Online  95  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9235
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามช่วงอายุราชการ(ปี)

                                                   
  17 21   11 18   4 10   0 3   0 1   3 12   3 6   3 4   ชาย
หญิง
  < 5 ปี   5 - 9 ปี   10-14 ปี   15-19 ปี   20-24 ปี   25-29 ปี   30-34 ปี   >=35 ปี