www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก
นักเรียนที่ขาดเรียนเกินร้อยละ 5 ของเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ชั้น  เลข
ประจำตัว
 ชื่อ - นามสกุล รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง จดหมาย
การลา
ทั้งหมด ขาดเรียน ขาดร้อยละ
2/3 31743 เด็กชายกิตติพงษ์ พลับพลา ว22102 60 4 6.67 มี 2 ฉบับ
2/3 31755 เด็กชายวรยศ โชคชัยมาดล อ20205 40 4 10.00 มี 5 ฉบับ
2/4 31797 เด็กชายศิรวิทย์ เสมทับ ง20244 40 4 10.00 ไม่มี
2/4 31797 เด็กชายศิรวิทย์ เสมทับ อ20205 40 3 7.50 ไม่มี
2/4 31801 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรืองเนตร อ20205 40 4 10.00 ไม่มี
2/4 31823 เด็กหญิงอลิษา ใบรักษา ง20244 40 4 10.00 ไม่มี
2/7 31880 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมมิตร ว22102 60 9 15.00 ไม่มี
2/7 31892 เด็กหญิงกุลธิดา อยู่ศรี ง20244 40 4 10.00 ไม่มี
2/10 31988 นายกิตติพงษ์ อึ้งจิ๋ว อ20205 40 3 7.50 ไม่มี
2/10 32002 เด็กชายพิทักษ์ ศิริเลิศ อ20205 40 6 15.00 ไม่มี
3/3 31264 เด็กชายอัมรินทร์ หะลีบุตร อ20206 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
3/5 31320 เด็กชายชลชาติ แซ่ตัน อ20206 40 3 7.50 ไม่มี
3/5 31328 เด็กชายสหชัยฒ์ น้อยหรุ่น อ20206 40 3 7.50 ไม่มี
3/8 31436 เด็กชายณัฐภูมิ สีระคราม อ20206 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
3/9 31478 เด็กชายวรวิช ปรีเถื่อน อ20206 40 4 10.00 ไม่มี
3/9 31489 เด็กหญิงธนพร เนตรพรม อ20206 40 3 7.50 ไม่มี
3/10 31534 เด็กชายอาทิตย์ อุดมสุข อ20206 40 4 10.00 ไม่มี
3/10 31535 เด็กชายอานนท์ เอมโอฐ อ33102 40 5 12.50 ไม่มี
6/6 29259 นางสาวฐิติวรดา ศิริรัตน์ อ33102 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
จำนวนผู้เปิดใช้งาน 44543 ครั้ง
 
          ครูลงชื่อเข้าระบบก่อนการบันทึก

  ครูที่ลงทะเบียนเช็คเวลาเรียนแล้ว


รายงานการขาดเรียนของนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียน   
จำนวนนักเรียนที่ขาด 
ขาดรายวัน ของชั้น /
ขาดร้อยละ ของชั้น /
นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส) ณ วันนี้
ส่ง SMS1 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของ
   การบันทึกและแก้ไขการขาดเรียน
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบให้เรียนเพิ่ม
   แล้วครูบันทึกการเรียนเพิ่มของนักเรียน

การประเมินผลการใช้โปรแกรม

แบบประเมินการใช้โปรแกรม
ผลการประเมินการใช้โปรแกรม