Online  145  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7610
ใบ ปพ.ม.3 และใบ ปพ.ม.6 ได้เมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  [21/3/2561]
ไม่มีทุนให้เด็กเรียนดีบ้างหรอคับเขาจะได้มีกำลังใจ  [21/3/2561]
เอกสารที่ใช้สมัครมีอะไรบ้าง  [21/3/2561]
ทำไหมไม่ทำโรงยิมต่อละครับ  [20/3/2561]
อจ่าทำตัวเรียกร้องกันเลย คนที่ไม่ใช่เด็ก รร.เราเขามาอ่านมันเสีย  [20/3/2561]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 3 1 4
-  ภาษาไทย 3 8 11
-  คณิตศาสตร์ 6 11 17
-  วิทยาศาสตร์ 8 14 22
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 15 15
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
-  ศิลปะ 5 1 6
-  ภาษาต่างประเทศ 4 16 20
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 1 2
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 3 0 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 5 8
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 4 4
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 8 16 24
-  ครูชำนาญการ 3 15 18
-  ครูชำนาญการพิเศษ 17 28 45
-  ครูผู้ช่วย 7 7 14
-  ครูอัตราจ้าง 5 14 19
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2 1 3
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 28 54 82
-  ปริญญาโท 15 26 41
-  ปริญญาเอก 0 1 1
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 11 14 25
-  30 - 39 ปี 12 27 39
-  40 - 49 ปี 1 19 20
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 19 21 40
รวม 43 81 124

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 14 23 37
-  5 - 9 ปี 10 18 28
-  10 - 14 ปี 0 4 4
-  15 - 19 ปี 0 1 1
-  20 - 24 ปี 1 12 13
-  25 - 29 ปี 2 9 11
-  30 - 34 ปี 8 7 15
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 8 7 15
รวม 43 81 124

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุธิศา อ่อนบุญมา
ชั้น ม.2/1 GPA=3.96
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กอบชัย ศรีจันทร์รัตน์ : ม.1/8
มัลลิกา โสภา : ม.2/8
ปิยวรรณ คำกลิ่น : ม.4/3
สุชาดา มณีสงค์ : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง