(คณิตศาสตร์)
2553
92
33     การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการสร้างงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  น.ส.นันทนา นิลมณี
(คอมพิวเตอร์)
2553
91
34     การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายโดยใช้แบบฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  น.ส.นุจรินทร์ เกียรติอมรเวช
(คอมพิวเตอร์)
2552
151
35     การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะ การพิมพ์ดีด  น.ส.นุจรินทร์ เกียรติอมรเวช
(คอมพิวเตอร์)
2551
206
36     พื้นฐานการใช้งานDreamweaver 8 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  น.ส.อังคณา ฉันทวโร
(คอมพิวเตอร์)
2552
148
37     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพัฒนาการใช้งานdreamweaver8 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  น.ส.อังคณา ฉันทวโร
(คอมพิวเตอร์)
2553
68
38     การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโปรแกรม EXCEL โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นางกิติมา มุสิกวัตร
(คอมพิวเตอร์)
2551
233
39     การปรับปรุงพฤติกรรมการไม่เข้าเรียนโดยใช้พันธะสัญญาระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองของเด็กหญิงจณิศตา ไพสี และครูประจำชั้นนักเรียนชั้น ม.2/3  นางกิติมา มุสิกวัตร
(คอมพิวเตอร์)
2552
150
40     การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรุ้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นม2./2 ปีการศึกษา 2553  นางกิติมา มุสิกวัตร
(คอมพิวเตอร์)
2553
116
41     รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (*.pdf)  นางวิไล สุขเกื้อ
(คอมพิวเตอร์)
2551
152
42     การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ม.2/6  นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
(คอมพิวเตอร์)
2553
108
43     การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง
(คอมพิวเตอร์)
2551
136
44     การศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง
(คอมพิวเตอร์)
2552
156
45     ความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007  นายณัฏฐชัย ประสูตินาวิน
(คอมพิวเตอร์)
2552
182
46     การศึกษาวัดผลสัมฤทธิ์และเปรียบเทียบการศึกษาเรื่อง แปลงเลขฐานของระบบตัวเลข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นายณัฏฐชัย ประสูตินาวิน
(คอมพิวเตอร์)
2553
75
47     การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบ Web Based Instruction วิชาการเขียนโปรแกรม เรื่องคำสั่งการวนซ้ำและประโยคแบบเงื่อนไข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
(คอมพิวเตอร์)
2550
138
48     ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ของนักเรียนชั้น ม.5/1-3 ปีการศึกษา 2552  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
(คอมพิวเตอร์)
2552
129
49     ปลูกฝังคุณธรรมในการเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่มกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นายสาคร นนทารักษ์
(คอมพิวเตอร์)
2551
167
50     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา PHP  นายสาคร นนทารักษ์
(คอมพิวเตอร์)
2552
140
51     การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003  นายสาคร นนทารักษ์
(คอมพิวเตอร์)
2552
161
52     การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007  นายสาคร นนทารักษ์
(คอมพิวเตอร์)
2553
106
53     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล
(คอมพิวเตอร์)
2552
154
54     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่รับการสอนด้วยสื่อการสอนรายวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายสุทัศน์ บุญวัย
(คอมพิวเตอร์)
2552
138
55     การศึกษาเจตคติต่อวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  นางวาสนา บัวแสง
(งานเกษตรกกรม)
2551
202
56     ทัศนคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2  นางวาสนา บัวแสง
(งานเกษตรกกรม)
2552
183
57     เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนทิ้งเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรหลังปฎิบัติงานเสร็จแล้ว  นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี
(งานเกษตรกกรม)
2553
102
58     การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อวิชา ขยายพันธุ์พืชแบบร่วมแรงร่วมใจ  นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี
(งานเกษตรกกรม)
2551
186
59     นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกไม้ผลล้มลุก-ไม้ผลยืนต้น  นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี
(งานเกษตรกกรม)
2552
147
60     การใช้ ชุด กฎ กติกา เงือนไขในการเช็คเวลาเรียนเมื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียน  นายธีระศักดิ์ บัวแสง
(งานเกษตรกกรม)
2551
165
61     การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง41101  นายธีระศักดิ์ บัวแสง
(งานเกษตรกกรม)
2552
164
62     เรื่อง การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ 2 รหัส ง22102 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ  นายธีระศักดิ์ บัวแสง
(งานเกษตรกกรม)
2553
86
63     การแก้ปัญหานักเรียนทิ้งเครื่องมือ อุปกรณ์ การเกษตร หลังปฎิบัติงานเสร็จแล้ว  นายมานพ เทพเทียน
(งานเกษตรกกรม)
2551
200
64     การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน  น.ส.เกลียว เพชรสน
(งานคหกรรม)
2551
335
65     การพัฒนาทักษะปฏิบัติการเรียนการช่างถนอมอาหาร ง.202203  น.ส.เกลียว เพชรสน
(งานคหกรรม)
2552
143
66     การสำรวจปัจจัยที่เป็นปัญหาที่ทำให้เด็กไม่ตั้งใจเรียน วิชาการงานอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553  น.ส.เกลียว เพชรสน
(งานคหกรรม)
2553
110
67     การให้เวลาและโอกาสใหม่หลายๆครั้ง  น.ส.ไพเราะ กาฬภักดี
(งานคหกรรม)
2551
135
68     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาช่างขนมไทย  น.ส.ไพเราะ กาฬภักดี
(งานคหกรรม)
2552
127
69     การศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2553  น.ส.ไพเราะ กาฬภักดี
(งานคหกรรม)
2553
88
70     การให้เวลาและโอกาสทำให้เกิดทักษะที่ดี  นางนิตยา ถวิลประวัติ
(งานคหกรรม)
2551
150
71     การขาดความรับผิดชอบและไม่มีทักษะ  นางนิตยา ถวิลประวัติ
(งานคหกรรม)
2552
176
72     การแก้ไขเรื่องการขาดเรียน  นางปราณี เทพเทียน
(งานคหกรรม)
2551
213
73     การศึกษากรณี เด็กชายพีระพงค์ ธงชัย และเด็กชายกิตติชัย พรหมมา(การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาไทย)  นางปราณี เทพเทียน
(งานคหกรรม)
2553
75
74     การใช้กระบวนการกลุ่มศึกษาผลการเรียน  นางวลีรัตน์ จำปาไทย
(งานคหกรรม)
2551
145
75     การศึกษาผลลัพธ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
(งานคหกรรม)
2551
163
76     การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานให้ตรงเวลา  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
(งานคหกรรม)
2552
178
77     การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุดเสริมทักษะงานประดิษฐ์วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33103ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
(งานคหกรรม)
2553
84
78     การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน  นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิณ
(งานคหกรรม)
2552
169
79     รายงานการใช้และพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้สื่อประสมเรื่องการร้อยมาลัยดอกไม้สด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิณ
(งานคหกรรม)
2553
75
80     การแก้ปัญหาให้นักเรียนชั้น ม.1/10 สามารถเรียนวิชาการงานได้  นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิน
(งานคหกรรม)
2551
136
81     เรื่อง ผลการปฎิบัติงานของนักเรียนวิชา ง30206 งานไฟฟ้า3  นายชัชชัย สุนทรศิริเวช
(งานอุตสาหกรรม)
2553
71
82     เรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเสพสิ่งเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  นายประสาน สีสันต์
(งานอุตสาหกรรม)
2553
77
83     เรื่อง การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการปฎิบัติงานของผู้เรียน  นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล
(งานอุตสาหกรรม)
2553
67
84     เรื่องผลสัมฤทธิ์ที่มีผลการเรียนวิชางานช่างก่อสร้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 2553โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  นายสุรพล เรียบเจริญ
(งานอุตสาหกรรม)
2553
68
85     การขาดความตั้งใจในการปฎิบัติงานของนักเรียน  นายชัชชัย สุนทรศิริเวช
(งานอุตฯ)
2551
175
86     การขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงานของนักเรียนวิชา 30263 งานไฟฟ้า 3  นายชัชชัย สุนทรศิริเวช
(งานอุตฯ)
2552
129
87     กรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ที่ 5/7 มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา  นายประสาน สีสันต์
(งานอุตฯ)
2552
148
88     การแก้ปัญหาการเรียนโดยใช้ใบงานและการสาธิตขั้นตอนการเขียนรายบุคคล  นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล
(งานอุตฯ)
2551
127
89     การติดตามดูแลการเขียนแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนความสนใจและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล
(งานอุตฯ)
2552
110
90     วิธีการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนวิชางานช่างก่อสร้าง 2  นายสุรพล เรียบเจริญ
(งานอุตฯ)
2552
115
91     การแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาความสนใจอาชีพอิสระในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2553  น.ส.ธิติมา จงพิพัฒน์วณิชย์
(แนะแนว)
2553
63
92     สำรวจความสุขของนักเรียนระดับชั้น ม.6  น.ส.ธิติมา จงพิพัฒน์วณิชย์
(แนะแนว)
2552
138
93     ผลของการเสริมแรงแบบต่อเนื่องเพื่อลดพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนชั้น ม.3  นางนวพร พงษ์พัว
(แนะแนว)
2552
129
94     เรื่อง เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/10 ปีการศึกษา2553  นางนวพร พงษ์พัว
(แนะแนว)
2553
81
95     การพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  น.ส.ศรีรัตน์ กลั่นบุศย์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
108
96     การแก้ปัญหาการเขียนรูปกริยาวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.4/7  น.ส.สิริพร สังข์ทอง
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
87
97     รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  นางคำแพง บุญคุ้ม
