การใช้คำแสดงความถี่ (Adverbs of Frequency)

IDevice Icon การใช้คำแสดงความถี่
        คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย (Adverbs of Frequency) ใช้แสดงความถี่ หรือความบ่อยของการกระทำใน The Simple Present Tense หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะช่วยตอบคำถามที่ขึ้นต้น “How often ……..?” หรือ “How frequently ……?” คำแสดงความถี่ หรือความบ่อยที่ควรทราบได้แก่คำต่อไปนี้ always, usually, often, sometimes, rarely, never ซึ่งคำแสดงความถี่นี้จะแสดงความถี่ของการกระทำต่างกันตามลำดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด ดังนี้

            100%            always
            80%             usually
                               often
            50%             sometimes
            20%             rarely
                               seldom
            0%               never
ตัวอย่างการใช้
            I always brush my teeth before I go to bed.
            I usually have toast for breakfast.
            I often go to the park with my dog.
            I sometimes drinks tea.
            I rarely smoke cigars.
            I seldom have a chance to go to the theatre.
            I never work on the weekend.
ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย (Adverbs of Frequency)
        ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย มักจะอยู่ระหว่างประธานและคำกริยาแท้ (main verb) ของประโยค ยกเว้นเมื่อคำกริยาแท้เป็น verb to be จะวางไว้หลัง verb to be เสมอ หรือให้จำว่า “ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หน้ากริยาแท้หลัง verb to be” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
        1. ในประโยคบอกเล่า
            ในประโยคบอกเล่าคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หน้ากริยาแท้

Subject + adverbs of frequency + main verb (เมื่อไม่ใช่ verb to be)

            The teacher always shouts at the class.
            The student often talks in class.
            Subject + main verb (verb to be) + adverbs of frequency
            She is always late for her morning class.
            The weather in Singapore is never cold.
        2. ในประโยคปฏิเสธ
            ในประโยคปฏิเสธตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย ก็ยังคงยึดหลักเช่นเดียวกับประโยคบอกเล่า คือ ให้วางคำแสดงความถี่ หรือความบ่อยไว้หลังคำแสดงปฏิเสธ (not)

Subject + do/does not + adverbs of frequency + main verb

            The manager does not often drive his car to work.
            Bob is not usually happy at work.
        3. ในประโยคคำถาม
            ในประโยคคำถามตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หลังประธานของประโยค

Do/Does + Subject + adverbs of frequency + main verb (ไม่ใช่ verb to be)
Verb to be + Subject + adverbs of frequency + …

            Do your sons sometimes travel by train?
            Does your father usually walk to the office?
            Is your brother often late for work?


ข้อสังเกต
            1. sometimes, often และ usually ยังสามารถวางไว้ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้ เช่น
                    Sometimes they come and stay with us.
                    I play tennis sometimes.
                    Usually I do my homework in the evening.
                    He watches TV. Very often.
                    Do you drink whiskey often?
            2. rarely (ไม่ค่อยจะ) และ seldom (ไม่ค่อยจะ) ยังสามารถวางไว้ท้ายประโยคได้ แต่มักจะมีคำว่า very อยู่ด้วย เช่น
                    We see them rarely.
                    John eats meat very seldom.