ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
2 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  5  
3 ภาษาไทย    นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก  0  
4 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  0  
5 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  1  
6 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
7 ภาษาไทย    นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์  0  
8 ภาษาไทย    นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  1  
9 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  12  
10 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  1  
11 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  11  
12 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
13 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  8  
14 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  2  
15 คณิตศาสตร์    นางวรรณี แก้วอุปการ  1  
16 คณิตศาสตร์    นางวิพาดา อินทวิชัย  8  
17 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
18 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
19 คณิตศาสตร์    ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง  1  
20 คณิตศาสตร์    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
21 คณิตศาสตร์    นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล  2  
22 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
23 คณิตศาสตร์    นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล  0  
24 คณิตศาสตร์    นายกฤษกร พ่วงอยู่  0  
25 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
26 คณิตศาสตร์    นายมนตรี แต่งจันทร์  1  
27 คณิตศาสตร์    นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  1  
28 คณิตศาสตร์    นายธนวุฒิ จันทีเทศ  1  
29 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
30 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
31 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  2  
32 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
33 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  8  
34 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  12  
35 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  2  
36 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
37 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  5  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  3  
39 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  8  
40 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  2  
41 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
42 วิทยาศาสตร์    นายชวกร คงกะเรียน  3  
43 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  6  
44 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  5  
45 วิทยาศาสตร์    นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ  2  
46 วิทยาศาสตร์    นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  2  
47 วิทยาศาสตร์    นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  0  
48 วิทยาศาสตร์    นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง  0  
49 วิทยาศาสตร์    นายจันทร์แก้ว ชื่นมี  0  
50 วิทยาศาสตร์    นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์  0  
51 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาววราพร น้อยเกตุ  2  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  5  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเอมอร จันทร  8  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  1  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย  1  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกันหา อินจีน  4  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกมลชนก หาดรื่น  5  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  0  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม  0  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  2  
62 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล  0  
63 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม  1  
64 พลานามัยและพลศึกษา    นายพิสิฐ บุญมา  0  
65 พลานามัยและพลศึกษา    นายเอนก สุทธิสินทอง  1  
66 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  0  
67 พลานามัยและพลศึกษา    นายจีระศักดิ์ กลมวง  0  
68 ศิลปะ    นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  3  
69 ศิลปะ    นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์  2  
70 ศิลปะ    นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  0  
71 ศิลปะ    นายสุรเดช ทองอ่อน  2  
72 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  5  
73 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  2  
74 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  7  
75 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  11  
76 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  2  
77 ภาษาต่างประเทศ    นางฐาณิชนันท์ ใจจริง  3  
78 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  11  
79 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา  7  
80 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกนกพร จันทรศร  7  
81 ภาษาต่างประเทศ    นายสิทธา ทับปิ่นทอง  0  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวชมพูนุท คำธารา  0  
83 ภาษาต่างประเทศ    ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง  0  
84 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie Ornadio  0  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย  0  
86 ภาษาต่างประเทศ    นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์  0  
87 ภาษาต่างประเทศ    MissGeraldine E. Borja  2  
88 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  6  
89 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์  1  
90 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Arvin Jake Forte Judan  0  
91 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Elden Love Quino  1  
92 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Lijie -  1  
93 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล  0  
94 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์  1  
95 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางนรางกูร สังข์กระแสร์  6  
96 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์  2  
97 กิจกรรมพัฒนาฯ    นายยุทธิชัย อวยชัย  1  
98 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
99 งานคหกรรม    นางปราณี เทพเทียน  4  
100 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
101 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางวาสนา บัวแสง  4  
102 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  0  
103 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  1  
104 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายประสาน สีสันต์  10  
105 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  2  
106 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  1  
107 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
108 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  8  
109 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวณพชนก สุวรรณมณี  0  
110 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  5  
111 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวิทวัส พุทธประเสริฐ  0  
112    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
113    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
114    นางจิรวดี ผ่องใส  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 147 คน
จำนวนรายงานวิจัย 513 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 128.95 คน