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
95
98     การแก้ปัญหาการตอบคำถาม Wh-question แบบ Full Sentence ของนักเรียนชั้น ม.4/8  นางนาตยา ศรสุวรรณ
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
83
99     การพัฒนาทักษะการเขียน Present Tense ของนักเรียนชั้น ม.5/7  นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
89
100     การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นางพรทิพา อินทจักร์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
91
101     การเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษอ่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยการใช้เพลงพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์โดยใช้เกม Crossword  นางพิศมัย ยุวานนท์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
96
102     การแก้ปัญกาหารเขียนคำนำในวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ  นางภัทฐินี เพ็งสุข
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
68
103     รายงานการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ม.6 ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะอ่านคิด วิเคราะห์  นางศิริพร นนทารักษ์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
89
104     การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นางสงบ แป้นสุวรรณ์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
82
105     การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  นายวิทยา เย็นประสิทธิ์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
88
106     การศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  นายวิสัน ประภาวงศ์
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
81
107     การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยหลักไตรสิกขา  นายศิริพงศ์ ชินประดิษฐ
(ภาษาต่างประเทศ)
2553
104
108     การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของ ม.4/5 โดยใช้แบบฝึกเขียนตามคำบอก  น.ส.ธัญญารักษ์ ฐิติโชตอนันต์
(ภาษาไทย)
2552
167
109     การแก้ไขปัญหาการออกเสียงที่มีพยัญชนะต้นและเป็นพยัญชนะควบกล้ำไม่ชัดเจนของนักเรียน ชุมนุมภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ร ล  น.ส.ธัญญารักษ์ ฐิติโชตอนันต์
(ภาษาไทย)
2553
89
110     การฝึกทักษะการคัดลายมือภาษาไทยเพื่อพัฒนาลายมือของนักเรียน  น.ส.น้อยนารถ บุษปวนิช
(ภาษาไทย)
2552
152
111     แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ  น.ส.น้อยนารถ บุษปวนิช
(ภาษาไทย)
2553
89
112     ศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน ม.1/10  น.ส.นารีรัตน์ แจ้งสุวรรณ
(ภาษาไทย)
2552
150
113     การใช้แบบฝึกอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำของนักเรียน  น.ส.นารีรัตน์ แจ้งสุวรรณ
(ภาษาไทย)
2553
97
114     อ่านไม่ได้ใช้ชุดฝึก  น.ส.พรทิพย์ ดำรงพานิช
(ภาษาไทย)
2552
140
115     การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนการใช้คำในการเขียนโดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  น.ส.พลิมา อุตตโรพร
(ภาษาไทย)
2551
152
116     การพัฒนาทักษะด้วยการสอนซอ่มเสริมนักเรียนที่เรียนเรื่องการอ่านออกเสียงโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  น.ส.พลิมา อุตตโรพร
(ภาษาไทย)
2552
122
117     การพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดด้วยการสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้กจิกรรมการอ่านที่เร้าความสนใจ  น.ส.พลิมา อุตตโรพร
(ภาษาไทย)
2553
72
118     พัฒนาแบบฝึกการเขียนร้อยแก้ว ม.4  น.ส.วีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์
(ภาษาไทย)
2552
145
119     รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  น.ส.วีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์
(ภาษาไทย)
2553
83
120     การพัฒนา การอ่าน คิด วิเคราะห์ ม.2/6  น.ส.สมรศรี เสรีวัฒน์
(ภาษาไทย)
2552
147
121     การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1/10  นางนริศา ยอดสกุล
(ภาษาไทย)
2552
159
122     ศึกษาและแก้ปัญานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง  นางนริศา ยอดสกุล
(ภาษาไทย)
2553
76
123     การใช้ชุดฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่าน สะกดคำของนักเรียน  นางนิสา จุยประเสริฐ
(ภาษาไทย)
2551
161
124     การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของ ม.2/10  นางนิสา จุยประเสริฐ
(ภาษาไทย)
2552
149
125     การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง  นางนิสา จุยประเสริฐ
(ภาษาไทย)
2553
77
126     การแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้รูปวรรณยุกต์และบอกเสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดง
(ภาษาไทย)
2552
122
127     การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการแต่งบทร้อยกรอง  นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดง
(ภาษาไทย)
2553
76
128     ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการพูด ท30202 ม.4  นางอภินันท์ สีสันต์
(ภาษาไทย)
2552
118
129     ถิ่นเดิมของชนชาติไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นางอภินันท์ สีสันต์
(ภาษาไทย)
2553
68
130     การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ท 40210  นางอภินันท์ สีสันต์
(ภาษาไทย)
2551
143
131     การสร้างความสนใจการอ่านร้อยกรองด้วยการอ่านหนังสือที่หลากหลาย  นายสมชาติ ตรียินดี
(ภาษาไทย)
2552
125
132     การพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  น.ส.ศรีรัตน์ กลั่นบุศย์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
152
133     การพัฒนาการสอนคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ  น.ส.ศรีรัตน์ กลั่นบุศย์
(ภาษาอังกฤษ)
2551
155
134     การแก้ปัญหาการสอนคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ม. 4/9  น.ส.สิริพร สังข์ทอง
(ภาษาอังกฤษ)
2551
152
135     การแก้ปัญหาการเขียนรูปกริยาวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.4/7  น.ส.สิริพร สังข์ทอง
(ภาษาอังกฤษ)
2552
138
136     การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เห็นคุณค่าต่อตนเองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางกอบกุล ชูชาติ
(ภาษาอังกฤษ)
2551
138
137     รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  นางคำแพง บุญคุ้ม
(ภาษาอังกฤษ)
2552
131
138     การแก้ปัญหาการเขียนประโยคที่ใช้ Helping Verb ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2551  นางคำแพง บุญคุ้ม
(ภาษาอังกฤษ)
2551
141
139     การแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษในประโยค Yes / No Question โดยการเทียบเคียงกับเสียงวรรณยุกต์  นางนาตยา ศรสุวรรณ
(ภาษาอังกฤษ)
2551
143
140     การแก้ปัญหาการตอบคำถาม Wh-question แบบ Full Sentence ของนักเรียนชั้น ม.4/8  นางนาตยา ศรสุวรรณ
(ภาษาอังกฤษ)
2552
130
141     การพัฒนาทักษะการเขียน Present Tense ของนักเรียนชั้น ม.5/7  นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
126
142     การใช้แบบฝึกการอ่านสำหรับพัฒนาการอ่านของนักเรียน  นางพรทิพา อินทจักร์
(ภาษาอังกฤษ)
2551
138
143     การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นางพรทิพา อินทจักร์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
125
144     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้เพลง  นางพิศมัย ยุวานนท์
(ภาษาอังกฤษ)
2551
133
145     การเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษอ่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยการใช้เพลงพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์โดยใช้เกม Crossword  นางพิศมัย ยุวานนท์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
142
146     การออกเสียงประโยคคำนามที่ขึ้นต้นด้วยกริยา to be /  นางภัทฐินี เพ็งสุข
(ภาษาอังกฤษ)
2551
137
147     การแก้ปัญกาหารเขียนคำนำในวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ  นางภัทฐินี เพ็งสุข
(ภาษาอังกฤษ)
2552
119
148     การสรุปใจความสำคัญบทอ่านโดยใช้ Story Map นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นางศิริพร นนทารักษ์
(ภาษาอังกฤษ)
2551
142
149     การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นางสงบ แป้นสุวรรณ์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
121
150     Direct and Indirect Speech  นายวิทยา เย็นประสิทธิ์
(ภาษาอังกฤษ)
2551
154
151     การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  นายวิทยา เย็นประสิทธิ์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
126
152     การฟัง พูด อ่าน เขียนและการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นายวิสัน ประภาวงศ์
(ภาษาอังกฤษ)
2551
150
153     การศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  นายวิสัน ประภาวงศ์
(ภาษาอังกฤษ)
2552
125
154     การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยหลักไตรสิกขา  นายศิริพงศ์ ชินประดิษฐ
(ภาษาอังกฤษ)
2552
135
155     การศึกษาสาเหตุการส่งงานช้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานโดยวิธีการสอนแบบครูบรรยาย และวิธีการสอนแบบ STAD  น.ส.กรรณิกา ไผทฉันท์
(วิทยาศาสตร์)
2553
74
156     การศึกษาสาเหตุการส่งงานช้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  น.ส.กรรณิกา ไผทฉันท์
(วิทยาศาสตร์)
2552
144
157     การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการคำนวณเรื่องอัตราเร็วโดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  น.ส.คณารัตน์ จงพิพัฒน์วณิชย์
(วิทยาศาสตร์)
2552
137
158     การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการคำนวณเรื่องอัตราเร็วโดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  น.ส.คณารัตน์ จงพิพัฒน์วณิชย์
(วิทยาศาสตร์)
2553
74
159     การแปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์2เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค จิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  น.ส.จิรนันท์ ฮวยแหยม
(วิทยาศาสตร์)
2553
75
160     การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี  น.ส.นิชนันท์ ชวนชื่น
(วิทยาศาสตร์)
2553
81
161     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  น.ส.ประวีณา เมืองศูนย์
(วิทยาศาสตร์)
2553
90
162     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้รู้แบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  น.ส.วรันธร สุวรรณมุสิทธิ์
(วิทยาศาสตร์)
2553
70
