ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์  5  
2 ภาษาไทย    นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช  1  
3 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
4 ภาษาไทย    นางนริศา ยอดสกุล  1  
5 ภาษาไทย    นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์  0  
6 ภาษาไทย    นางอโนทัย จิตบุญ  3  
7 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  3  
8 ภาษาไทย    นางสาวปรียา พลายพงษา  0  
9 ภาษาไทย    นางสาววรา น้อยเกตุ  0  
10 ภาษาไทย    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
11 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  5  
12 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  1  
13 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  6  
14 คณิตศาสตร์    นายศิวภาคย์ ยินดี  0  
15 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
16 คณิตศาสตร์    นางนรางกูร สังข์กระแสร์  3  
17 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  2  
18 คณิตศาสตร์    นางลักขณา ประสมทรัพย์  3  
19 คณิตศาสตร์    นายมานะ คิ้วเจริญ  0  
20 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  0  
21 คณิตศาสตร์    นางวรรณี แก้วอุปการ  1  
22 คณิตศาสตร์    นางสาววิพาดา พุทธา  2  
23 คณิตศาสตร์    นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยคำ  2  
24 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  1  
25 คณิตศาสตร์    นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  0  
26 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
27 วิทยาศาสตร์    นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสิรฐ  4  
28 วิทยาศาสตร์    นางสาวอุดม ปานสอาด  0  
29 วิทยาศาสตร์    นางศิริพรรณ เรียบเจริญ  6  
30 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
31 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  5  
32 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  1  
33 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
34 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  2  
35 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  4  
36 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  0  
37 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  2  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  1  
40 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  1  
41 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  1  
42 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
43 วิทยาศาสตร์    นางสาววราภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง  0  
44 วิทยาศาสตร์    นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนสุข  0  
45 วิทยาศาสตร์    นางสาวพรรำไพ เครื่องจันทร์  0  
46 วิทยาศาสตร์    นางสาวพรทิพย์ อินทรง  2  
47 วิทยาศาสตร์    นายจันทร์แก้ว ชื่นมี  0  
48 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเมตตา รัตนอารีกุล  0  
49 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์  1  
50 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเกศิณี ทับทิมชัย  3  
51 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางอภิษฐา สวนเข้ม  3  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางศิริกุล มูลทองทิพย์  2  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  7  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเรวดี สุขอร่าม  1  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  3  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางนงนุช สมรูป  4  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเอมอร จันทร  4  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  0  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  0  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวฐิตาพร ตรียินดี  0  
62 พลานามัยและพลศึกษา    นายมนัส ทับทิมชัย  0  
63 พลานามัยและพลศึกษา    นายชะโอด อินนา  3  
64 พลานามัยและพลศึกษา    นายนพพร เพ็งสุข  0  
65 พลานามัยและพลศึกษา    นายพิสิฐ บุญมา  0  
66 พลานามัยและพลศึกษา    นายเอนก สุทธิสินทอง  1  
67 พลานามัยและพลศึกษา    นายอุทัย อินทจักร์  3  
68 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  0  
69 ศิลปะ    นายเสนอ วิเศษสิงห์  2  
70 ศิลปะ    นางกฤษณา อารีย์ชน  0  
71 ศิลปะ    นายไพฑูรย์ มีอินทร์  0  
72 ศิลปะ    นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  2  
73 ศิลปะ    นายธนนันท์ กลั่นบุศย์  1  
74 ศิลปะ    นายชัยรัชต์ ชูชาติ  0  
75 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวศรีรัตน์ กลั่นบุศย์  4  
76 ภาษาต่างประเทศ    นางพรทิพา อินทจักร์  3  
77 ภาษาต่างประเทศ    นางภัทฐินี เพ็งสุข  1  
78 ภาษาต่างประเทศ    นายวิสัน ประภาวงศ์  3  
79 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  3  
80 ภาษาต่างประเทศ    นางคำแพง บุญคุ้ม  3  
81 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  1  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  4  
83 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  5  
84 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  0  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางฐาณิชนันท์ ใจจริง  3  
86 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  3  
87 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา  0  
88 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie Ornadio  0  
89 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวอรทัย สุขเกษม  4  
90 ภาษาต่างประเทศ    MissGeraldine E. Borja  0  
91 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  2  
92 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนฤพร วงษ์หวายเหนียว  1  
93 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Edrin Jay Morta  0  
94 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Deepkiran Singh  0  
95 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวธิติมา จงพิพัฒน์วณิชย์  3  
96 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางนวพร พงษ์พัว  2  
97 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
98 งานคหกรรม    นางปราณี เทพเทียน  3  
99 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
100 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี  1  
101 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายธีระศักดิ์ บัวแสง  3  
102 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางวาสนา บัวแสง  3  
103 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฐ์ ธนะรัตน์  0  
104 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล  4  
105 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล  2  
106 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายประสาน สีสันต์  5  
107 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  0  
108 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายสาคร นนทารักษ์  3  
109 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
110 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง  4  
111 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  3  
112 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์  3  
113 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  3  
114 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน  4  
115 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช  2  
116    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
117    นายชาคริต วัดจินดา  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 106 คน
จำนวนรายงานวิจัย 287 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 90.60 คน