ในระบบมีจำนวนทั้งหมด 17 ฉบับ
ลำดับวิชา ชื่อแบบทดสอบ ประเภทของข้อสอบ ระดับชั้น จำนวนข้อ ครูผู้ส่งข้อสอบ เปิดอ่าน  
1 แบบทดสอบการใช้คำสั่งวนซ้ำ แบบทดสอบฝึกหาคำตอบ ม.5 10 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 330  
2 แบบทดสอบการเขียนโปรแกรมPHP แบบทดสอบฝึกหาคำตอบ ม.5 10 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 245  
3 pre O-NET ปี 2555 วิชาภาษาไทย pre_O-net ม.3 34 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 90  
4 pre O-NET ปี 2555 วิชาคณิตศาสตร์ pre_O-net ม.3 32 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 91  
5 pre O-NET ปี 2555 วิชาวิทยาศาสตร์ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 48  
6 pre O-NET ปี 2555 วิชาสังคมศึกษา pre_O-net ม.3 34 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 49  
7 pre O-NET ปี 2555 วิชาภาษาอังกฤษ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 86  
11 pre O-NET ปี 2556 วิชาภาษาไทย pre_O-net ม.3 36 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 25  
12 pre O-NET ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ pre_O-net ม.3 32 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 26  
13 pre O-NET ปี 2556 วิชาวิทยาศาสตร์ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 13  
14 pre O-NET ปี 2556 วิชาสังคมศึกษา pre_O-net ม.3 35 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 12  
15 pre O-NET ปี 2556 วิชาภาษาอังกฤษ pre_O-net ม.3 30 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 35  
17 Pre O-NET ปี2557 วิชาภาษาอังกฤษ Pre O-NET ม.3 50 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 16  
18 Pre O-NET ปี2557 วิชาคณิตศาสตร์ Pre O-NET ม.3 32 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 36  
19 Pre O-NET ปี2557 วิชาวิทยาศาสตร์ Pre O-NET ม.3 35 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 10  
20 Pre O-NET ปี2557 วิชาสังคมศึกษา Pre O-NET ม.3 40 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 5  
21 Pre O-NET ปี2557 วิชาภาษาไทย Pre O-NET ม.3 50 ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 31  

 

คลิกดูวิธีการส่งข้อสอบ