วัตถุประสงค์ของโปรแกรมประเมินการสอนของครู ออนไลน์
1. เพื่อได้ระบบประเมินผลการสอนของครูผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้ครูผู้สอนทราบความรู้สึกของนักเรียนต่อวิธีการสอนของครูและนำข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน
3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การใช้งาน  นักเรียน/คุณครูต้อง LogIn จากหน้าเว็บไซต์มาก่อน

นักเรียนประเมินครู
นักเรียนประเมินการสอนของครู ในแต่ละรายวิชา
คุณครูดูผลประเมิน
คุณครูประจำวิชาทราบผลการประเมินผลการสอนของตนเอง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบผลการประเมินการสอนของครูทุก ๆ คน
ชื่อนักเรียนที่ประเมินครู แสดงรายชื่อนักเรียนที่ประเมินคุณครุแล้ว 
คุณค่าของโปรแกรม แสดงผลการประเมินโปรแกรมจากการใช้งานของนักเรียนและครู


โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน จำนวน 73 คน
จากการตอบแบบประเมินการสอนของครู ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scal) 4 ระดับ
ที่
รายการประเมิน
 คะแนนเฉลี่ย 
 ผลการประเมิน 
  ด้านผู้สอน    
1.

แนะนำแนวการสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน

3.53 ดีมาก
2.

ความรู้ ความสามารถของผู้สอน

3.55 ดีมาก
3.

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน

3.49 ดี
4.

บุคลิกภาพโดยรวมของผู้สอน

3.45 ดี
5.

การเตรียมความพร้อม เตรียมการสอน และความตรงต่อเวลา

3.46 ดี
6.

ความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน

3.42 ดี
 

ด้านเนื้อหา

   
7.

บอกเรื่องและแนวคิดสำคัญ หรือนิยามศัพท์ ของเรื่องที่สอนได้ชัดเจน

3.42 ดี
8.

เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย

3.39 ดี
9.

ความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3.42 ดี
10.

ความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

3.42 ดี
11.

การนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ หรือวิชาอื่น ๆ

3.40 ดี
12.

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนในเนื้อหา

3.39 ดี
  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
13.

บรรยากาศการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

3.39 ดี
14.

ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม

3.41 ดี
15.

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดแนวคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์

3.41 ดี
16.

มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.41 ดี
17.

นักเรียนมีการโต้ตอบสื่อสารกับครูถึงความเข้าใจในเนื้อหา หรือแนวคิดสำคัญ

3.39 ดี
18.

ครูใช้คำถามให้นักเรียนเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้แนวความคิดหลักเพื่อแก้ปัญหา
และให้เหตุผลในการใช้กลวิธีและตอบคำถามนั้น

3.39 ดี
19.

ครูใช้คำถามให้นักเรียนประยุกต์ใช้เรื่องที่เรียนเข้ากับเรื่องอื้น ๆ ได้

3.39 ดี
20.

ครูให้ความสำคัญและตอบสนองต่อคำถามของนักเรียน

3.41 ดี
21.

รูปแบบการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายในเชิงบูรณาการ

3.39 ดี
  ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    
22.

มีเอกสารและสื่อประกอบในการเรียนรู้

3.38 ดี
23.

มีการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน
(สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

3.35 ดี
24.

สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

3.39 ดี
25.

มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน

3.37 ดี
  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน    
26.

มีการวัดผลทั้งก่อนและหลังเรียน

3.39 ดี
27.

วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

3.43 ดี
28.

วิธีการวัดผลมีความหลากหลาย

3.42 ดี
29.

ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง

3.47 ดี
30.

เกณฑ์การประเมินผลมีความเที่ยงธรรม  โปร่งใส

3.51 ดีมาก
  สรุปผลด้านผู้สอน        3.48 ดี
  สรุปผลด้านเนื้อหา        3.41 ดี
  สรุปผลด้านกิจกรรมการเรียนการสอน        3.40 ดี
  สรุปผลด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน        3.37 ดี
  สรุปผลด้านการวัดและประเมินผลการเรียน        3.44 ดี
  สรุปผลรวมทุกด้าน        3.42 ดี
  ถ้าให้คะแนนการสอนเต็ม 10 นักเรียนจะให้คะแนนการสอนของครูท่านนี้เท่าใด      8.97  

หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนที่ประเมิน 9086 คน