ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  6  
2 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  3  
3 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  3  
4 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
5 ภาษาไทย    นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์  0  
6 ภาษาไทย    นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ  0  
7 ภาษาไทย    นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ  0  
8 ภาษาไทย    นางสาวกุลิสรา มากศิริ  0  
9 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  0  
10 ภาษาไทย    นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  1  
11 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  4  
12 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  3  
13 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
14 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
15 คณิตศาสตร์    ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  1  
16 คณิตศาสตร์    นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล  2  
17 คณิตศาสตร์    นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์  0  
18 คณิตศาสตร์    นายวิภู พรหมรักษ์  0  
19 คณิตศาสตร์    นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี  0  
20 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
21 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  4  
22 คณิตศาสตร์    นายมนตรี แต่งจันทร์  2  
23 คณิตศาสตร์    นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  1  
24 คณิตศาสตร์    นายธนวุฒิ จันทีเทศ  1  
25 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
26 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
27 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  2  
28 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
29 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  13  
30 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  12  
31 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
32 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง  5  
33 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  10  
34 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  2  
35 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
36 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  10  
37 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  8  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ  5  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  3  
40 วิทยาศาสตร์    นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  3  
41 วิทยาศาสตร์    นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง  0  
42 วิทยาศาสตร์    นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา  0  
43 วิทยาศาสตร์    นางสาวกมลพรรณ อินดู  0  
44 วิทยาศาสตร์    นางสาววริสรา ศรีจันทร์  0  
45 วิทยาศาสตร์    นางสาวเนตินา เทียนศิริ  0  
46 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  5  
47 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
48 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  1  
49 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย  1  
50 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกันหา อินจีน  6  
51 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกมลชนก หาดรื่น  5  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  0  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม  0  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง  0  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว  0  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  2  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ  0  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล  0  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม  1  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์  0  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวนิชาภัทร อัจจิมาจิตร์  0  
62 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  1  
63 พลานามัยและพลศึกษา    นายจีระศักดิ์ กลมวง  2  
64 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด  0  
65 พลานามัยและพลศึกษา    นายเกียรติชัย ดอกพรม  0  
66 ศิลปะ    นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  5  
67 ศิลปะ    นายอำนาจ ประทุมทาน  0  
68 ศิลปะ    นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  3  
69 ศิลปะ    นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ  0  
70 ศิลปะ    นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์  0  
71 ศิลปะ    นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์  0  
72 ศิลปะ    นายสุรเดช ทองอ่อน  4  
73 ศิลปะ    นายวรพจน์ โกวิทนิวัติสัย  0  
74 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  6  
75 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  10  
76 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  14  
77 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  12  
78 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  18  
79 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  18  
80 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกนกพร จันทรศร  14  
81 ภาษาต่างประเทศ    นายสิทธา ทับปิ่นทอง  1  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวชมพูนุท คำธารา  1  
83 ภาษาต่างประเทศ    ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา ตะพัง  0  
84 ภาษาต่างประเทศ    นายวุฒิชัย เนียมหอม  1  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวมนัชญา กาติ๊บ  0  
86 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ  0  
87 ภาษาต่างประเทศ    นางกิติยา พันธ์ครุฑ  1  
88 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie M. Ordonio  0  
89 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย  1  
90 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  10  
91 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์  4  
92 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Elden Love Quino  1  
93 ภาษาต่างประเทศ    MissSheila Mae Canag  0  
94 กิจกรรมพัฒนาฯ    นายยุทธิชัย อวยชัย  1  
95 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
96 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
97 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  0  
98 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  1  
99 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  2  
100 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
101 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  11  
102 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายอนันต์ กรรณแก้ว  0  
103 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  8  
104 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
105 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวิทวัส พุทธประเสริฐ  0  
106    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
107    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
108    นางนิชนันท์ จันหอม  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 161 คน
จำนวนรายงานวิจัย 644 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 149.07 คน