เกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา

เกณฑ์การจบหลักสูตรภาคบังคับ (ชั้น ม.3)
1. ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
2. ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไปในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา
3. ต้องผ่านการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด
4. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด
5. ต้องเข้าร่วม และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกภาคเรียน และมีผลการประเมินผ่านช่วงชั้นทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ชั้น ม.6)
1. ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
2. ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไปในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา
3. ต้องได้หน่วยกิตทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
4. ต้องผ่านการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด
5. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด
6. ต้องเข้าร่วม และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกภาคเรียน และมีผลการประเมินผ่านช่วงชั้นทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ให้นำเกณฑ์การจบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป