สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด N = 147 คน

ข้อที่
ข้อความ
 เฉลี่ย 
แปลความหมาย
1.
มีหัวเรื่องที่เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชัดเจน
4.34
มาก
2.
การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนมีลำดับชัดเจน
4.45
มาก
3.
นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย
4.16
มาก
4.
นักเรียนเข้าใจการใช้บทเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
4.25
มาก
5.
นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
4.18
มาก
6.
เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน
4.00
มาก
7.
ภาษาที่ใช้ในบทเรียนออนไลน์เข้าใจง่าย
4.04
มาก
8.
ปริมาณเนื้อหาของแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
4.19
มาก
9.
เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย
4.34
มาก
10.
การออกแบบส่วนประกอบบนหน้าจอภาพ
4.16
มาก
11.
ความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
4.36
มาก
12.
การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
4.12
มาก
13.
การจัดวางเมนู รายการเชื่อมโยงต่าง ๆ
4.20
มาก
14.
ความเหมาะสมของการใช้สี ภาพ และตัวอักษร
4.31
มาก
15.
เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในแต่ละส่วน
4.40
มาก
16.
บทเรียนออนไลน์ช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
4.05
มาก
17.
การลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียน
4.21
มาก
18.
บทเรียนออนไลน์ช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้
4.26
มาก
19.
มีคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์
4.03
มาก
20.
บทเรียนออนไลน์ช่วยให้นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนมากขึ้น
3.85
มาก
21.
การส่งงานผ่านระบบเครือข่าย(Upload File)
4.29
มาก
22.
การทดสอบแบบออนไลน์ในแต่ละหน่วยการเรียน
4.40
มาก
23.
ความเหมาะสมของจำนวนข้อสอบในแต่ละบทเรียน
4.19
มาก
24.
กิจกรรมทบทวนความรู้
4.25
มาก
25.
บทเรียนออนไลน์ทำให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเอง
4.43
มาก
26.
นักเรียนทราบผลการเรียนเป็นรายบุคคลได้ทันที
4.53
มากที่สุด
27.
การรายงานผลการประเมินแบบออนไลน์
4.50
มากที่สุด
28.
ระบบการประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์
4.43
มาก
 
เฉลี่ยรวม
4.25
มาก