ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
2 ภาษาไทย    นางอโนทัย จิตบุญ  10  
3 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  5  
4 ภาษาไทย    นางสาวปรียา พลายพงษา  1  
5 ภาษาไทย    นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก  0  
6 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  0  
7 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  1  
8 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
9 ภาษาไทย    นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  1  
10 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  12  
11 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  1  
12 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  11  
13 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
14 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  8  
15 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  2  
16 คณิตศาสตร์    นางวรรณี แก้วอุปการ  1  
17 คณิตศาสตร์    นางวิพาดา อินทวิชัย  8  
18 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
19 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
20 คณิตศาสตร์    ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง  1  
21 คณิตศาสตร์    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
22 คณิตศาสตร์    นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล  1  
23 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
24 คณิตศาสตร์    นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล  0  
25 คณิตศาสตร์    นายกฤษกร พ่วงอยู่  0  
26 คณิตศาสตร์    นายมนตรี แต่งจันทร์  1  
27 คณิตศาสตร์    นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  1  
28 คณิตศาสตร์    นายธนวุฒิ จันทีเทศ  1  
29 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
30 วิทยาศาสตร์    นางศิริพรรณ เรียบเจริญ  13  
31 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
32 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
33 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  2  
34 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
35 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  7  
36 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  11  
37 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  2  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  5  
40 วิทยาศาสตร์    นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  3  
41 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  8  
42 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  2  
43 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
44 วิทยาศาสตร์    นายประวัติชัย อินทวิชัย  2  
45 วิทยาศาสตร์    นายชวกร คงกะเรียน  3  
46 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  4  
47 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  3  
48 วิทยาศาสตร์    นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ  1