โครงสร้างประโยคคำถาม (Interrogative)

IDevice Icon โครงสร้างของประโยคคำถาม

1. Yes – No Questions

โครงสร้างประโยคคำถามของThe Simple Present Tense ก็ใช้ do และ does มาช่วยกริยาแท้ของประโยค โดยวางไว้หน้าประธาน ดังโครงสร้างต่อไปนี้

Do + ประธานพหูพจน์ + infinitive + ……………?

Does + ประธานเอกพจน์ + infinitive + ……………?

ในการตอบคำถามประเภทนี้ ถ้าตอบแบบสั้น (short answer) จะใช้ do และ does มาตอบดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

Linda : Does Mark wear glasses?

David : Yes, he does.

Linda : Does he wear glasses all the time?

David : No, he doesn’t.

Rose : Do you play tennis?

Tom : No, I don’t.

Rose : Do your friends like tennis?

Tom : Yes, they do.

2. Wh - Questions

ประโยคคำถามประเภทนี้จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำแสดงคำถาม (Question Words) เช่น what when where how เป็นต้น การเรียงคำในประโยคคำถามประเภทนี้ประกอบด้วย

Question Word + do + ประธานพหูพจน์ + infinitive + ……………?

Question Word + does + ประธานเอกพจน์ + infinitive + ……………?

Question Word do / does Subjectinfinitivecompletion?

What

Where

When

Why

Who

How much

How 

do

does

do

do

does

does

do 

they

Bob

they

your parents

he

it

Frank and his brother 

do?

work?

go

get up

stay with?

cost

go 

 

 

to bed?

early?

 

to fly to America?

to work?