163     การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  น.ส.อารีรัตน์ คุ้มเดช
(วิทยาศาสตร์)
2553
66
164     การใช้สัญญาของนักเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 4 (ว.31104)  น.ส.อุดม ปานสอาด
(วิทยาศาสตร์)
2552
138
165     การศึกษาการปรับพฤติกรรม ความรับผิดชอบในการทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก  น.ส.อุดม ปานสอาด
(วิทยาศาสตร์)
2553
71
166     การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนเรื่องกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าโดยใช้บทเรียนโปรแกรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นางดาราณี ซีโฮ่
(วิทยาศาสตร์)
2552
122
167     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นางดาราณี ซีโฮ่
(วิทยาศาสตร์)
2553
82
168     การใช้แบบฝึกเรื่องเลขออกซิเดชันกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  นางเพลินจันทร์ จันทะบุตร
(วิทยาศาสตร์)
2552
126
169     การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนสมการไอออนิก วิชาเคมี1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2553 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเขียนสมการไอออนิก  นางเพลินจันทร์ จันทะบุตร
(วิทยาศาสตร์)
2553
78
170     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดาราศาสตร์และอวกาศและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ได้เรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบไม่กำหนดแนวทาง  นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสริฐ
(วิทยาศาสตร์)
2552
133
171     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โลกและการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการจักการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสริฐ
(วิทยาศาสตร์)
2553
70
172     ชุดการเรียนรู้แบบการสอบเสาะความรู้ 5 ขั้นสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาเรื่องบรรยากาศ วิธีการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ
(วิทยาศาสตร์)
2552
150
173     ผลการใช้ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ
(วิทยาศาสตร์)
2553
79
174     การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมโดยใช้กลวิธีการสอนแบบเดินชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Gallery Walk)  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ
(วิทยาศาสตร์)
2553
66
175     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังรียนด้วยชุดการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  นายเกรียงไกร จันหอม
(วิทยาศาสตร์)
2552
152
176     การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในการสอน ซ่อมเสริมวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นายเกรียงไกร จันหอม
(วิทยาศาสตร์)
2553
82
177     การจัดลำดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ทั้ง8 ด้านตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกาอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
(วิทยาศาสตร์)
2553
61
178     นักเรียนควรเรียนอย่างไรจึงมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  นายบุญยงค์ สุธาบัณฑิตพงศ์
(วิทยาศาสตร์)
2551
153
179     การเสริมความรู้เพื่อความเข้าใจเนื้อหาที่ดี  นายบุญยงค์ สุธาบัณฑิตพงศ์
(วิทยาศาสตร์)
2552
131
180     การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นม.5  นายบุญยงค์ สุธาบัณฑิตพงศ์
(วิทยาศาสตร์)
2553
72
181     การแก้ปัญหาเด็กโดดเรียนด้วยโทรศัพท์มือถือ  นายพรพีระ สังข์กระแสร์
(วิทยาศาสตร์)
2552
145
182     การแก้ปัญหาเด็กโดดเรียนด้วยโทรศัพท์มือถือ  นายพรพีระ สังข์กระแสร์
(วิทยาศาสตร์)
2553
73
183     การศึกษาสาเหตุการลอกการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  นายสมศักดิ์ โสสิงห์
(วิทยาศาสตร์)
2552
147
184     การใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2  นายอำนาจ ใจเพ็ชร
(วิทยาศาสตร์)
2551
155
185     เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์4 (ว.22102)  นายอำนาจ ใจเพ็ชร
(วิทยาศาสตร์)
2553
74
186     การศึกษาการปรับพฤติกรรมการรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก  นางกฤษณา อารีย์ชน
(ศิลปะ)
2553
72
187     วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ขาดทักษะด้านการแสดงโขน  นางฒนา สุวรรณประเสริฐ
(ศิลปะ)
2552
122
188     การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบงานศิลป์  นางวัฒนา สุวรรณประเสริฐ
(ศิลปะ)
2551
151
189     สำรวจบุคคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีไทย  นายธนนันท์ กลั่นบุศย์
(ศิลปะ)
2553
72
190     รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องลักษณะของครูสอนศิลปะที่นักเรียนต้องการตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
(ศิลปะ)
2552
123
191     ความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานรายวิชาศิลปะ ศ31102  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
(ศิลปะ)
2553
75
192     รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นายไพฑูรย์ มีอินทร์
(ศิลปะ)
2552
123
193     การอ่านตัวโน๊ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8  นายไพฑูรย์ มีอินทร์
(ศิลปะ)
2553
66
194     การพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นายเสนอ วิเศษสิงห์
(ศิลปะ)
2551
149
195     วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่ไม่ระบายสีพื้นหลังของรูปภาพ  นายเสนอ วิเศษสิงห์
(ศิลปะ)
2552
147
196     การพัฒนาทักษะการระบายสีน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยการทำงานเป็นกลุ่ม  นายเสนอ วิเศษสิงห์
(ศิลปะ)
2553
82
197     การแก้ปัญหาความไม่รับผิดชอบของนักเรียนโดยการกำกับติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  น.ส.กันยา พรหมหิต
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
166
198     อารยธรรมอียิปต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  น.ส.กันยา พรหมหิต
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
86
199     การพัฒนาการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3 ด้วยหลักไตรสิกขา  น.ส.ขวัญจิตร ยิ่งยวด
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
176
200     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ (ทวีปยุโรป แอฟริกา)ด้วยวิธีการสอบย่อยกับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553  น.ส.ขวัญจิตร ยิ่งยวด
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
103
201     ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมที่เรียนโดยการโยงสัมพันธ์บทเรียนกับวิธีการดำเนินชีวิต การประเมินพฤติกรรมการเรียน ทัศนคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา  น.ส.นภัสกร สมสกุล
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
140
202     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกลไกการเมืองการปกครองวิชาสังคมศึกษา 2  น.ส.สุกานดา สุทธิวิวัฒน์
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
156
203     การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  น.ส.สุกานดา สุทธิวิวัฒน์
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
121
204     เปรียบเทียบเวลาสถานที่ต่าง ๆ ในโลกกับประเทศไทย ของนักเรียนชั้น ม.1  นางเกศิณี ทับทิมชัย
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
160
205     การใช้อุปกรณ์เชือกวัดระยะทางในแผนที่  นางเกศิณี ทับทิมชัย
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
81
206     "แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน ของนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก"  นางนงนุช สมรูป
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
145
207     พัฒนาการทางสังคม ปลูกฝั่งค่านิยม และความรับผิดชอบ  นางนงนุช สมรูป
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
108
208     การพัฒนาแผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่มีต่อความสนใจในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (*.pdf)  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2545
139
209     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านภาษาบาลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1ที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรม(*.pdf)  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2546
128
210     การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 1(*.pdf)  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2547
120
211     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน วิชาพระพุทธศาสนา 1 ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2548
138
212     การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1(*.pdf)  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2548
151
213     การประเมินโครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร” โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2549
158
214     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1 ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม.  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2550
138
215     การศึกษาทักษะทางสังคมด้านความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1 ด้วยการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
158
216     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1 ด้วยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Backward Desige  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
72
217     "เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทาง การเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน" ของนักเรียนชั้น ม.5/4  นางเมตตา รัตนอารีกุล
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
158
218     การเพิ่มค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้แบบฝึกหัดคิดสร้างสรรค์  นางเมตตา รัตนอารีกุล
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
81
219     การแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ โดยใช้การสอบระบบกลุ่ม  นางเรวดี สุขอร่าม
(สังคมศึกษา ฯ)
2551
189
220     การศึกษาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1  นางเรวดี สุขอร่าม
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
206
221     การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  นางเรวดี สุขอร่าม
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
82
222     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น ม.4 ด้วยชุดการเรียน  นางศิริกุล มูลทองทิพย์
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
159
223     การศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการมาโรงเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจ.กาญจนบุรี  นางศิริกุล มูลทองทิพย์
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
69
224     การสอนซ่อมเสริมนักเรียน โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยอยุธยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นางสมพร พิมพ์รัมย์
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
163
225     การใช้วงจรการประเมินผลภายใน PDCA กับ สอนซ่อมเสริมนักเรียน เรื่อง กฎหมายน่ารู้  นางสมพร พิมพ์รัมย์
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
82
226     ผลการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง  นางอภิษฐา สวนเข้ม
(สังคมศึกษา ฯ)
2551
198
227     เจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน ระดับชั้น ม.6  นางอภิษฐา สวนเข้ม
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
163
228     รายงานการศึกษาวิธีการปลูกฝังจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 8  นางอภิษฐา สวนเข้ม
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
74
229     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์กทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักเรียนชั้น ม.3/6  นางอารีย์ สร้อยแก้ว
(สังคมศึกษา ฯ)
2552
188
230     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของนักเรียนชั้น ม.3  นางอารีย์ สร้อยแก้ว
(สังคมศึกษา ฯ)
2553
95
231     เรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  น.ส.ศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียร
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
103
232     วิธีการสอนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  น.ส.ศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียร
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
177
233     การใช้แบบฝึกการทดลองสมรรถภาพทางกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  นางอรพิน วิเศษสิงห์
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2551
223
234     การวัดเจตคติที่มีต่อวิชา สุขศึกษา  นางอรพิน วิเศษสิงห์
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
202
235     เรื่องส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3  นางอรพิน วิเศษสิงห์
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
98
236     การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  นายชะโอด อินนา
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
177
237     สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  นายชะโอด อินนา
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
74
238     การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาซอฟบอลพื้นฐาน  นายนพพร เพ็งสุข
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
147
239     เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬายูโดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5  นายนพพร เพ็งสุข
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
88
240     การสร้างและพัฒนาแบบพัฒนาทักษะกีฬาแบตมินตัน  นายพิสิฐ บุญมา
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
153
241     การแก้ปัญหานักเรียนไม่ชอบทำการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1จำนวน12คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2553  นายพิสิฐ บุญมา
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
94
242     เรื่อง นวัตกรรมการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาการเรียนวิชาสุขศึกษา  นายมนัส ทับทิมชัย
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
102
243     การมีสมาธิโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิกับนักเรียน  นายมนัส ทับทิมชัย
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
159
244     เรื่องการใช้แบบฝึกการเล่นลูกด้วยสองมือบน (การเซท)ของนักเรียน  นายอุทัย อินทจักร
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
98
245     การใช้แบบฝึกการเล่นลูกด้วยมือล่าง(อันเดอร์)  นายอุทัย อินทจักร์
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
189
246     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น ม.3  นายเอนก สุทธิสินทอง
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2552
193
247     เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  นายเอนก สุทธิสินทอง
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
100
248     เรื่องพัฒนาตนให้สมวัย  นายเอนก สุทธิสินทอง
(สุขศึกษาและพลศึกษา)
2553
129
รวมงานวิจัย 248 รายการ

ค้นหาชื่อวิจัย หรือชื่อเจ้าของผลงาน
เลือกการแสดงรายการตาม

ประชาสัมพันธ์ ครูท่านใดต้องการให้เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน (บทคัดย่อ)
ให้ส่ง file บทคัดย่อได้ที่ครูวัฒนา