แบบฟอร์มงานทะเบียน

รหัส
แบบฟอร์มคำร้อง
word
ทบ.1
คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง)
Download
ทบ.2

คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน)

Download
ทบ.3
คำร้องขอลาออก
Download
ทบ.4
คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)
Download
ทบ.5

คำร้องขอใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

Download
ทบ.6
คำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ บค.19)
Download
ทบ.7
ส่งนักเรียนเข้าเรียน (แบบ บค.20)
Download
ทบ.8
คำร้องขอพักการเรียน
Download
ทบ.9
คำร้องขอเปลี่ยนข้อมูล(ชื่อ/นามสกุล/วันเดือนปีเกิด)
Download
ทบ.10
คำร้องขอสำเนาใบสุทธิ
Download
ทบ.11
ใบลากิจ/ป่วย
Download
ทบ.12
ใบมอบตัวนักเรียน
Download
ทบ.13
คำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
Download
ทบ.14

คำร้องขอสำเนาทะเบียนนักเรียน

Download

แบบฟอร์ม/คำร้องงานวัดผล

รหัส
แบบฟอร์ม/คำร้องงานวัดผล
word
วผ.1
แบบขออนุมัติผลการเรียน  “ร”
Download
วผ.2
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% และ 60%
Download
วผ.3
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
Download
วผ.4
แบบรายงานการสอบแก้  0,ร, มส, มผ
Download
วผ.5
แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา Download(Excel)
Download
วผ.6
แบบสรุปผลการเรียนหมวดวิชา
Download
วผ.7
แบบสำรวจรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อมในตาราง
Download
วผ.8
บัตรสอบแก้ตัว
Download
วผ.9
คำร้องขอเรียนซ้ำ
Download
วผ.9/1
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ (สำหรับครูประจำวิชา)
Download
วผ.9/2
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ (สำหรับนักเรียน)
Download