ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย
เลือกงานวิจัยปี
รายงานวิจัยปีเก่า ๆ

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์  5  
2 ภาษาไทย    นางนิสา จุยประเสริฐ  4  
3 ภาษาไทย    นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช  1  
4 ภาษาไทย    นายสมชาติ ตรียินดี  1  
5 ภาษาไทย    นางนริศา ยอดสกุล  1  
6 ภาษาไทย    นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์  0  
7 ภาษาไทย    นางอโนทัย จิตบุญ  2  
8 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  2  
9 ภาษาไทย    นางสาวปรียา พลายพงษา  0  
10 ภาษาไทย    นางสาววรา น้อยเกตุ  0  
11 ภาษาไทย    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
12 ภาษาไทย    นางอภินันท์ สีสันต์  5  
13 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  1  
14 คณิตศาสตร์    นายสมชาย รัตนอารีกุล  0  
15 คณิตศาสตร์    นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  6  
16 คณิตศาสตร์    นายศิวภาคย์ ยินดี  0  
17 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3  
18 คณิตศาสตร์    นางนรางกูร สังข์กระแสร์  3  
19 คณิตศาสตร์    นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  2  
20 คณิตศาสตร์    นางลักขณา ประสมทรัพย์  3  
21 คณิตศาสตร์    นายอดิศักดิ์ ประสมทรัพย์  3  
22 คณิตศาสตร์    นายมานะ คิ้วเจริญ  0  
23 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  0  
24 คณิตศาสตร์    นางวรรณี แก้วอุปการ  1  
25 คณิตศาสตร์    นางสาววิพาดา พุทธา  2  
26 คณิตศาสตร์    นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยคำ  2  
27 คณิตศาสตร์    นางสาวปภัสรา แจ่มใส  1  
28 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  1  
29 คณิตศาสตร์    นางสาวกิติยา ธรรมลังกา  0  
30 คณิตศาสตร์    นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  0  
31 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  
32 วิทยาศาสตร์    นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสิรฐ  4  
33 วิทยาศาสตร์    นางเพลินจันทร์ จันทะบุตร  0  
34 วิทยาศาสตร์    นางสาวอุดม ปานสอาด  0  
35 วิทยาศาสตร์    นางศิริพรรณ เรียบเจริญ  6  
36 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
37 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  4  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  0  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
40 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  2  
41 วิทยาศาสตร์    นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  2  
42 วิทยาศาสตร์    นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  0  
43 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
44 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี  2  
45 วิทยาศาสตร์    นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  1  
46 วิทยาศาสตร์    นายรติ จิรนิรัติศัย  1  
47 วิทยาศาสตร์    นางสาวสุกัญญา มารอด  0  
48 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  0  
49 วิทยาศาสตร์    นางสาววราภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง  0  
50 วิทยาศาสตร์    นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนสุข  0  
51 วิทยาศาสตร์    นางสาวพรรำไพ เครื่องจันทร์  0  
52 วิทยาศาสตร์    นางสาวพรทิพย์ อินทรง  2  
53 วิทยาศาสตร์    นายจันทร์แก้ว ชื่นมี  0  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางอารีย์ สร้อยแก้ว  4  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกันยา พรหมหิต  4  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเมตตา รัตนอารีกุล  0  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์  1  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเกศิณี ทับทิมชัย  3  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางอภิษฐา สวนเข้ม  3  
60 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางศิริกุล มูลทองทิพย์  2  
61 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  6  
62 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางเรวดี สุขอร่าม  1  
63 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  3  
64 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
65 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางนงนุช สมรูป  4  
66 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวเอมอร จันทร  4  
67 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางจันทนา ศรีบูจันดี  0  
68 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา ป่วนเดช  0  
69 พลานามัยและพลศึกษา    นายมนัส ทับทิมชัย  0  
70 พลานามัยและพลศึกษา    นายชะโอด อินนา  3  
71 พลานามัยและพลศึกษา    นายนพพร เพ็งสุข  0  
72 พลานามัยและพลศึกษา    นายพิสิฐ บุญมา  0  
73 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียร  3  
74 พลานามัยและพลศึกษา    นายเอนก สุทธิสินทอง  1  
75 พลานามัยและพลศึกษา    นายอุทัย อินทจักร์  3  
76 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  0  
77 ศิลปะ    นายเสนอ วิเศษสิงห์  2  
78 ศิลปะ    นางกฤษณา อารีย์ชน  0  
79 ศิลปะ    นายไพฑูรย์ มีอินทร์  0  
80 ศิลปะ    นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  2  
81 ศิลปะ    นายธนนันท์ กลั่นบุศย์  1  
82 ศิลปะ    นายภัทรพล จิตรานนท์  0  
83 ศิลปะ    นายชัยรัชต์ ชูชาติ  0  
84 ภาษาต่างประเทศ    นายศิริพงศ์ ชินประดิษฐ  2  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์  3  
86 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวศรีรัตน์ กลั่นบุศย์  4  
87 ภาษาต่างประเทศ    นางพรทิพา อินทจักร์  3  
88 ภาษาต่างประเทศ    นางภัทฐินี เพ็งสุข  1  
89 ภาษาต่างประเทศ    นายวิสัน ประภาวงศ์  3  
90 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  3  
91 ภาษาต่างประเทศ    นางคำแพง บุญคุ้ม  3  
92 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  1  
93 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  4  
94 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  5  
95 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  0  
96 ภาษาต่างประเทศ    นางฐาณิชนันท์ ใจจริง  3  
97 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  3  
98 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา  0  
99 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie Ornadio  0  
100 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวอรทัย สุขเกษม  4  
101 ภาษาต่างประเทศ    MissGeraldine E. Borja  0  
102 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  2  
103 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนฤพร วงษ์หวายเหนียว  1  
104 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Edrin Jay Morta  0  
105 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Deepkiran Singh  0  
106 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวธิติมา จงพิพัฒน์วณิชย์  3  
107 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางนวพร พงษ์พัว  2  
108 งานคหกรรม    นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิน  3  
109 งานคหกรรม    นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  4  
110 งานคหกรรม    นางปราณี เทพเทียน  3  
111 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
112 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายมานพ เทพเทียน  1  
113 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี  1  
114 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายธีระศักดิ์ บัวแสง  3  
115 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางวาสนา บัวแสง  3  
116 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฐ์ ธนะรัตน์  0  
117 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล  4  
118 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล  2  
119 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายประสาน สีสันต์  5  
120 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  0  
121 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายสาคร นนทารักษ์  3  
122 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
123 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง  4  
124 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  2  
125 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์  3  
126 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  3  
127 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน  4  
128 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวอังคณา ฉันทวโร  5  
129 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช  2  
130    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
131    นายชาคริต วัดจินดา  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 103 คน
จำนวนรายงานวิจัย 276 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 78.63 คน