หน้าแรก ค่านิยม 12 ประการ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อัตลักษณ์ผู้เรียน

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นักเรียน ชั้น ม.
1/9 จำนวน 42 คน

 เลขที่   เลข
 ประจำตัว 
 ชื่อ - สกุล ความสามารถในการ ผลการประเมิน
รวม 5 ด้าน
  สื่อสาร         คิด       แก้ปัญหา   ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี่
1 31946  เด็กชายกิตติกร เพ็ชระ ดี ผ่าน ผ่าน ดี ดี ดี
2 31947  เด็กชายกิตติศักดิ์ ผลประดิษฐ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ดี ผ่าน
3 31948  เด็กชายเกษมสันต์ ชูราศรี ผ่าน ผ่าน ผ่าน ดี ดี ผ่าน
4 31949  เด็กชายจักรภัทร วงศ์แสง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ดี ดี ผ่าน
5 31950  เด็กชายจิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ ดี ผ่าน ผ่าน ดี ดี ดี
6 31951  เด็กชายจิรายุ สีสำลี ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ดี ผ่าน
7 31952  เด็กชายชมชน มังคละ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
8 31953  เด็กชายณัฐนนท์ ฉายภาค ดี ดี ดี ดี ดี ดี
9 31954  เด็กชายณัฐพงศ์ พลับใหญ่ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
10 31955  เด็กชายณัฐพล เขียวทินกร ดี ผ่าน ดี ดี ดี ดี
11 31956  เด็กชายณัฐวุฒิ สติไทย ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
12 31957  เด็กชายธนชัย คงสาย ดี ผ่าน ดี ดี ดี ดี
13 31958  เด็กชายธนเดช ขันตยาภรณ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ดี ผ่าน
14 31959  เด็กชายธนาดล ทรงประเสริฐ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
15 31960  เด็กชายนัฐวุฒิ แสงนวล ดี ดี ดี ดี ดี ดี
16 31961  เด็กชายปฏิพล ซิบเข ดี ดี ดี ดี ดี ดี
17 31962  เด็กชายพชร ชัยสงเคราะห์ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
18 31963  เด็กชายพุทธิพันธ์ สุทธิบุตร ดี ดี ดี ดี ดี ดี
19 31964  เด็กชายยุคลเดช ศิลาจันทร์ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
20 31965  เด็กชายวรวุธ คำชนะ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
21 31966  เด็กชายวีระยุทธ มูลเมือง ดี ผ่าน ดี ดี ดี ดี
22 31967  เด็กชายสถาปัตย์ ปานแสงทอง - - - - - -
23 31968  เด็กชายสิทธิโชค การสะอาด - - - - - -
24 31969  เด็กชายสุภัทรพงษ์ อ่อนนิ่ม - - - - - -
25 31970  เด็กชายอลงกรณ์ สวัสดี - - - - - -
26 31971  เด็กชายอัฐพงศ์ แสงรอด - - - - - -
27 32033  เด็กชายปรมัตถ์ บุญคุ้ม - - - - - -
28 31973  เด็กหญิงกัญญาณัฐ หย่อมทอง - - - - - -
29 31974  เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสือใจ - - - - - -
30 31975  เด็กหญิงกันตินา นินนาม - - - - - -
31 31972  เด็กหญิงกุลธิดา ดาปาน - - - - - -
32 31976  เด็กหญิงจิตตา ส้มพลับ - - - - - -
33 31977  เด็กหญิงณัฐนันท์ โหน่งที - - - - - -
34 31978  เด็กหญิงณัฐนิชา ไข่สุข - - - - - -
35 31979  เด็กหญิงธัญวรัตน์ ยิ้มใย - - - - - -
36 31980  เด็กหญิงนัทธมน ฐานุวงศกร - - - - - -
37 31981  เด็กหญิงนันทนัช ชัยมงคล - - - - - -
38 31982  เด็กหญิงภัครมัย แซ่ตัน - - - - - -
39 31983  เด็กหญิงมัลลิกา เซี่ยงหว็อง - - - - - -
40 31984  เด็กหญิงเมษยา รองพล - - - - - -
41 31985  เด็กหญิงสุกานดา สุขชัย - - - - - -
42 31986  เด็กหญิงอมินตรา เซี่ยงจง - - - - - -
ผลการประเมินในแต่ละด้าน ดี ผ่าน ดี ดี ดี ดี

สรุป        
1. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว 21
คน
คิดเป็นร้อยละ    50.00
2. จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประเมิน     21 คน คิดเป็นร้อยละ   50.00
3. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว จำแนกตามระดับผลการประเมิน
 ระดับผลการประเมิน    จำนวนนักเรียน   คิดเป็นร้อยละ 
    3 (ดีเยี่ยม ) 0 .00  
    2 (ดี ) 14 66.67  
    1 (ผ่าน ) 7 33.33  
    0 (ไม่ผ่าน ) 0 .00  
รวมที่ประเมินแล้ว 21 100.00