www.tmk.ac.th
ครู    นักเรียน    
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

          ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนที่มะกาวิทยาคม นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบการช่วยเหลือนักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนยที่มีปัญหาให้ทันท่วงทีโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูแบบออนไลน์ ทั้งนี้
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมิน หรือมีข้อมูลที่จะช่วยเหลือนักเรียนไห้เป็นปัจจุบัน โดยมีทั้งหมด 7 โมดูล ดังนี้
          1. บันทึกการมาเรียนสายของนักเรียนก่อนการเข้าแถว เพื่อทราบข้อมูลการมาสายของนักเรียนรายคน
          2. บันทึกการขาดเรียนรายวันของนักเรียน เพื่อทราบการขาดเรียนรายวันของนักเรียน
          3. บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อจัดทำคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
          4. การประเมินนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
          5. บันทึกการคัดกรองนักเรียน
          6. บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
          7. การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล