ครู      นักเรียน
ระบบงานต่าง ๆ
   เลือกกิจกรรมชุมนุม
   ประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)
   วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   ค้นหาตารางสอน
   จดหมายถึงฝ่ายบริหาร
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   เช็คพฤติกรรมนักเรียน
   เช็คการขาดเรียนรายวัน
   ประเมินสมรรถนะครู
   ประเมินการสอนของครู
   แบบทดสอบออนไลน์
   บันทึกเวลาเรียนรายวิชา
   ขาดเรียน
 
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไดัรับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.จักรกฤษ แย้มสรวล และคุณลุงสมพงษ์ สุทินศักดิ์ More...
[อ.วัฒนา@4/4/2557]
  17-18 มีนาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ณ ผางามรีสอร์ท วังน้ำเขียว More...
[อ.อภินันท์@20/3/2557]
  10 มีนาคม การอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียนรู้และแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[อ.อภินันท์@10/3/2557]
  10-11 กุมภาพันธ์ วิทยากรอบรมครู เรื่องการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี More...
[อ.อภินันท์@10/3/2557]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    - แจ้งคุณครูประจำวิชาทุกท่าน ให้บันทึกสรุปผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2556
- แจ้งนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนพาผู้ปกครองมาฟังผลสอบของภาคเรียนที่ 2/2556 ด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด ยังไม่ประกาศผ่านเว็บนี้
More...
 [วันที่:14 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้น ม.4 More...
 [วันที่:5 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้น ม.1 More...
 [วันที่:5 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    แจ้งครูที่ปรึกษาทุกท่าน ภาคเรียนที่ 2/2556 นี้ให้ท่านเข้าระบบการประเมินนักเรียน เพื่อประเมิน
1. การประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน
2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน
- หมายเหตุ การประเมิน 2,3 ไม่ต้องทำในbookmark More...
 [วันที่:2 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 More...
 [วันที่:27 กุมภาพันธ์ 2557   ผู้ประกาศ:ชาคริต ]
    คุณครูดาวโหลดฐานข้อมูล BookmarkIII ได้แล้ว ใช้โปรแกรม bookmark เวอร์ชัน 3 ตัวเดิม / มีข้อสงสัยให้สอบถาม หรือขอข้อมูลได้ที่ครูวัฒนา More...
 [วันที่:19 กุมภาพันธ์ 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
31 ก.ค.57    ส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
31 ก.ค.57    สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 3  หัวหน้ากลุ่มสาระ
31 ก.ค.57    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
31 ก.ค.57    รับฐานข้อมูล BookMark ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน  งานทะเบียน
31 ก.ค.57    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 3 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
6-8 ส.ค.57    กีฬาสี  ครูทุกคน
29 ส.ค.57    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 4 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
29 ส.ค.57    สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 4  หัวหน้ากลุ่มสาระ
2 ก.ย.57    ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน  งานวัดผล
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 |
 
นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
เด็กหญิงน้ำผึ้ง โพธิ์ไทย
ชั้น ม. 2/2 คะแนนเฉลี่ย 3.9
สอบได้เป็นลำดับที่ 9


โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205
เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง