แนวปฏิบัติ การวัดผลประเมินผล

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

หลักการและเหตุผล

  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา โดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้มาแล้วมีนักเรียนจบในหลักสูตรนี้ 1 รุ่น โรงเรียนได้ประเมินการใช้หลักสูตรแล้วพบปัญหาการใช้หลักสูตรคือ ครูยังไม่เข้าใจการวัดผลประเมินผลทำให้มีความแตกต่างระหว่างครูผู้สอน  เพื่อให้การวัดผลประเมินผลปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน งานทะเบียนวัดผลประเมินผลจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติดังนี้

1. วิธีปฏิบัติการวัดประเมินผลในสมุด ปพ.5 (สมุดบันทึกเวลาเรียนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

                มีแนวปฏิบัติดังนี้

1.       กำหนดแผนการประเมินผลที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้มีอัตราส่วนด้านความรู้(K) ภาระงาน(P) ด้านจิตพิสัย(A) ในอัตราส่วนโดยประมาณ 5:4:1 ในกลุ่มวิชาสามัญ ใช้อัตราส่วน 3:6:1 ในกลุ่มวิชาปฏิบัติ

2.       การประเมินผลให้ประเมินตามข้อของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ถ้านักเรียนประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ให้ซ่อมเสริมแล้วประเมินใหม่ โดยกรอกคะแนนตามที่นักเรียนได้จริง ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ลงคะแนนด้วยดินสอก่อนเมื่อซ่อมเสริมและผ่านการประเมินแล้วจึงลงคะแนนด้วยปากกา หรือเครื่องหมาย  /  แสดงคะแนนก่อนซ่อมเช่น คะแนนเต็ม 10 ประเมินได้3 เมื่อซ่อมแล้วให้ 5 เขียน 3/5  คะแนนที่ได้ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม

3.       ให้หัวหน้ากลุ่มสาระติดตามการวัดผลประเมินให้เป็นเรื่องสำคัญ และเก็บหลักฐานเป็นผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อพิจารณาการทำงานต่อไป

2. วิธีการส่งผลการสอบซ่อม

จากการที่ในแต่ละปีการศึกษา มีนักเรียนไม่จบหลักสูตรจำนวนมาก ผู้ปกครอง บางคนก็ไม่รู้ว่านักเรียนไม่จบหลักสูตร  หรือนักเรียนสอบซ่อมแล้วแต่ทะเบียนยังไม่ได้แก้ให้อันเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ จนบางครั้งไม่สามารถบอกผู้ปกครองได้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.        เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลการสอบซ่อม

2.        เพื่อเป็นสารสนเทศ  สถิติการสอบซ่อม 

3.        เพื่อให้ครูประจำวิชาได้ติดตามและดำเนินการสอบให้นักเรียนผ่านให้มากขึ้น

4.        ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สามารถดูหลักฐานการสอบซ่อมของนักเรียนได้ สะดวกขึ้น

5.        เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของครู

การส่งผลการสอบซ่อมของครูจะดำเนินการให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยปฏิบัติดังนี้

1.        อาจารย์ประจำวิชาต้องขออนุมัติผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่ติด “ ”  และรายวิชาที่มีจำนวนนักเรียนติด “ 0 ”  มากกว่าร้อยละ  5 ตามปฏิทินปฏิบัติงาน

2.        เขียนชื่อนักเรียนทุกคนที่ติด 0,ร,มส เรียงตามห้องและเลขที่ (ตามแบบฟอร์ม) ให้นักเรียนลงชื่อ รับทราบผลการสอบพร้อมมอบหลักฐานผลการสอบให้นักเรียนเก็บเป็นหลักฐาน

3.        ส่งผลซ่อมครั้งที่ 1 ตามวันที่กำหนด พร้อมลงชื่อผู้ส่งใน บัญชีการส่งผลการสอบซ่อม

4.        เขียนชื่อนักเรียนทุกคนที่ยังติด 0,ร,มส จากการซ่อมครั้งที่ 1  เพื่อเตรียมการสอบซ่อมครั้งที่ 2

5.        ทำหลักฐานการติดตามการสอบซ่อมทั้ง 2 ครั้ง เช่นบันทึกรับทราบการสอบซ่อม หรือบันทึกของครูที่ได้ติดตามการซ่อมของนักเรียน(แบบติดตามให้ครูทำเอง)

6.        ส่งผลครั้งที่ 2 ตามวันที่กำหนด พร้อมลงชื่อส่ง ตามแบบที่งานทะเบียนกำหนด สรุปผลนักเรียนที่ยังซ่อมไม่ผ่าน พร้อมสาเหตุการซ่อมไม่ผ่าน และมอบสำเนาหลักฐานการติดตามนักเรียนเฉพาะที่ไม่จบ เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ปกครองทราบ

3. วิธีการติดตามช่วยเหลือและตรวจสอบผลการเรียน

เพื่อให้การตรวจสอบผลการเรียน การสืบค้นข้อมูล นักเรียน และบุคลากร ตรวจสอบและค้นหาได้ง่ายขึ้นงานทะเบียนวัดผลได้จัดทำเวปไซต์  ในการสืบค้นข้อมูล  โดยที่ครูทุกคนเป็นสมาชิกสามารถ Login เข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ที่ เวปไซต์  http://gpa.tmk.ac.th

ในกรณีที่ อยู่ที่โรงเรียน อาจพิมพ์ http://gpa ได้ เป็นการดูในระบบ Intranet ของเครือข่ายในโรงเรียน ต่อไปนี้ครูทุกคนไม่จำเป็นต้องไปขอดูข้อมูลที่ห้องทะเบียนอีกต่อไป ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลครู นักเรียน หรือเพิ่มเติมข้อมูลแจ้งโดยตรงที่ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง หรือจะแจ้งใน เมนู ถาม-ตอบ(WebBoard)  ก็ได้

 

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: สำหรับนักเรียนหรือครูดูข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นไม่มีรายละเอียดมากนัก เช่นนักเรียนต้องการดูผลการเรียน ต้องใส่ เลขประจำตัว และวันเกิดของตนเอง จึงจะดูข้อมูลของตนเองได้

 

 

 

 

 


        * กรณีที่ครูต้องการดูข้อมูลนักเรียน , ครู ที่มีรายละเอียดมาก ๆ เช่นที่อยู่ เบอร์-โทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อนักเรียน ผลการเรียน และข้อมูลอื่นๆ อีกมาก

        ตัวอย่าง    นายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง

เกิดวันที่  8 กุมภาพันธ์  2514   (สมมติ)

ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อ ไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือนามสกุล  ลงในช่องสี่เหลี่ยม  และในช่อง วันเกิด ให้พิมพ์  08/02/2514