หน้าแรก ค่านิยม 12 ประการ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อัตลักษณ์ผู้เรียน

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นักเรียน ชั้น ม.
1/9 จำนวน 41 คน

 เลขที่   เลข
 ประจำตัว 
 ชื่อ - สกุล ความสามารถในการ ผลการประเมิน
รวม 5 ด้าน
  สื่อสาร         คิด       แก้ปัญหา   ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี่
1 31946  เด็กชายกิตติกร เพ็ชระ - - - - - -
2 31947  เด็กชายกิตติศักดิ์ ผลประดิษฐ์ - - - - - -
3 31948  เด็กชายเกษมสันต์ ชูราศรี - - - - - -
4 31949  เด็กชายจักรภัทร วงศ์แสง - - - - - -
5 31950  เด็กชายจิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ - - - - - -
6 31951  เด็กชายจิรายุ สีสำลี - - - - - -
7 31952  เด็กชายชมชน มังคละ - - - - - -
8 31953  เด็กชายณัฐนนท์ ฉายภาค - - - - - -
9 31954  เด็กชายณัฐพงศ์ พลับใหญ่ - - - - - -
10 31955  เด็กชายณัฐพล เขียวทินกร - - - - - -
11 31956  เด็กชายณัฐวุฒิ สติไทย - - - - - -
12 31957  เด็กชายธนชัย คงสาย - - - - - -
13 31958  เด็กชายธนเดช ขันตยาภรณ์ - - - - - -
14 31959  เด็กชายธนาดล ทรงประเสริฐ - - - - - -
15 31960  เด็กชายนัฐวุฒิ แสงนวล - - - - - -
16 31961  เด็กชายปฏิพล ซิบเข - - - - - -
17 31962  เด็กชายพชร ชัยสงเคราะห์ - - - - - -
18 31963  เด็กชายพุทธิพันธ์ สุทธิบุตร - - - - - -
19 31964  เด็กชายยุคลเดช ศิลาจันทร์ - - - - - -
20 31965  เด็กชายวรวุธ คำชนะ - - - - - -
21 31966  เด็กชายวีระยุทธ มูลเมือง - - - - - -
22 31967  เด็กชายสถาปัตย์ ปานแสงทอง - - - - - -
23 31968  เด็กชายสิทธิโชค การสะอาด - - - - - -
24 31969  เด็กชายสุภัทรพงษ์ อ่อนนิ่ม - - - - - -
25 31970  เด็กชายอลงกรณ์ สวัสดี - - - - - -
26 31971  เด็กชายอัฐพงศ์ แสงรอด - - - - - -
27 31972  เด็กหญิงกุลธิดา ดาปาน - - - - - -
28 31973  เด็กหญิงกัญญาณัฐ หย่อมทอง - - - - - -
29 31974  เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสือใจ - - - - - -
30 31975  เด็กหญิงกันตินา นินนาม - - - - - -
31 31976  เด็กหญิงจิตตา ส้มพลับ - - - - - -
32 31977  เด็กหญิงณัฐนันท์ โหน่งที - - - - - -
33 31978  เด็กหญิงณัฐนิชา ไข่สุข - - - - - -
34 31979  เด็กหญิงธัญวรัตน์ ยิ้มใย - - - - - -
35 31980  เด็กหญิงนัทธมน ฐานุวงศกร - - - - - -
36 31981  เด็กหญิงนันทนัช ชัยมงคล - - - - - -
37 31982  เด็กหญิงภัครมัย แซ่ตัน - - - - - -
38 31983  เด็กหญิงมัลลิกา เซี่ยงหว็อง - - - - - -
39 31984  เด็กหญิงเมษยา รองพล - - - - - -
40 31985  เด็กหญิงสุกานดา สุขชัย - - - - - -
41 31986  เด็กหญิงอมินตรา เซี่ยงจง - - - - - -
ผลการประเมินในแต่ละด้าน - - - - - -

สรุป        
1. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว 0
คน
คิดเป็นร้อยละ    0.00
2. จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประเมิน     41 คน คิดเป็นร้อยละ   100.00
3. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว จำแนกตามระดับผลการประเมิน
 ระดับผลการประเมิน    จำนวนนักเรียน   คิดเป็นร้อยละ 
    3 (ดีเยี่ยม ) 0 0.00  
    2 (ดี ) 0 0.00  
    1 (ผ่าน ) 0 0.00  
    0 (ไม่ผ่าน ) 0 0.00  
รวมที่ประเมินแล้ว 0 0.00