แนวทางป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนติด 0, ร, มส. ของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม


โรงเรียนกำหนดเป็นนโยบายที่จะลดจำนวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส. อย่างจริงจัง โดยร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องนี้ กำหนดให้บุคลากรมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

บทบาทครูผู้สอน

  1. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขอบข่ายเนื้อหาวิชา ชิ้นงาน และวิธีวัดผลประเมินผลตลอดรายวิชาให้นักเรียนทราบตั้งแต่ คาบแรกของการสอน
  3. จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความยืดหยุ่นในระเบียบการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  4. ดูแลข้อมูลนักเรียนที่สอนทั้งในเรื่องเวลาเรียน คะแนนสอบระหว่างภาค การปฏิบัติชิ้นงานอย่างเป็นปัจจุบัน
  5. ติดตามช่วยเหลือ ตักเตือน ให้คำปรึกษา สอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมให้นักเรียนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเรียน การติด 0, ร, มส. ด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่อย่างแท้จริง
  6. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง หรือฝ่ายอื่นๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที และเหมาะสมเมื่อเกิดปัญหา

บทบาทของครูที่ปรึกษา

  1. สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และกำหนดข้อตกลงร่วมกันกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน เพื่อร่วมกันดูแลติดตามช่วยเหลือนักเรียนตลอดปีการศึกษา
  2. ข้อมูลนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางบ้านที่จำเป็นเพื่อการติดตามช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหา
  3. ดูแล ให้ความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียน ความประพฤติและเรื่องส่วนตัวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
  4. ติดตามประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา และผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องการเรียน ความประพฤติและเรื่องทั่วๆไปของนักเรียนในชั้น

บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

เฝ้าระวังนักเรียนเรื่องการติด 0, ร, มส. โดยความดูแลและร่วมมือของงานทะเบียนวัดผล งานแนะแนว ฝ่ายปกครอง หมวดวิชา และครูที่ปรึกษา เพื่อ