ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช  1  
2 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
3 ภาษาไทย    นางอโนทัย จิตบุญ  8  
4 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  5  
5 ภาษาไทย    นางสาวปรียา พลายพงษา  1  
6 ภาษาไทย    นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก  0  
7 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  0  
8 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  0  
9 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
10 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  11  
11 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  1  
12 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  10  
13 คณิตศาสตร์    นายศิวภาคย์ ยินดี  0  
14 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
15 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  7  
16 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  1  
17 คณิตศาสตร์    นางวรรณี แก้วอุปการ  1  
18 คณิตศาสตร์    นางวิพาดา อินทวิชัย  6  
19 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
20 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
21 คณิตศาสตร์    ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง  0  
22 คณิตศาสตร์    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
23 คณิตศาสตร์    นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล  0  
24 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
25 คณิตศาสตร์    นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล  0  
26 คณิตศาสตร์    นายกฤษกร พ่วงอยู่  0  
27 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
28 วิทยาศาสตร์    นางศิริพรรณ เรียบเจริญ  11  
29 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
30 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
31 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  1  
32 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
33 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  4  
34 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  5  
35 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  0  
36 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
37 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  4  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  3  
39 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  6  
40 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  2  
41 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
42 วิทยาศาสตร์    นายประวัติชัย อินทวิชัย  2  
43 วิทยาศาสตร์    นายชวกร คงกะเรียน  3  
44 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  0  
45 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  2  
46 วิทยาศาสตร์    นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ  0  
47 วิทยาศาสตร์    นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  0  
48 วิทยาศาสตร์    นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  0  
49 วิทยาศาสตร์    นายจันทร์แก้ว ชื่นมี  0  
50 วิทยาศาสตร์    นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์  0  
51 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาววราพร น้อยเกตุ  0  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเกศิณี ทับทิมชัย  3  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางอภิษฐา สวนเข้ม  3  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางศิริกุล มูลทองทิพย์  2  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  7  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเรวดี สุขอร่าม  1  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  3  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเอมอร จันทร  7  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  1  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย  0  
62 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกันหา อินจีน  2  
63 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกมลชนก หาดรื่น  0  
64 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  0  
65 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  0  
66 พลานามัยและพลศึกษา    นายมนัส ทับทิมชัย  0  
67 พลานามัยและพลศึกษา    นายพิสิฐ บุญมา  0  
68 พลานามัยและพลศึกษา    นายเอนก สุทธิสินทอง  1  
69 พลานามัยและพลศึกษา    นายอุทัย อินทจักร์  3  
70 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  0  
71 พลานามัยและพลศึกษา    นายอดุลย์ เชียงทอง  0  
72 ศิลปะ    นายเสนอ วิเศษสิงห์  2  
73 ศิลปะ    นายไพฑูรย์ มีอินทร์  0  
74 ศิลปะ    นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  2  
75 ศิลปะ    นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์  0  
76 ศิลปะ    นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  0  
77 ศิลปะ    นายธนพล อินพรม  0  
78 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  3  
79 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  1  
80 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  6  
81 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  8  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  0  
83 ภาษาต่างประเทศ    นางฐาณิชนันท์ ใจจริง  3  
84 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  8  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา  5  
86 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกนกพร จันทรศร  4  
87 ภาษาต่างประเทศ    นายสิทธา ทับปิ่นทอง  0  
88 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวชมพูนุท คำธารา  0  
89 ภาษาต่างประเทศ    ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง  0  
90 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie Ornadio  0  
91 ภาษาต่างประเทศ    MissGeraldine E. Borja  2  
92 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  4  
93 ภาษาต่างประเทศ    นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย  0  
94 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์  0  
95 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Arvin Jake Forte Judan  0  
96 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Elden Love Quino  1  
97 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Lijie -  1  
98 ภาษาต่างประเทศ    นายสาธิต เม่นไพร  0  
99 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์  0  
100 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางนรางกูร สังข์กระแสร์  5  
101 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์  0  
102 กิจกรรมพัฒนาฯ    นายยุทธิชัย อวยชัย  0  
103 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
104 งานคหกรรม    นางปราณี เทพเทียน  3  
105 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
106 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางวาสนา บัวแสง  3  
107 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  0  
108 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  0  
109 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล  4  
110 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายประสาน สีสันต์  9  
111 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  2  
112 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  0  
113 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
114 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  7  
115 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวณพชนก สุวรรณมณี  0  
116 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  5  
117    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
118    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
119    นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม  0  
120    นางจิรวดี ผ่องใส  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 121 คน
จำนวนรายงานวิจัย 409 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 100.83 คน