ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
2 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  6  
3 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  0  
4 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  1  
5 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
6 ภาษาไทย    นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์  0  
7 ภาษาไทย    นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ  0  
8 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  0  
9 ภาษาไทย    นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  1  
10 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  14  
11 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  11  
12 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
13 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  8  
14 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  3  
15 คณิตศาสตร์    นางวิพาดา อินทวิชัย  8  
16 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
17 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
18 คณิตศาสตร์    ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง  1  
19 คณิตศาสตร์    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
20 คณิตศาสตร์    นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล  2  
21 คณิตศาสตร์    นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์  0  
22 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
23 คณิตศาสตร์    นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล  0  
24 คณิตศาสตร์    นายกฤษกร พ่วงอยู่  0  
25 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
26 คณิตศาสตร์    นายมนตรี แต่งจันทร์  2  
27 คณิตศาสตร์    นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  1  
28 คณิตศาสตร์    นายธนวุฒิ จันทีเทศ  1  
29 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
30 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
31 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  2  
32 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
33 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  9  
34 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  12  
35 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  4  
36 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
37 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  5  
38 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  10  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  2  
40 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
41 วิทยาศาสตร์    นายชวกร คงกะเรียน  3  
42 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  7  
43 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  6  
44 วิทยาศาสตร์    นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ  3  
45 วิทยาศาสตร์    นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  3  
46 วิทยาศาสตร์    นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  0  
47 วิทยาศาสตร์    นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง  0  
48 วิทยาศาสตร์    นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา  0  
49 วิทยาศาสตร์    นายจันทร์แก้ว ชื่นมี  0  
50 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  5  
51 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเอมอร จันทร  9  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  1  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย  1  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกันหา อินจีน  5  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกมลชนก หาดรื่น  5  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  0  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม  0  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อย  0  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  2  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาววราพร น้อยเกตุ  0  
62 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล  0  
63 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม  1  
64 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์  0  
65 พลานามัยและพลศึกษา    นายพิสิฐ บุญมา  0  
66 พลานามัยและพลศึกษา    นายเอนก สุทธิสินทอง  1  
67 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  0  
68 พลานามัยและพลศึกษา    นายจีระศักดิ์ กลมวง  0  
69 พลานามัยและพลศึกษา    นายวงศกร วงศ์ระพี  0  
70 ศิลปะ    นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  3  
71 ศิลปะ    นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  3  
72 ศิลปะ    นายอำนาจ ประทุมทาน  0  
73 ศิลปะ    นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  0  
74 ศิลปะ    นายสุรเดช ทองอ่อน  3  
75 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  5  
76 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  4  
77 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  10  
78 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  12  
79 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  12  
80 ภาษาต่างประเทศ    นางฐาณิชนันท์ ใจจริง  4  
81 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  12  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา  9  
83 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกนกพร จันทรศร  8  
84 ภาษาต่างประเทศ    นายสิทธา ทับปิ่นทอง  1  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวชมพูนุท คำธารา  1  
86 ภาษาต่างประเทศ    ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง  0  
87 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie M. Ordonio  0  
88 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย  1  
89 ภาษาต่างประเทศ    นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์  1  
90 ภาษาต่างประเทศ    MissGeraldine E. Borja  2  
91 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  7  
92 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์  2  
93 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Arvin Jake Forte Judan  0  
94 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Elden Love Quino  1  
95 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Lijie -  1  
96 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล  0  
97 ภาษาต่างประเทศ    MissSheila Mae Canag  0  
98 กิจกรรมพัฒนาฯ    นายยุทธิชัย อวยชัย  1  
99 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์  0  
100 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางนรางกูร สังข์กระแสร์  0  
101 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์  0  
102 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
103 งานคหกรรม    นางปราณี เทพเทียน  4  
104 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
105 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางวาสนา บัวแสง  4  
106 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  0  
107 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  1  
108 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายประสาน สีสันต์  10  
109 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  2  
110 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  1  
111 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
112 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  11  
113 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวณพชนก สุวรรณมณี  0  
114 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  6  
115 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวิทวัส พุทธประเสริฐ  0  
116    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
117    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
118    นางจิรวดี ผ่องใส  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 152 คน
จำนวนรายงานวิจัย 566 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 128.81 คน