ในระบบมีจำนวนทั้งหมด 17 ฉบับ
ลำดับวิชา ชื่อแบบทดสอบ ประเภทของข้อสอบ ระดับชั้น จำนวนข้อ ครูผู้ส่งข้อสอบ เปิดอ่าน  
1 แบบทดสอบการใช้คำสั่งวนซ้ำ แบบทดสอบฝึกหาคำตอบ ม.5 10 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 341  
2 แบบทดสอบการเขียนโปรแกรมPHP แบบทดสอบฝึกหาคำตอบ ม.5 10 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 252  
3 pre O-NET ปี 2555 วิชาภาษาไทย pre_O-net ม.3 34 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 100  
4 pre O-NET ปี 2555 วิชาคณิตศาสตร์ pre_O-net ม.3 32 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 93  
5 pre O-NET ปี 2555 วิชาวิทยาศาสตร์ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 52  
6 pre O-NET ปี 2555 วิชาสังคมศึกษา pre_O-net ม.3 34 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 51  
7 pre O-NET ปี 2555 วิชาภาษาอังกฤษ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 92  
11 pre O-NET ปี 2556 วิชาภาษาไทย pre_O-net ม.3 36 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 27  
12 pre O-NET ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ pre_O-net ม.3 32 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 26  
13 pre O-NET ปี 2556 วิชาวิทยาศาสตร์ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 14  
14 pre O-NET ปี 2556 วิชาสังคมศึกษา pre_O-net ม.3 35 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 13  
15 pre O-NET ปี 2556 วิชาภาษาอังกฤษ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 37  
17 Pre O-NET ปี2557 วิชาภาษาอังกฤษ Pre O-NET ม.3 50 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 17  
18 Pre O-NET ปี2557 วิชาคณิตศาสตร์ Pre O-NET ม.3 32 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 37  
19 Pre O-NET ปี2557 วิชาวิทยาศาสตร์ Pre O-NET ม.3 35 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 11  
20 Pre O-NET ปี2557 วิชาสังคมศึกษา Pre O-NET ม.3 40 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 10  
21 Pre O-NET ปี2557 วิชาภาษาไทย Pre O-NET ม.3 50 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 36  

 

คลิกดูวิธีการส่งข้อสอบ