Online  109  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1671
ใบ ปพ.ม.3 และใบ ปพ.ม.6 ได้เมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  [21/3/2561]
ไม่มีทุนให้เด็กเรียนดีบ้างหรอคับเขาจะได้มีกำลังใจ  [21/3/2561]
เอกสารที่ใช้สมัครมีอะไรบ้าง  [21/3/2561]
ทำไหมไม่ทำโรงยิมต่อละครับ  [20/3/2561]
อจ่าทำตัวเรียกร้องกันเลย คนที่ไม่ใช่เด็ก รร.เราเขามาอ่านมันเสีย  [20/3/2561]
อ่านทั้งหมด
แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาววราพร น้อยเกตุ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ีรป.ม.)
วิชาเอก -
วันเข้าทำงาน  22/3/2559
อายุราชการ 2 ปี 0 เดือน 0 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/3
โทรศัพท์ -
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางเกศิณี ทับทิมชัย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  16/5/2527
อายุราชการ 33 ปี 10 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/9
โทรศัพท์ 081-7957000
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางอภิษฐา สวนเข้ม
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (สค.ม.)
วิชาเอก ประชากรศาสตร์
วันเข้าทำงาน  23/6/2523
อายุราชการ 37 ปี 8 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/5
โทรศัพท์ 0909925488
E-Mail apista2501@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางศิริกุล มูลทองทิพย์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก ประวัติศาสตร์
วันเข้าทำงาน  21/7/2523
อายุราชการ 37 ปี 8 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/6
โทรศัพท์ 089-0904954
E-Mail sikul่jee_edu@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก การสอนสังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  22/5/2521
อายุราชการ 39 ปี 10 เดือน 0 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/10
โทรศัพท์ 087-0266632
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางเรวดี สุขอร่าม
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  12/5/2521
อายุราชการ 39 ปี 10 เดือน 10 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/4
โทรศัพท์ 081-8801193
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสมพร ภูมเรศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก ภูมิศาสตร์
วันเข้าทำงาน  19/5/2536
อายุราชการ 24 ปี 10 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/4
โทรศัพท์ 081-6967517
E-Mail iamnuporn@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก ประชากรศึกษา
วันเข้าทำงาน  5/9/2537
อายุราชการ 23 ปี 6 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/2
โทรศัพท์ 084-0932597
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเอมอร จันทร
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/6/2527
อายุราชการ 33 ปี 9 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/4
โทรศัพท์ 089-9930590
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางจันทนา ศรีบูจันดี
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศศ.ม.)
วิชาเอก การสอนสังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  27/7/2530
อายุราชการ 30 ปี 7 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/3
โทรศัพท์ 081-9427715
E-Mail j_2506@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  9/12/2558
อายุราชการ 2 ปี 3 เดือน 13 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/2
โทรศัพท์ -
E-Mail krunun2009@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางกันหา อินจีน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  27/12/2537
อายุราชการ 23 ปี 2 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/9
โทรศัพท์ 0982722994
E-Mail kanhar2012@hotmail.co.th
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลชนก หาดรื่น
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.5ปี)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  25/10/2559
อายุราชการ 1 ปี 4 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/3
โทรศัพท์ 092-9713971
E-Mail a_a_nn04@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (คม.)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  26/1/2555
อายุราชการ 6 ปี 1 เดือน 27 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/10
โทรศัพท์ 0871653769
E-Mail junepicha@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอลิสา ป่วนเดช
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วันเข้าทำงาน  16/5/2556
อายุราชการ 4 ปี 10 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/7
โทรศัพท์ 081-9519574
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 15 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธนวรรณ จันทร์ประเสริฐ
ชั้น ม.4/2 GPA=3.84
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กอบชัย ศรีจันทร์รัตน์ : ม.1/8
มัลลิกา โสภา : ม.2/8
ปิยวรรณ คำกลิ่น : ม.4/3
สุชาดา มณีสงค์ : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง