นักเรียนไม่มาโรงเรียนและการส่ง SMS แจ้งผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1.บันทึก/แก้ไขการขาดเรียน 2.สถิติการขาดเรียนรายวัน 3.รายชื่อคนขาดเรียน 4.สถิติการขาดเรียน 5.ส่ง SMS 6.การใช้โปรแกรม 

 
ท่านต้อง LogIn ลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียนของนักเรียนได้
 
การใช้โปรแกรม
    คุณครูต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกการขาดเรียนในรายการที่ 1 ได้
     รายการที่ 1. บันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียน ณ วันปัจจุบัน
     รายการที่ 2. แสดงสถิติการขาดเรียนรายวัน ให้ดูย้อนหลังได้ 60 วัน
     รายการที่ 3. แสดงชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนรายวัน
     รายการที่ 4. แสดงจำนวนวันที่ขาดเรียนของนักเรียนเรียงตามคนที่ขาดมากสุด
     รายการที่ 5. ส่ง SMS
     รายการที่ 6. อ่านวิธีการใช้โปรแกรมการบันทึกการขาดเรียน