Online  74  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4116
อยากให้โฮมรูมย้ายไปอยู่7 บางทีก้กลับบ้านไม่ทัน ต้องรอถึง5โมงครึ่ง  [17/7/2561]
อยากให้มีครูเวรคอยดูแลข้างโรงเรียนเวลาเลิกเรียน  [15/7/2561]
อย่ากเปรียนครูวิชา is2/7 คับ  [13/7/2561]
คนที่คิดสูบบุหรี่ คิดผิดให้คิดใหม่   [12/7/2561]
อยากให้โรงเรียนแก้ไขปัญหาเด็กสูบบุหรี่ในห้องน้ำมาก  [11/7/2561]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 3 1 4
-  ภาษาไทย 3 8 11
-  คณิตศาสตร์ 7 9 16
-  วิทยาศาสตร์ 9 14 23
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 15 15
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
-  ศิลปะ 4 2 6
-  ภาษาต่างประเทศ 5 16 21
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 3 4
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 3 0 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 2 5
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 4 4
รวม 45 79 124

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 9 17 26
-  ครูชำนาญการ 4 14 18
-  ครูชำนาญการพิเศษ 17 27 44
-  ครูผู้ช่วย 6 8 14
-  ครูอัตราจ้าง 6 12 18
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2 1 3
รวม 45 79 124

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 30 54 84
-  ปริญญาโท 15 24 39
-  ปริญญาเอก 0 1 1
รวม 45 79 124

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 12 12 24
-  30 - 39 ปี 11 27 38
-  40 - 49 ปี 3 17 20
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 19 23 42
รวม 45 79 124

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 16 23 39
-  5 - 9 ปี 9 16 25
-  10 - 14 ปี 0 4 4
-  15 - 19 ปี 0 1 1
-  20 - 24 ปี 2 11 13
-  25 - 29 ปี 2 10 12
-  30 - 34 ปี 7 7 14
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 9 7 16
รวม 45 79 124

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวพลิมา อุตตโรพร
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชนัญธิดา สุทธิสินทอง
ชั้น ม.5/2 GPA=3.95
สอบได้ที่ 2

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
ธนบดี เสนีวงศ์ : ม.1/5
นันทวัฒน์ เอมทอง : ม.2/7
ปฏิเวธ วรภักดี : ม.3/2
ชิษณุพงศ์ พันธ์แจ่ม : ม.3/10
อัครพล ช่างเจริญ : ม.5/7
นครินทร์ ปิ่นทอง : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง