ครู      นักเรียน
ระบบงานต่าง ๆ
   เลือกกิจกรรมชุมนุม
   ประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)
   วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   ค้นหาตารางสอน
   จดหมายถึงฝ่ายบริหาร
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   เช็คพฤติกรรมนักเรียน
   เช็คการขาดเรียนรายวัน
   ประเมินสมรรถนะครู
   ประเมินการสอนของครู
   แบบทดสอบออนไลน์
   บันทึกเวลาเรียนรายวิชา
   ขาดเรียน
 
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  27-28 กุมภาพันธ์ วิทยากรอบรมเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์ตามโครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสภาวิจัยฯณศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี More...
[อ.อภินันท์@10/3/2557]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการอบรมขยายเครือข่ายโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อยร่วมกับโครงการพลังคิด สะกิดโลก วันที่ 21 ธันวาคม 2556 More...
[อ.เกรียงไกร@6/3/2557]
  นายณัฐนนท์ บุญเกิด นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 17 ของ สวทช. ได้รับคัดเลือก 1 ใน 9 ของประเทศ และอาจจะได้รับทุนศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก More...
[อ.ศิริพร@28/2/2557]
   เด็กหญิงกมลชนก วงศ์อัยรา นักเรียนชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ปีการศึกษา 2556 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค More...
[อ.เกรียงไกร@11/2/2557]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง การรับเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ให้ไปรับเงินดังนี้ ม.2,3,5,6 วันที่ 21,22,24,25 เม.ย. 57 ตามลำดับ เวลา 08.30-12.00 น. More...
 [วันที่:10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 More...
 [วันที่:3 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:ชาคริต ]
    ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:1 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:1 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    นักเรียนชั้นม.1 และม.2 จำนวน 100 คนที่สมัครชมรมอนุรักษ์พลังงานกับครูศิริพรรณ เรียบเจริญไว้ ขอให้นักเรียนนำใบเสร็จค่าไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนเดือนใดก็ได้มาส่งครูศิริพรรณ เรียบเจริญเมื่อนำไปกรอกเอกสารให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกาต่อไปในวันที่ 20 มีนาคม 2557 (ครูศิริพรรณ เรียบเจริญ)
 [วันที่:19 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศ:ศิริพรรณ ]
    - แจ้งคุณครูประจำวิชาทุกท่าน ให้บันทึกสรุปผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2556
- แจ้งนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนพาผู้ปกครองมาฟังผลสอบของภาคเรียนที่ 2/2556 ด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด ยังไม่ประกาศผ่านเว็บนี้
More...
 [วันที่:14 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
8 ก.ค.57    วันสุดท้ายการส่งข้อสอบระหว่างภาค  ครูประจำวิชา
17-19 ก.ค.57    เข้าค่ายพุทธบุตร  ครูที่เกี่ยวข้อง
31 ก.ค.57    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 3 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
31 ก.ค.57    ส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
31 ก.ค.57    สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 3  หัวหน้ากลุ่มสาระ
31 ก.ค.57    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
31 ก.ค.57    รับฐานข้อมูล BookMark ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน  งานทะเบียน
6-8 ส.ค.57    กีฬาสี  ครูทุกคน
29 ส.ค.57    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 4 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 |
  นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
เด็กหญิงสิริพร จันทร์หอม
ชั้น ม.3/2 คะแนนเฉลี่ย 3.91
สอบได้เป็นลำดับที่ 5

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205
เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง