โครงสร้างประโยคบอกเล่า (Affirmative)

IDevice Icon โครงสร้างของประโยคบอกเล่า
โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ The Simple Present Tense ประกอบด้วย

Subject + Verb1 + Completion

คำกริยาสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริยาช่องที่ 1 V1 ในกรณีที่ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ คำกริยาที่ใช้ต้องเติม –s หรือ –es แต่ถ้าประธานของประโยคเป็นพหูพจน์คำกริยาไม่ต้องเติม –s หรือ –es ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

Subject Verb 1 Completion
She teaches mathematics to young children.
He studies
foreign languages at school.
My father works in a restaurant.
Bob sleeps
eight hours a night.
Tom and Susun are a husband and a wife.
I wash my hair twice a week.


หลักการเติม –s และ –es ท้ายคำกริยา
เมื่อประธานของประโยคเป็นเอกพจน์คำกริยาต้องเติม –s หรือ –es ซึ่งมีหลักที่ควรทราบ ดังนี้

Verb
Spelling
Examples
Pronounciation
1. คำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้อง (voiceless) f, k, p, tเติม – sKate likes coffee.
He works on Mondays.
Frank sleeps in his bedroom.
/ s /
2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียงก้อง (voiced) b, d, g, l, m, n, r, v และเสียงสระ (vowel)เติม – s
He swims very fast.
She reads a book everyday.
David runs every morning.
/ z /
3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย – ch, - sh, - s, - x, -zเติม – esRose watches TV every night.
Rick finishes work at 05.30 p.m.
Helen kisses her mother in the morning.
/ iz /
4. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย – y และหน้า – y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน – y เป็น i ก่อนเสมอ (consonant + y)เปลี่ยน – y เป็น i ก่อนเติม - es
She worries a lot.
David hurries to work.
His baby cries at night.
/ z /
5. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย – y และหน้า – y เป็นสระ ให้เติม – s ได้เลย (vowel + y) ไม่ต้องเปลี่ยน – y เป็น i เติม – s ได้เลย Beck plays football.
She stays at home.
She buys food at the weekends.
/ z /