หลักการออกเสียง

IDevice Icon
ออกเสียงกริยาที่เติม ed มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กริยาที่ลงท้ายด้วย t หรือ d เมื่อเติม ed ลงไปให้ออกเสียงเป็น “ อิด ” หรือ “ เอ็ด ” เช่น
    want - wanted (ว้อนทิด)   = ต้องการ
    start - started (สต้าดทิด)  = เริ่ม
    wait  - waited (เวททิด)     = รอคอย
2. กริยาที่ลงท้ายด้วย f, k, p, s, sh, ch, และ gh เติม ed ลงไปแล้วให้ออกเสียงเป็น “ ทึ ” (t) เบา ๆ ในลำคอ เช่น
    look   - looked (ลุ้คทึ)      = มอง
    wash - washed (ว้อชทึ)    = ซัก, ล้าง
    laugh - laughed (ล้าฟทึ)   = หัวเราะ
3. นอกจากที่กล่าวมาแล้ว กริยาที่เติม ed ให้ออกเสียงเป็น d (คือ “ ดึ ”) เบา ๆ ในลำคอ เช่น
    love - loved (เลิฟดึ)   = รัก
    die  - died (ไดดึ)      = ตาย
    play - played (เพลดึ) = เล่น