Logout

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นักเรียน ชั้น ม.
1/9 จำนวน 42 คน

 เลขที่   เลข
 ประจำตัว 
 ชื่อ - สกุล ความสามารถในการ ผลการประเมิน
รวม 5 ด้าน
  สื่อสาร         คิด       แก้ปัญหา   ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี่
1 30838  เด็กชายกำพล แตงคำ - - - - - -
2 30839  เด็กชายจักรพรรณ มั่นคง - - - - - -
3 30840  เด็กชายฉลองศักดิ์ มาด้วง - - - - - -
4 30841  เด็กชายธานิน ทันใจชน - - - - - -
5 30842  เด็กชายนครินทร์ จันทร์สุข - - - - - -
6 30843  เด็กชายนพดล กาญจนวิเศษชาญ - - - - - -
7 30844  เด็กชายนิติภูมิ เซียงเคน - - - - - -
8 30845  เด็กชายประพจน์ แก้วเกิด - - - - - -
9 30846  เด็กชายพงศธร พัดนาค - - - - - -
10 30847  เด็กชายพรชัย ลักขณาทรัพย์ทวี - - - - - -
11 30848  เด็กชายภูวรักษ์ วังป่า - - - - - -
12 30849  เด็กชายลาวา สิทธิสม - - - - - -
13 30850  เด็กชายวัชรากร ละเลิศ - - - - - -
14 30851  เด็กชายวันชัย สกุลณีย์ - - - - - -
15 30852  เด็กชายวายุ - - - - - - -
16 30853  เด็กชายศุภกร ปูเชียงแดง - - - - - -
17 30854  เด็กชายศุภโชค โพธิ์น้อย - - - - - -
18 30855  เด็กชายอนุชา อุปลี - - - - - -
19 30856  เด็กชายอมรเลิศ พิมใหญ่ - - - - - -
20 30857  เด็กชายอรรถกร เบ็ญจชาติ - - - - - -
21 30858  เด็กชายเผ่าพันธ์ อุดมพันธ์ - - - - - -
22 30859  เด็กชายเมธัส โหมดน้อย - - - - - -
23 30793  เด็กหญิงสุธิดา รุ่งทิพย์เจริญ - - - - - -
24 30860  เด็กหญิงกมลรัตน์ ลาภมงคลกุล - - - - - -
25 30861  เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิ์ไทย - - - - - -
26 30862  เด็กหญิงชณัฐดา สร้อยศรีเกตุ - - - - - -
27 30863  เด็กหญิงณัฐฐา วราสินธุ์ - - - - - -
28 30864  เด็กหญิงทรรศนีย์ คมขำ - - - - - -
29 30865  เด็กหญิงปณิตา สมตัว - - - - - -
30 30866  เด็กหญิงพิยดา ทองแพง - - - - - -
31 30867  เด็กหญิงพีรดา คมวงษ์ - - - - - -
32 30868  เด็กหญิงภัทราภรณ์ รักไทย - - - - - -
33 30869  เด็กหญิงวรัญญา ยาจันทร์ - - - - - -
34 30870  เด็กหญิงศิริวรรณ พลายเผือก - - - - - -
35 30871  เด็กหญิงสมฤทัย ประเสริฐศักดิ์ - - - - - -
36 30872  เด็กหญิงสุกัญญา กลิ่นประเสริฐ - - - - - -
37 30873  เด็กหญิงสุนิศา ทองอิ่ม - - - - - -
38 30874  เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ผดุง - - - - - -
39 30875  เด็กหญิงสุวิมล พรมณีวรรณทวี - - - - - -
40 30876  เด็กหญิงหมู คำเมือง - - - - - -
41 30877  เด็กหญิงอริศรา สินคง - - - - - -
42 31014  เด็กชายสราวุธ พรานเจริญ - - - - - -
ผลการประเมินในแต่ละด้าน - - - - - -

สรุป        
1. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว 0
คน
คิดเป็นร้อยละ    0.00
2. จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประเมิน     42 คน คิดเป็นร้อยละ   100.00
3. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว จำแนกตามระดับผลการประเมิน
 ระดับผลการประเมิน    จำนวนนักเรียน   คิดเป็นร้อยละ 
    3 (ดีเยี่ยม ) 0 0.00  
    2 (ดี ) 0 0.00  
    1 (ผ่าน ) 0 0.00  
    0 (ไม่ผ่าน ) 0 0.00  
รวมที่ประเมินแล้ว 0 0.00