นักเรียนชั้น ม.6/1 ให้ Login ด้วย ชื่อ
Password ด้วย วัน/เดือน/ปีเกิด
เช่น นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2519
Username: คือ หงษ์หยก
Password : คือ 08/06/2519
  Username:  
  Password :  
          
- สำหรับบุคคลทั่วไป ให้ลงทะเบียนก่อนได้ที่นี่
- จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งหมด 715คน
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียน
- คู่มือการใช้งาน

สำหรับครูผู้สอน

ครูประจำวิชา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
26 มิถุนายน 2551