แบบประเมินการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ที่

กิจกรรมที่ประเมิน

ผลการประเมิน
1. แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ผลการประเมิน
2. แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม BookMarkIII สำหรับครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์
ผลการประเมิน
3. แบบประเมินการใช้งานแท็บเล็ต วันที่ 30พฤษภาคม 2557 ผลการประเมิน
4. แบบประเมินกิจกรรมการถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)
ระหว่างวันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2559
ผลการประเมิน