กฎการเติม s และ es ในคำกริยา

กฎการเติม s และ es ในคำกริยา

                1. เติม es ที่คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s,ss,ch,x หรือ o เช่น

                                Dang goes to the post office.

                        He catches the train to Ayuttaya.

                        The bus no.13 passes Lumpini Park.

            2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

                        She studies in the United States of America.

                        The baby cries at midnight.

            ยกเว้น คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ซึ่งหน้า y มีสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s ได้เลย เช่น

                        The boy plays the guitar well.

                        My mother buys many things in that store.

            3.คำกริยาปกติอื่นๆ เติม s ได้ทันที เช่น

                                He wants to go to the beach.

                        The dogs eats bone.