หน้าแรก ค่านิยม 12 ประการ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อัตลักษณ์ผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นักเรียน ชั้น ม.
1/9 จำนวน 42 คน

 เลขที่   เลข
 ประจำตัว 
 ชื่อ - สกุล ความสามารถในการ ผลการประเมิน
รวม 5 ด้าน
  สื่อสาร         คิด       แก้ปัญหา   ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี่
1 32349  เด็กชายจุลจักร เซี่ยงโหล - - - - - -
2 32350  เด็กชายธนพัฒน์ ศรีสุริยมาตย์ - - - - - -
3 32351  เด็กชายธนากร อรภักดี - - - - - -
4 32353  เด็กชายธีรภัทร สาธิราช - - - - - -
5 32354  เด็กชายนวพล คนกล้า - - - - - -
6 32355  เด็กชายบุลเสฏฐ์ จินนุพันธุ์ - - - - - -
7 32356  เด็กชายปิยะ ไม่มีนามสกุล - - - - - -
8 32357  เด็กชายพีรณัฏฐ์ ชื่นกลิ่นธูป - - - - - -
9 32358  เด็กชายวิษณะ จันทร์ศรี - - - - - -
10 32359  เด็กชายศุภชัย สุพบุตร - - - - - -
11 32360  เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทันใจชน - - - - - -
12 32361  เด็กชายสุทธิพล จันทร์คล้าย - - - - - -
13 32362  เด็กชายสุธน ปิยะพันธ์ - - - - - -
14 32363  เด็กชายอชิตพล กิมาวะหา - - - - - -
15 32364  เด็กชายอดิศร แสวงดี - - - - - -
16 32365  เด็กชายอลงกต นกจันทร์ - - - - - -
17 32366  เด็กหญิงกานต์ธิดา เหลืองสะอาด - - - - - -
18 32367  เด็กหญิงกานต์ธีรา นาคราช - - - - - -
19 32368  เด็กหญิงเกวลี เสมทับ - - - - - -
20 32369  เด็กหญิงจรรยา ทองศรี - - - - - -
21 32370  เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์อัยรา - - - - - -
22 32371  เด็กหญิงจีราวรรณ ศรีจันทร์ - - - - - -
23 32372  เด็กหญิงชรินรัตน์ กันไชยต๊ะ - - - - - -
24 32373  เด็กหญิงชลธิชา ศรทิม - - - - - -
25 32374  เด็กหญิงฐิติกานต์ เกตุแดง - - - - - -
26 32375  เด็กหญิงธัญญาเรศ พรมีสุข - - - - - -
27 32376  เด็กหญิงธิดารัตน์ กลิ่นหอม - - - - - -
28 32377  เด็กหญิงนัทตา เปรมปรี - - - - - -
29 32378  เด็กหญิงปริญากร เซี่ยงเจน - - - - - -
30 32379  เด็กหญิงพรธีรา เยขลิบ - - - - - -
31 32380  เด็กหญิงรุ่งระวี วงศ์ท่ามะกา - - - - - -
32 32381  เด็กหญิงวชิราภรณ์ สังข์ทอง - - - - - -
33 32382  เด็กหญิงวีริศา สมจิต - - - - - -
34 32383  เด็กหญิงศริณย์พร ชนประเสริฐ - - - - - -
35 32384  เด็กหญิงสรัสษา วันเพ็ญ - - - - - -
36 32385  เด็กหญิงสุดาวดี ปลื้มจิตร์ - - - - - -
37 32386  เด็กหญิงสุธิตา บัวไสว - - - - - -
38 32387  เด็กหญิงสุภาวดี เอี่ยมแพร - - - - - -
39 32388  เด็กหญิงอลิสา จันทร์อ่ำ - - - - - -
40 32389  เด็กหญิงอัยลดา อุ่นอบ - - - - - -
41 32390  เด็กหญิงอาภรณ์ สัจจาศิล - - - - - -
42 32391  เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์มณี - - - - - -
ผลการประเมินในแต่ละด้าน - - - - - -

สรุป        
1. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว 0
คน
คิดเป็นร้อยละ    0.00
2. จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประเมิน     42 คน คิดเป็นร้อยละ   100.00
3. จำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว จำแนกตามระดับผลการประเมิน
 ระดับผลการประเมิน    จำนวนนักเรียน   คิดเป็นร้อยละ 
    3 (ดีเยี่ยม ) 0 0.00  
    2 (ดี ) 0 0.00  
    1 (ผ่าน ) 0 0.00  
    0 (ไม่ผ่าน ) 0 0.00  
รวมที่ประเมินแล้ว 0 0.00