งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2566


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   20/11/2565 ถึงวันที่ 25/3/2566
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
20/11/2565 ถึงวันที่ 25/3/2566

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 65 5,400,740.00 2,329,210.00 0.00 7,729,950.00
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 12 99,225.00 0.00 0.00 99,225.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 10 509,300.00 4,611,090.00 0.00 5,120,390.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 6,602,330.00 1,860,000.00 0.00 8,462,330.00
แผนงานกิจการนักเรียน 10 167,550.00 0.00 0.00 167,550.00
แผนงานดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 1 23,300.00 0.00 0.00 23,300.00
รวม 117 12,802,445.00 8,800,300.00 0.00 21,602,745.00

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 0.00 + 0.00) = 0.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 21,602,745.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท คงเหลือ 21,602,745.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   117 โครงการ/งาน    228 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 146 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 25 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 10 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 7 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 10 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 4 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 0 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 10 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 8 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 3 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 2 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 3 กิจกรรม