Online  45  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4011
5538  [2/6/2566]
35116  [2/6/2566]
0624843952  [7/5/2566]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพรพีระ สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
วันเข้าทำงาน  28/5/2529
อายุราชการ 37 ปี 0 เดือน 8 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/1
โทรศัพท์ 089-7791662
E-Mail phornpeera@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเกรียงไกร จันหอม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  15/5/2552
อายุราชการ 14 ปี 0 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/1
โทรศัพท์ 087-8026043
E-Mail kriangkraijanhom@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วันเข้าทำงาน  11/8/2549
อายุราชการ 16 ปี 9 เดือน 25 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/1
โทรศัพท์ 087-1608914
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรฐา เทือกเถา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  21/6/2554
อายุราชการ 11 ปี 11 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/3
โทรศัพท์ 083-3114688
E-Mail chiratha2520@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสรินยา พรหมมา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/6/2537
อายุราชการ 29 ปี 0 เดือน 4 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/1
โทรศัพท์ 089-9187262
E-Mail sarinyachev@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก ฟิสิกส์
วันเข้าทำงาน  1/10/2555
อายุราชการ 10 ปี 8 เดือน 4 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/4
โทรศัพท์ 084-9146045
E-Mail thawatchai.wisadsing@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิติยา จันทะสี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  21/10/2556
อายุราชการ 9 ปี 7 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/3
โทรศัพท์ 088-5725857
E-Mail nitiyaeve@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก การสอนฟิสิกส์
วันเข้าทำงาน  15/5/2557
อายุราชการ 9 ปี 0 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/2
โทรศัพท์ 0892332771
E-Mail namfffonz2@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุกัญญา มารอด
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  8/12/2552
อายุราชการ 13 ปี 5 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/1
โทรศัพท์ 0940816395
E-Mail su_za2499@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนิชนันท์ จันหอม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
วิชาเอก ชีววิทยา
วันเข้าทำงาน  8/1/2556
อายุราชการ 10 ปี 4 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/6
โทรศัพท์ 081-4458608
E-Mail nitchanan.pan@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางการะเกษ อ่อนแก้ว
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  19/8/2534
อายุราชการ 31 ปี 9 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/5
โทรศัพท์ 0816823334
E-Mail ked1@windowslive.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุวดี พุทสอน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  2/9/2537
อายุราชการ 28 ปี 9 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/1
โทรศัพท์ 0843143531
E-Mail yu092515@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  10/4/2560
อายุราชการ 6 ปี 1 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/1
โทรศัพท์ 083-3110574
E-Mail Klaseubkan@hotmail.co.th
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก ชีววิทยา(แขนงจุลชีววิทยา)
วันเข้าทำงาน  8/5/2560
อายุราชการ 6 ปี 0 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/5
โทรศัพท์ 0957469796
E-Mail pacharaporn1234@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  1/6/2537
อายุราชการ 29 ปี 0 เดือน 4 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/6
โทรศัพท์ 0841065599
E-Mail pirut.jaru@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์
วันเข้าทำงาน  15/5/2557
อายุราชการ 9 ปี 0 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/1
โทรศัพท์ 0917380205
E-Mail namfffonz2@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศศ.ม.)
วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์
วันเข้าทำงาน  6/2/2563
อายุราชการ 3 ปี 3 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/4
โทรศัพท์ 0851167766
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลพรรณ อินดู
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
วันเข้าทำงาน  28/6/2564
อายุราชการ 1 ปี 11 เดือน 8 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/5
โทรศัพท์ 0822856009
E-Mail gamkamonphan@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาววริสรา ศรีจันทร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/11/2565
อายุราชการ 0 ปี 7 เดือน 4 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/2
โทรศัพท์ 0659919150
E-Mail warissarasrichan1107@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเนตินา เทียนศิริ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (-)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันเข้าทำงาน  10/4/2560
อายุราชการ 6 ปี 1 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/4
โทรศัพท์ 0
E-Mail 0
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 20 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณัฐภูมิ คำเอก
ชั้น ม.6/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 2 คน
ฉันทกร แก้วลอย : ม.3/2
ศุภโชค สุขดี : ม.3/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง