www.tmk.ac.th
ครู    นักเรียน    
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

          ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบ
การช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนยที่มีปัญหา ให้ทันท่วงทีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ข้อมลูแบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลนักเรียน รวมทั้ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อให้ใด้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลไว้ตรวจสอบ
และเป็นปัจจุบัน โดยมีทั้งหมด 7 โมดูล ดังนี้
          1. บันทึกการมาเรียนสายของนักเรียนก่อนการเข้าแถว
          2. บันทึกการขาดเรียนรายวันของนักเรียน
          3. บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
          4. การประเมินนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ/EQ
          5. บันทึกการคัดกรองนักเรียน
          6. บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
          7. สรุปผลการประเมินนักเรียนรายคน