Online 22    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5925
ทำไมนางรำใส่ชุดอยู่บ้านเข้าโรงเรียนได้ค่ะ  [20/10/2560]
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองไม่สามารถแอดได้ครับ  [14/10/2560]
ตรวจสอบค่าเทอมที่ห้องการเงิน  [12/10/2560]
นักเรียนสามารถมาตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอมได้ตลอดในช่วงปิดภาคเรียน  [12/10/2560]
ตอนนี้ตรวจสอบผลการเรียนได้ตามปกติแล้ว  [5/10/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ปิยะ - : ม.1/9
ชนะโรจน์ มีล้อม : ม.3/10
ญาสินี ศรีอรรชนานันท์ : ม.6/4
สิริกาญจน์ ต้นกันยา : ม.6/5
กานติมา สานุ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 3 1 4
-  ภาษาไทย 3 9 12
-  คณิตศาสตร์ 6 11 17
-  วิทยาศาสตร์ 8 14 22
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 17 17
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
-  ศิลปะ 5 2 7
-  ภาษาต่างประเทศ 5 19 24
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 4 5
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 3 2 5
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 4 0 4
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 5 8
รวม 46 88 134

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 5 15 20
-  ครูชำนาญการ 4 17 21
-  ครูชำนาญการพิเศษ 19 34 53
-  ครูผู้ช่วย 9 8 17
-  ครูอัตราจ้าง 6 13 19
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 46 88 134

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 31 59 90
-  ปริญญาโท 15 28 43
-  ปริญญาเอก 0 1 1
รวม 46 88 134

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 10 13 23
-  30 - 39 ปี 12 28 40
-  40 - 49 ปี 1 19 20
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 23 28 51
รวม 46 88 134

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 14 23 37
-  5 - 9 ปี 8 17 25
-  10 - 14 ปี 1 4 5
-  15 - 19 ปี 0 2 2
-  20 - 24 ปี 1 12 13
-  25 - 29 ปี 2 8 10
-  30 - 34 ปี 8 9 17
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 12 13 25
รวม 46 88 134

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูเอนก สุทธิสินทอง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อังคณา แก้วไพร
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง