วัตถุประสงค์ของโปรแกรมประเมินการสอนของครู ออนไลน์
1. เพื่อได้ระบบประเมินผลการสอนของครูผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้ครูผู้สอนทราบความรู้สึกของนักเรียนต่อวิธีการสอนของครูและนำข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน
3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดูผลการประเมินการใช้โปรแกรมประเมินการสอนของครู ออนไลน์
ดูผลการประเมินการสอนของครูในแต่ละภาคเรียนที่ผ่านมา
1. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ประเมินการสอนของครูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเมินการสอนของครูปีปัจจุบัน