บันทึกการขาดเรียนของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1.บันทึก/แก้ไขการขาดเรียน  2.สถิติการขาดเรียนรายวัน  3.รายชื่อคนขาดเรียน(SMS)  4.จำนวนวันที่ขาดเรียน  5.การใช้โปรแกรม 

   
  ท่านต้อง LogIn ลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียนของนักเรียนได้
   
  การใช้โปรแกรม
      คุณครูต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกการขาดเรียนในรายการที่ 1 ได้
     รายการที่ 1. บันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียน
     รายการที่ 2. แสดงสถิติการขาดเรียนรายวัน
     รายการที่ 3. แสดงชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนรายวันดูย้อนหลังได้ 30 วัน /แสดงรายชื่อนักเรียนส่ง SMS
     รายการที่ 4. แสดงจำนวนวันที่ขาดเรียนของนักเรียนเรียงตามคนที่ขาดมากสุด
     รายการที่ 5. อ่านวิธีการใช้โปรแกรมการบันทึกการขาดเรียน