แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0,,มส

ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมและกระบวนการติดตามผล

-----------------------

            เนื่องจากในแต่และภาคเรียนมีนักเรียนที่ติด 0, , มส  จำนวนมาก โรงเรียนได้จัดสอบแก้ตัว 2 ครั้ง แต่ยังมีนักเรียนอีกหลายคนสอบแก้ตัวไม่ผ่าน หรือไม่ดำเนินการสอบแก้ตัว จึงทำให้นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถจบหลักสูตรได้

            ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว งานวัดผลจึงกำหนดขั้นตอนและแนวทางการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ติด 0 , , มส ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ซึ่งกำหนดแนวทางการเปลี่ยนระดับผลการเรียน “0” โดยให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวและให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาการแก้ “0” ออกไปอีกหนึ่งภาคเรียน เพื่อให้วิธีการดังกล่าวปฏิบัติได้จริง มีผลดีต่อนักเรียนช่วยลดจำนวนติด “0” ให้น้อยลง จึงกำหนดแนวทางของโรงเรียนดังนี้

            แนวทางการแก้ “0”

1.    การแก้  “0”  ครั้งที่ 1  ให้อาจารย์ประจำวิชาสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่นักเรียนสอบไม่ผ่านโดยใช้เวลาในคาบที่ 8 หรือ ในวันหยุด โดยใช้ระยะเวลาในการซ่อม 1 เดือน แล้วให้บันทึกผลการสอนซ่อมเสริมและผลการสอบซ่อมตามแบบที่ฝ่ายวัดผลกำหนด

2.    ถ้านักเรียนสอบซ่อมครั้งที่ 1 ไม่ผ่านหรือไม่ดำเนินการสอบซ่อม ให้นักเรียนลงทะเบียนสอบซ่อมใหม่ โดยนำผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและวิธีการสอบซ่อมในครั้งที่ 2

3.    การแก้ “0” ครั้งที่ 2  ให้อาจารย์ประจำวิชาสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่นักเรียนยังสอบไม่ผ่านโดยใช้เวลาในคาบที่ 8 หรือในวันหยุด ใช้ระยะเวลาในการสอนซ่อมเสริมและสอบซ่อมให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคเรียนนั้นๆ ทั้งนี้การสอนซ่อมเสริมและสอบซ่อมต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ และให้มีบันทึกผลการสอนซ่อมเสริมและผลการสอบซ่อม

4.    หากดำเนินการสอบซ่อมทั้ง 2 ครั้ง หรือเลยเวลาสอบซ่อมที่โรงเรียนกำหนด แต่นักเรียนไม่สามารถแก้ “0” ได้ และเป็นรายวิชาที่จะทำให้ไม่จบหลักสูตรจะต้องกลับไปเรียนซ้ำชั้นใหม่


การติด “”

การให้ผลการเรียน “” สาเหตุจาก 3 กรณีคือ

1.      ผู้เรียนไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน (กลางภาคควรดำเนินการได้ก่อน)

2.      ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินผลตามจุประประสงค์การเรียนรู้ ในช่องของคะแนนวัดผลระหว่างเรียน รวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด 

3.      ผู้เรียนไม่ส่งงานชิ้นสำคัญของรายวิชานั้น 

            กรณีที่ 3  ให้ “” เพราะไม่ส่งงานชิ้นสำคัญที่มีคะแนนไม่ถึงร้อย 20 ของคะแนนทั้งหมด ต้องขออนุมัติจากผู้หัวหน้าสถานศึกษาก่อน

 

แนวทางการแก้ “”

            การเปลี่ยนผลการเรียน “” ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนแก้ “” แล้วเป็น “0” ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการแก้ “0” และให้เสร็จในภาคเรียนเดียวกัน  ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “ ” ภายในเดือนแรกของภาคถัดไปนั้นให้แจ้งผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

แนวทางการแก้ “มส” ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

ให้ครูประจำวิชาสอนเพิ่มเติมในคาบเรียนที่ 8 หรือชั่วโมงซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้ในรายวิชานั้น แล้วจึงดำเนินการสอบแก้ “มส” ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” และดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้เรียนซ้ำ ยกเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีก 1 ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับจบ

ถ้านักเรียน แก้ “มส” แล้ว เป็น “0” ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการแก้ “0” ถ้าแก้ไม่ทันให้ขยายเวลาไปอีก 1 ภาคเรียน

 

งานวัดผล