ครู      นักเรียน
ระบบงานต่าง ๆ
   เลือกกิจกรรมชุมนุม
   ประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)
   วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   ค้นหาตารางสอน
   จดหมายถึงฝ่ายบริหาร
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   เช็คพฤติกรรมนักเรียน
   เช็คการขาดเรียนรายวัน
   ประเมินสมรรถนะครู
   ประเมินการสอนของครู
   แบบทดสอบออนไลน์
   บันทึกเวลาเรียนรายวิชา
   ขาดเรียน
 
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  รองนิพนธ์ สำแดงเดช ครูอภินันท์ สีสันต์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สพม.8 19 ก.พ. ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 20 ก.พ. ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 22 ก.พ. ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา More...
[อ.อภินันท์@20/2/2556]
  3-8 กุมภาพันธ์ 2556 ครูวัฒนา ศน.ดวงแข ผอ.ปรีชา และคณะทำงาน ประชุมการเขียนคู่มือการใช้โปรแกรม SAR online ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ถ.เยาวราช กทม. More...
[อ.วัฒนา@6/2/2556]
  รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขัน การจัดสวนถาด กิจกรรมวิชาการ
1.โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2.โรงเรียนด่านช้างวิทยา 3.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 4.โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมฯ 5.โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 6.โรงเรียนวัดพระแท่น 7.โรงเรียนบ้านแจงงาม 8.โรงเรียนบ้านท่ามะกา 9.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 10.โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 11.โรงเรียนไทยโยคน้อยวิทยา 12.โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 13.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 14.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 15.โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 16.โรงเรียนท่ามะขามวิทยา More...
[อ.เกษมสิทธิ์@5/2/2556]
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ทางทะเลแบบบูรณาการ และการอนุรักษ์ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี วันที่ 28-30 ม.ค. 2556 โครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย More...
[อ.ศิริพร@2/2/2556]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    คุณครูรับข้อมูล BookMark ได้แล้วที่นี่ More...
 [วันที่:27 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:18 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศ:เชลงศักดิ์ ]
    ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง การรับเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ให้ไปรับเงินดังนี้ ม.2,3,5,6 วันที่ 21,22,24,25 เม.ย. 57 ตามลำดับ เวลา 08.30-12.00 น. More...
 [วันที่:10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 More...
 [วันที่:3 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:ชาคริต ]
    ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:1 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:1 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
29 ส.ค.57    สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 4  หัวหน้ากลุ่มสาระ
29 ส.ค.57    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 4 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
2 ก.ย.57    ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน  งานวัดผล
10 ก.ย.57    วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค  งานทะเบียน/วัดผล
15 ก.ย.57    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  งานทะเบียน/วัดผล
16 ก.ย.57    นักเรียนและผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอเข้าสอบปกติกรณีมีเหตุผลอันควร  นักเรียน
17-19 ก.ย.57    สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  งานวัดผล / ทุกคน
17 ก.ย.57    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  งานทะเบียน/วัดผล
22 ก.ย.57    ขออนุมัติผลการเรียนติด “ร” สำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งงานสำคัญ  ครูประจำวิชา
หน้าที่.. | 1 | 2 |
 
นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
เด็กหญิงสิริพร จันทร์หอม
ชั้น ม. 3/2 คะแนนเฉลี่ย 3.91
สอบได้เป็นลำดับที่ 5


โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205
เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง