ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์  6  
2 ภาษาไทย    นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช  1  
3 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
4 ภาษาไทย    นางอโนทัย จิตบุญ  7  
5 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  5  
6 ภาษาไทย    นางสาวปรียา พลายพงษา  1  
7 ภาษาไทย    นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก  0  
8 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  0  
9 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  0  
10 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
11 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  10  
12 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  1  
13 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  8  
14 คณิตศาสตร์    นายศิวภาคย์ ยินดี  0  
15 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
16 คณิตศาสตร์    นางนรางกูร สังข์กระแสร์  5  
17 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  5  
18 คณิตศาสตร์    นางลักขณา ประสมทรัพย์  5  
19 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  1  
20 คณิตศาสตร์    นางวรรณี แก้วอุปการ  1  
21 คณิตศาสตร์    นางวิพาดา อินทวิชัย  3  
22 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
23 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
24 คณิตศาสตร์    นางสาวทิพย์มาศ สำแดง  0  
25 คณิตศาสตร์    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
26 คณิตศาสตร์    นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล  0  
27 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
28 คณิตศาสตร์    นางสาวกานต์ชนิดา ศิวะประภา  0  
29 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
30 วิทยาศาสตร์    นางศิริพรรณ เรียบเจริญ  10  
31 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
32 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
33 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  1  
34 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
35 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  4  
36 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  5  
37 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  0  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  4  
40 วิทยาศาสตร์    นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  3  
41 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  3  
42 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  2  
43 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
44 วิทยาศาสตร์    นายประวัติชัย อินทวิชัย  1  
45 วิทยาศาสตร์    นายชวกร คงกะเรียน  2  
46 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  0  
47 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  1  
48 วิทยาศาสตร์    นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ  0  
49 วิทยาศาสตร์    นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  0  
50 วิทยาศาสตร์    นายจันทร์แก้ว ชื่นมี  0  
51 วิทยาศาสตร์    นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์  0  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาววราพร น้อยเกตุ  0  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์  1  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเกศิณี ทับทิมชัย  3  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางอภิษฐา สวนเข้ม  3  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางศิริกุล มูลทองทิพย์  2  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  7  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเรวดี สุขอร่าม  1  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  3  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเอมอร จันทร  7  
62 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  1  
63 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย  0  
64 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกันหา อินจีน  1  
65 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกมลชนก หาดรื่น  0  
66 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  0  
67 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  0  
68 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
69 พลานามัยและพลศึกษา    นายมนัส ทับทิมชัย  0  
70 พลานามัยและพลศึกษา    นายพิสิฐ บุญมา  0  
71 พลานามัยและพลศึกษา    นายเอนก สุทธิสินทอง  1  
72 พลานามัยและพลศึกษา    นายอุทัย อินทจักร์  3  
73 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  0  
74 พลานามัยและพลศึกษา    นายอดุลย์ เชียงทอง  0  
75 ศิลปะ    นายเสนอ วิเศษสิงห์  2  
76 ศิลปะ    นางกฤษณา อารีย์ชน  0  
77 ศิลปะ    นายไพฑูรย์ มีอินทร์  0  
78 ศิลปะ    นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  2  
79 ศิลปะ    นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์  0  
80 ศิลปะ    นายธนนันท์ กลั่นบุศย์  1  
81 ศิลปะ    นายชัยรัชต์ ชูชาติ  0  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวศรีรัตน์ กลั่นบุศย์  4  
83 ภาษาต่างประเทศ    นางพรทิพา อินทจักร์  3  
84 ภาษาต่างประเทศ    นางภัทฐินี เพ็งสุข  1  
85 ภาษาต่างประเทศ    นายวิสัน ประภาวงศ์  3  
86 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  3  
87 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  1  
88 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  6  
89 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  8  
90 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  0  
91 ภาษาต่างประเทศ    นางฐาณิชนันท์ ใจจริง  3  
92 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  6  
93 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา  5  
94 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกนกพร จันทรศร  3  
95 ภาษาต่างประเทศ    นายสิทธา ทับปิ่นทอง  0  
96 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวชมพูนุท คำธารา  0  
97 ภาษาต่างประเทศ    ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง  0  
98 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie Ornadio  0  
99 ภาษาต่างประเทศ    MissGeraldine E. Borja  2  
100 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  4  
101 ภาษาต่างประเทศ    นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย  0  
102 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์  0  
103 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Arvin Jake Forte Judan  0  
104 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Elden Love Quino  1  
105 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Lijie -  1  
106 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์  0  
107 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์  0  
108 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางนวพร พงษ์พัว  2  
109 กิจกรรมพัฒนาฯ    นายยุทธิชัย อวยชัย  0  
110 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางจิรวดี ผ่องใส  0  
111 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
112 งานคหกรรม    นางปราณี เทพเทียน  3  
113 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
114 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายธีระศักดิ์ บัวแสง  3  
115 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางวาสนา บัวแสง  3  
116 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  0  
117 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  0  
118 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม  0  
119 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล  4  
120 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล  2  
121 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายประสาน สีสันต์  8  
122 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  2  
123 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
124 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  0  
125 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
126 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง  4  
127 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  8  
128 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์  4  
129 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวณพชนก สุวรรณมณี  0  
130 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  5  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 121 คน
จำนวนรายงานวิจัย 388 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 93.08 คน