การใช้ Indefinite Article (a, an)

IDevice Icon

        1. ใช้ a/an กับคำนามนับได้เอกพจน์ เมื่อเป็นการกล่าวถึงโดยทั่วไป หรือเมื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรก เช่น
                A dog has four legs.
                A doctor is standing in front of the bank.
        2. ใช้ a/an เมื่อแสดงจำนวน = หนึ่ง เช่น
                I bought a car yesterday.
                I ate an orange this morning.
        3. ใช้ an นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ หรือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยรูปพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นสระ เช่น

  an octopus an hour an umbrella
  an honor an ambulance an honest man

 
            ใช้ a นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ หรือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยรูปสระแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ เช่น

  a womana universitya pen
  a union a house a unity

   
        4. ใช้ a/an เมื่อกล่าวถึงอาชีพ หรือหน้าที่การงาน เชื้อชาติ และศาสนา เช่น
            Smith is a doctor.                     Jack is an engineer.
            He is a bank manager.               He is a Christian.
            David is an American.
        5. ใช้ a/an เมื่อหมายถึง = ต่อหนึ่ง (ในการบอกราคาหรือความเร็ว)
            20 Baht a dozen = 20 Baht per dozen
            60 km. an hour = 60 km. per hour
            15 times a day = 15 times per day
        6. ใช้ a นำหน้าสำนวนที่บอกปริมาณต่อไปนี้ (ซึ่ง a ไม่ได้หมายถึงหนึ่ง)

  a couplea littlea great deal of
  a good deal of a lot of a great many of
  a few a dozen a hundred

            และวลี (phrase) เหล่านี้ก็จะใช้ a นำหน้าเสมอ เช่นกัน
            a short time = เวลาอันสั้น
            a long time = เวลาอันยาวนาน
            all of a sudden = ปุบปั๊บ, ทันที
            as a rule = โดยปกติ / ตามความจริงแล้ว
        7. ใช้ a/an นำหน้าโรคภัยไข้เจ็บ เช่น
            I have a cold.                             I have a headache.
            She has a pain in her back.           I have an earache.