แบบฟอร์มงานทะเบียน

รหัส
แบบฟอร์มคำร้อง
word
ทบ.1
คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง)
Download
ทบ.2

คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน)

Download
ทบ.3
คำร้องขอลาออก
Download
ทบ.4
คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)
Download
ทบ.5

คำร้องขอใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

Download
ทบ.6
คำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ บค.19)
Download
ทบ.7
ส่งนักเรียนเข้าเรียน (แบบ บค.20)
Download
ทบ.8
คำร้องขอพักการเรียน
Download
ทบ.9
คำร้องขอเปลี่ยนข้อมูล(ชื่อ/นามสกุล/วันเดือนปีเกิด)
Download
ทบ.10
คำร้องขอสำเนาใบสุทธิ
Download
ทบ.11
ใบลากิจ/ป่วย
Download
ทบ.12
ใบมอบตัวนักเรียน
Download
ทบ.13
คำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
Download
ทบ.14

คำร้องขอสำเนาทะเบียนนักเรียน

Download