งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2563


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   10/8/2562 ถึงวันที่ 30/12/2564
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
10/8/2562 ถึงวันที่ 30/12/2564

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 4,365,701.00 1,598,640.00 .00 5,964,341.00
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 148,000.00 .00 .00 148,000.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 540,000.00 5,293,920.00 .00 5,833,920.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,997,100.00 2,020,000.00 .00 6,017,100.00
แผนงานกิจการนักเรียน 106,795.00 .00 .00 106,795.00
รวม 9,157,596.00 8,912,560.00 .00 18,070,156.00

- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 18,070,156.00 บาท ใช้ไป .00 บาท คงเหลือ 18,070,156.00 บาท
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,883,260.00 + 9,635,220.00) = 18,518,480.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   105 โครงการ/งาน    251 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 144 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 5 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 1 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 4 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 1 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 1 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 1 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 1 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 3 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 1 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 1 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 88 กิจกรรม