Online   คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7106
น้องๆม.1ยังไม่ได้ขนมค่าา รออยู่นะ  [19/1/2561]
แอบชอบพี่ขวัญ5/6ครับ  [19/1/2561]
ขอเบอร์อาจารย์แนะแนว ครับ  [18/1/2561]
ทำไมพี่ประธานเขาเขาปล่อยผมได้ค่ะ ถ้ามัดได้พี่เขาก็ควรมัดป่าวค่ะ ผมพี่เขาก็น่าจะมัดได้   [17/1/2561]
อยากทราบว่าเปิดรับสมัครนักเรียนเมื่อไรคะ พ.ศ. 2561  [16/1/2561]
อ่านทั้งหมดCounter

สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 3 1 4
-  ภาษาไทย 3 8 11
-  คณิตศาสตร์ 6 11 17
-  วิทยาศาสตร์ 8 14 22
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 15 15
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
-  ศิลปะ 5 1 6
-  ภาษาต่างประเทศ 4 16 20
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 1 2
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 3 0 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 5 8
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 4 4
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 7 15 22
-  ครูชำนาญการ 3 15 18
-  ครูชำนาญการพิเศษ 17 28 45
-  ครูผู้ช่วย 7 8 15
-  ครูอัตราจ้าง 6 14 20
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2 1 3
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 28 54 82
-  ปริญญาโท 15 26 41
-  ปริญญาเอก 0 1 1
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 12 14 26
-  30 - 39 ปี 11 27 38
-  40 - 49 ปี 1 20 21
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 19 20 39
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 15 22 37
-  5 - 9 ปี 9 19 28
-  10 - 14 ปี 0 4 4
-  15 - 19 ปี 0 1 1
-  20 - 24 ปี 1 12 13
-  25 - 29 ปี 2 9 11
-  30 - 34 ปี 8 7 15
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 8 7 15
รวม 43 81 124

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
MissGeraldine E. Borja
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธนวรรณ จันทร์ประเสริฐ
ชั้น ม.4/2 GPA=3.84
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
สุวรรณา โสภา : ม.1/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.1/10
วิศวะ ทองดอนแพง : ม.1/10
แก้วอุกฤษฏ์ อุ่นอบ : ม.3/10
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง