หน้าแรก ค่านิยม 12 ประการ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อัตลักษณ์ผู้เรียน

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นักเรียน ชั้น ม.
1/9 จำนวน 39 คน

 เลขที่   เลข
 ประจำตัว 
 ชื่อ - สกุล ความสามารถในการ ผลการประเมิน
รวม 5 ด้าน
  สื่อสาร         คิด       แก้ปัญหา   ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี่
1 31464  ด.ช.กฤษณะ เย็นนุ่ม - - - - - -
3 31466  ด.ช.จักรกฤษณ์ สีสำลี - - - - - -
4 31467  ด.ช.เดชณรงค์ โอชำรัมย์ - - - - - -
5 31468  ด.ช.ไตรภพ หอมกลิ่น - - - - - -
6 31469  ด.ช.ทิวา มงศิริ - - - - - -
7 31470  ด.ช.ธนพัฒน์ ยางทัด - - - - - -
8 31471  ด.ช.ธิติวุฒิ ผู้มีทรัพย์ - - - - - -
9 31472  ด.ช.ธีระพล อินทรโสภา - - - - - -
10 31473  ด.ช.นพรัตน์ เดชนาค - - - - - -
11 31474  ด.ช.บัญชา เหมือนช้าง - - - - - -
12 31475  ด.ช.ปฏิภาณ คงสิน - - - - - -
13 31476  ด.ช.พีรพล ธรรมมา - - - - - -
14 31477  ด.ช.ภัทรพล สังขพันธ์ - - - - - -
15 31478  ด.ช.วรวิช ปรีเถื่อน - - - - - -
16 31479  ด.ช.วัชรพล หอมเขียว - - - - - -
17 31480  ด.ช.ศุภวิชญ์ นำเจริญ - - - - - -
18 31481  ด.ช.อนุเทพ พุคง - - - - - -
19 31482  ด.ช.อนุพงศ์ โยธา - - - - - -
20 31483  ด.ช.เอกกฤต ระเบียบดี - - - - - -
21 31001  ด.ญ.พลอย - ดี ผ่าน ผ่าน ดี ดี ดี
22 31484  ด.ญ.กมลรัตน์ จิตบรรจง - - - - - -
23 31485  ด.ญ.จิราพร โนรี - - - - - -
24 31486  ด.ญ.ชนินันท์ สิริวรรณ - - - - - -
25 31487  ด.ญ.ชลดา ไชยคำภา - - - - - -
26 31488  ด.ญ.ทินมณี นวมหอม - - - - - -
27 31489  ด.ญ.ธนพร เนตรพรม - - - - - -
28 31490  ด.ญ.ธนัชพร ศรีเพชรดี - - - - - -
29 31491  ด.ญ.นฤมล จันทร์มณี - - - - - -
30 31492  ด.ญ.ปวีณา เปลาเล - - - - - -
31 31493  ด.ญ.พัชยามณ ผุสดี - - - - - -
32 31494  ด.ญ.พัชรา สุขศรี - - - - - -
33 31495  ด.ญ.มินทาดา ตาพราว - - - - - -
34 31496  ด.ญ.รุ่งสุวรรณ จันทร์มณี - - - - - -
35 31497  ด.ญ.ลัดดาวรรณ ซิบเข - - - - - -
36 31499  ด.ญ.สโรชา บุญคุ้ม - - - - - -
37 31500  ด.ญ.สโรชา ผินกลับ - - - - - -
39 31502  ด.ญ.สุภัตรทรา ปิยะพันธ์ - - - - - -
40 31503  ด.ญ.เสาวลักษณ์ ฉัตรทัณฑ์ - - - - - -
41 31384  ด.ญ.ลออรัตน์ ทองดี - - - - - -
ผลการประเมินในแต่ละด้าน ดี ผ่าน ผ่าน ดี ดี ดี

สรุป        
1. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว 1
คน
คิดเป็นร้อยละ    2.56
2. จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประเมิน     38 คน คิดเป็นร้อยละ   97.44
3. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว จำแนกตามระดับผลการประเมิน
 ระดับผลการประเมิน    จำนวนนักเรียน   คิดเป็นร้อยละ 
    3 (ดีเยี่ยม ) 0 .00  
    2 (ดี ) 1 100.00  
    1 (ผ่าน ) 0 .00  
    0 (ไม่ผ่าน ) 0 .00  
รวมที่ประเมินแล้ว 1 100.00