www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก
นักเรียนที่ขาดเรียนเกินร้อยละ 5 ของเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ชั้น  เลข
ประจำตัว
 ชื่อ - นามสกุล รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง จดหมาย
การลา
ทั้งหมด ขาดเรียน ขาดร้อยละ
1/2 32076 เด็กชายจตุรพิธ ศุภกิจโกศล จ20207 20 3 15.00 ไม่มี
1/2 32077 เด็กชายชลณพัฒน์ ผกาแก้ว จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/2 32080 เด็กชายณัฐพล ศิริพยาบาล จ20207 20 3 15.00 ไม่มี
1/2 32092 เด็กชายสหรัฐ นัยเกตุ จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/2 32093 เด็กชายสันต์ชัย เรืองไรประดิษฐ์ดี ง21101 40 3 7.50 ไม่มี
1/2 32093 เด็กชายสันต์ชัย เรืองไรประดิษฐ์ดี จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/2 32100 เด็กหญิงชลธาร อรุโณทอง จ20207 20 3 15.00 ไม่มี
1/3 32122 เด็กชายณัฐวุฒิ ภูศรี ค21101 60 4 6.67 ไม่มี
1/3 32122 เด็กชายณัฐวุฒิ ภูศรี ง21101 40 4 10.00 ไม่มี
1/3 32122 เด็กชายณัฐวุฒิ ภูศรี ญ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/3 32130 เด็กชายมนัฐ สังข์ทอง จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/3 32130 เด็กชายมนัฐ สังข์ทอง ว21101 60 4 6.67 ไม่มี
1/3 32137 เด็กชายสุรศักดิ์ ขามาลา จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/3 32144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โตไทย ญ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/3 32150 เด็กหญิงปัฐมาภรณ์ โพธิ์ขาว จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/3 32151 เด็กหญิงปัณฑิตา เซี่ยงว่อง จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/3 32153 เด็กหญิงพรนภัส กระต่าย ญ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/4 32164 เด็กชายณัฐภัทร เหลืองสะอาด ง20241 40 6 15.00 ไม่มี
1/4 32169 เด็กชายนพรัตน์ ยางทัด ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/4 32175 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จะดอม ค21201 40 3 7.50 ไม่มี
1/4 32175 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จะดอม ง20241 40 6 15.00 ไม่มี
1/4 32175 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จะดอม จ20207 20 3 15.00 ไม่มี
1/4 32176 เด็กชายวรากร ศุภมาตร ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/4 32530 เด็กชายเหมราช สมัครสยาม ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/4 32185 เด็กหญิงนฤภร นริสศิริกุล ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/5 32203 เด็กชายณัฐวุฒิ เล้าพานิชวัฒนา ง20241 40 6 15.00 ไม่มี
1/5 32207 เด็กชายธนวัฒน์ แย้มพวง ค21201 40 3 7.50 ไม่มี
1/5 32207 เด็กชายธนวัฒน์ แย้มพวง ว21101 60 5 8.33 ไม่มี
1/5 32208 เด็กชายธีรภัทร นิลบุตร์ ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/5 32214 เด็กชายพีรภัทร ทองขาว ง20241 40 6 15.00 ไม่มี
1/5 32214 เด็กชายพีรภัทร ทองขาว ว21101 60 5 8.33 ไม่มี
1/5 32223 เด็กหญิงจรรยา สายแก้ว ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/5 32227 เด็กหญิงนันทิดา ทัศนา ค21101 60 4 6.67 ไม่มี
1/5 32236 เด็กหญิงลลิตภัทร แสงทอง ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/5 32237 เด็กหญิงวัชโรทัย ใจเอื้อ ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/5 32237 เด็กหญิงวัชโรทัย ใจเอื้อ ง21101 40 4 10.00 ไม่มี
1/5 32242 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เซี่ยงคิ้ว ง20241 40 6 15.00 ไม่มี
1/5 32242 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เซี่ยงคิ้ว ง21101 40 4 10.00 ไม่มี
1/7 32268 เด็กชายธนทัต ถิ่นชีลอง ค21201 40 5 12.50 ไม่มี
1/7 32268 เด็กชายธนทัต ถิ่นชีลอง ว21101 60 4 6.67 ไม่มี
1/7 32275 เด็กชายพงศกร ล้อมวงษ์ จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/7 32290 เด็กชายณัฐพร ไชยราช ค21201 40 3 7.50 ไม่มี
1/7 32292 เด็กหญิงธนาภรณ์ ก้อนง่อน จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/7 32297 เด็กหญิงนันทิวรรณ โภคาลัย จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/7 32301 เด็กหญิงรัตนาวดี เอี่ยมจรูญ ค21201 40 3 7.50 ไม่มี
1/7 32305 เด็กหญิงสุจิรา กลัดกลีบ จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/8 32309 เด็กชายจักกฤต จันทร์แจง ค21201 40 6 15.00 ไม่มี
1/8 32316 เด็กชายพงษ์สถิตย์ เพียงนั้น ค21201 40 3 7.50 ไม่มี
1/8 32320 เด็กชายศุภกานต์ หงษ์ยนต์ ค21201 40 4 10.00 ไม่มี
1/8 32328 เด็กหญิงณัฐสุดา จิตนิยม ว21101 60 4 6.67 ไม่มี
1/8 32329 เด็กหญิงธนพร น้ำใจสุข จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/8 32337 เด็กหญิงพิริสา ตะก้อง ว21101 60 4 6.67 ไม่มี
1/9 32355 เด็กชายบุลเสฏฐ์ จินนุพันธุ์ ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/9 32366 เด็กหญิงกานต์ธิดา เหลืองสะอาด ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/9 32367 เด็กหญิงกานต์ธีรา นาคราช ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/9 32375 เด็กหญิงธัญญาเรศ พรมีสุข ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/10 32396 เด็กชายณัฐวัฒน์ พาลึก ง20241 40 4 10.00 ไม่มี
1/10 32396 เด็กชายณัฐวัฒน์ พาลึก ว21101 60 6 10.00 ไม่มี
1/10 32416 เด็กหญิงจิราภัทร ไทยสงเคราะห์ จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
1/10 32420 เด็กหญิงฐิตารีย์ พฤฒารา ว21101 60 6 10.00 ไม่มี
1/10 32426 เด็กหญิงพรพิมล ศิราจันทร์ จ20207 20 2 10.00 ไม่มี
2/1 31674 เด็กชายรัฐศาสตร์ วงษ์อัยรา ว20206 40 4 10.00 ไม่มี
2/3 31743 เด็กชายกิตติพงษ์ พลับพลา ว22101 60 8 13.33 มี 2 ฉบับ
2/3 31743 เด็กชายกิตติพงษ์ พลับพลา อ20202 40 3 7.50 มี 2 ฉบับ
2/3 31755 เด็กชายวรยศ โชคชัยมาดล ว22101 60 10 16.67 มี 1 ฉบับ
2/3 31755 เด็กชายวรยศ โชคชัยมาดล อ20202 40 6 15.00 มี 1 ฉบับ
2/3 31772 เด็กหญิงพิยดา กาญจนเพ็ชร อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/4 31797 เด็กชายศิรวิทย์ เสมทับ ค22101 60 5 8.33 ไม่มี
2/4 31797 เด็กชายศิรวิทย์ เสมทับ อ20202 40 4 10.00 ไม่มี
2/4 31806 เด็กหญิงบุษรินทร์ พิลาภ อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/4 31808 เด็กหญิงปาริชาติ มั่นใจ อ20202 40 4 10.00 ไม่มี
2/4 31823 เด็กหญิงอลิษา ใบรักษา ค22101 60 4 6.67 ไม่มี
2/4 31823 เด็กหญิงอลิษา ใบรักษา อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/5 31329 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ฟักแก้ว ค22101 60 4 6.67 ไม่มี
2/5 31824 เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิ์งาม ค22101 60 5 8.33 ไม่มี
2/5 31824 เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิ์งาม ค22201 60 4 6.67 ไม่มี
2/5 31827 เด็กชายจีรวัฒน์ ทินจีนวงศ์ ค22201 60 4 6.67 ไม่มี
2/5 31828 เด็กชายชินพันธุ์ อรรฆรุจิรัตน์ ค22201 60 4 6.67 ไม่มี
2/5 31834 เด็กชายภาณุรังษี สีคำ ค22101 60 4 6.67 ไม่มี
2/5 31834 เด็กชายภาณุรังษี สีคำ ง22101 40 4 10.00 ไม่มี
2/5 31834 เด็กชายภาณุรังษี สีคำ ว22101 60 13 21.67 ไม่มี
2/5 31834 เด็กชายภาณุรังษี สีคำ อ20202 40 12 30.00 ไม่มี
2/5 31837 เด็กชายสุภัทรพงศ์ เจียมสุวรรณ ค22201 60 4 6.67 ไม่มี
2/5 31838 เด็กชายอนุชา ใจหนักดี อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/5 31856 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์เปรม ค22101 60 4 6.67 มี 2 ฉบับ
2/6 31878 เด็กหญิงสุวรรณพร เหลืองสอาด ว22101 60 4 6.67 ไม่มี
2/7 31880 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมมิตร ง22101 40 4 10.00 ไม่มี
2/7 31880 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมมิตร จ20203 80 18 22.50 ไม่มี
2/7 31880 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมมิตร ว22101 60 8 13.33 ไม่มี
2/7 31880 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมมิตร อ20202 40 6 15.00 ไม่มี
2/7 31881 เด็กชายเจษฎา คงหมั่นกลาง จ20203 80 6 7.50 ไม่มี
2/7 31908 เด็กหญิงรัชฎา จิตรหาญ จ20203 80 6 7.50 ไม่มี
2/8 31917 เด็กชายจักรพงษ์ ศักดิ์สำเริงกุล I20201 40 4 10.00 ไม่มี
2/8 31917 เด็กชายจักรพงษ์ ศักดิ์สำเริงกุล อ20202 40 5 12.50 ไม่มี
2/8 31929 เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์โพธิ์ I20201 40 5 12.50 ไม่มี
2/8 31931 เด็กหญิงกิ่งแก้ว เชืองศิลป์ I20201 40 3 7.50 ไม่มี
2/8 31936 เด็กหญิงพรรณภษา แผงคำ อ20202 40 4 10.00 ไม่มี
2/8 31937 เด็กหญิงมณฑา เล็กอิ่ม I20201 40 4 10.00 ไม่มี
2/8 31940 เด็กหญิงศศิชา เปรมศรี I20201 40 5 12.50 ไม่มี
2/8 31940 เด็กหญิงศศิชา เปรมศรี อ20202 40 4 10.00 ไม่มี
2/8 31941 เด็กหญิงศศิวิมล ลิ้มเจริญ I20201 40 3 7.50 ไม่มี
2/9 31959 เด็กชายธนาดล ทรงประเสริฐ อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/9 31976 เด็กหญิงจิตตา ส้มพลับ อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/9 31980 เด็กหญิงนัทธมน ฐานุวงศกร อ20202 40 6 15.00 ไม่มี
2/9 31983 นางสาวมัลลิกา เซี่ยงหว็อง อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/10 31992 เด็กชายชนสิทธ์ สุขเกื้อกูลทรัพย์ อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/10 31998 เด็กชายนพดล วงษ์สวรรค์ อ20202 40 3 7.50 ไม่มี
2/10 32004 เด็กชายภูริภัทร์ ทองขาว อ20202 40 5 12.50 ไม่มี
3/1 31184 เด็กชายอรรถสิทธิ์ จินดาสิงห์ ว23101 60 4 6.67 มี 3 ฉบับ
3/2 31214 เด็กชายเจตนิพิฐ สิทธิวิไล ค23201 60 5 8.33 ไม่มี
3/2 31215 เด็กชายธนพล สร้อยฟ้ายรรยง ค23201 60 4 6.67 ไม่มี
3/2 31224 เด็กหญิงคฑามาศ พุทธศรี ค23201 60 5 8.33 ไม่มี
3/2 31226 เด็กหญิงจิราภัค จงสกุล ค23201 60 5 8.33 ไม่มี
3/3 31254 เด็กชายณัฐวุฒิ ตันทรัพย์ ว23101 60 8 13.33 ไม่มี
3/3 31254 เด็กชายณัฐวุฒิ ตันทรัพย์ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/3 31264 เด็กชายอัมรินทร์ หะลีบุตร ว23101 60 4 6.67 มี 1 ฉบับ
3/3 32039 นายกรกรานต์ ธนทรสุทธิโรจน์ ค23101 60 6 10.00 ไม่มี
3/3 32039 นายกรกรานต์ ธนทรสุทธิโรจน์ ว23101 60 7 11.67 ไม่มี
3/3 32039 นายกรกรานต์ ธนทรสุทธิโรจน์ อ20203 40 4 10.00 ไม่มี
3/3 32536 นายวงศกร กลิ่นถือศิลป์ ว23101 60 16 26.67 ไม่มี
3/3 32536 นายวงศกร กลิ่นถือศิลป์ อ20203 40 6 15.00 ไม่มี
3/3 31268 เด็กหญิงณัฐฐา แก้วงาม ว23101 60 4 6.67 มี 1 ฉบับ
3/3 31269 เด็กหญิงธมลวรรณ บุญนาค ว23101 60 4 6.67 มี 1 ฉบับ
3/3 31274 เด็กหญิงพรนภา โชคปัญจทรัพย์ ว23101 60 4 6.67 มี 1 ฉบับ
3/3 31280 เด็กหญิงโสภิตา ตันทเตมี ว23101 60 5 8.33 ไม่มี
3/3 31280 เด็กหญิงโสภิตา ตันทเตมี อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/4 31290 เด็กชายณัฐภัทร จงสุขศรี ว23101 60 6 10.00 ไม่มี
3/4 31290 เด็กชายณัฐภัทร จงสุขศรี อ23101 60 6 10.00 ไม่มี
3/4 31292 เด็กชายธีรชัย แซ่อึ้ง ว23101 60 6 10.00 ไม่มี
3/4 31292 เด็กชายธีรชัย แซ่อึ้ง อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/4 31292 เด็กชายธีรชัย แซ่อึ้ง อ23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/4 31311 เด็กหญิงพัชริดา เพียงนั้น ว23101 60 5 8.33 ไม่มี
3/4 31312 เด็กหญิงมนัสชนก นิลวรรณา ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/5 31320 เด็กชายชลชาติ แซ่ตัน ว23101 60 7 11.67 ไม่มี
3/5 31321 เด็กชายณัฐธัญ สวนบำรุง ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/5 31330 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดี ว23101 60 8 13.33 ไม่มี
3/5 31330 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดี อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/5 31332 เด็กชายอภินันท์ อาสนทอง ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/5 31339 เด็กหญิงชลิดา นวมหอม ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/5 31357 เด็กหญิงอรพินท์ เอกปัชชา ว23101 60 5 8.33 ไม่มี
3/7 31249 เด็กชายกฤษฎา เสือใจ จ20205 80 8 10.00 ไม่มี
3/7 31398 เด็กชายบัณฑิต ทองยุติ จ20205 80 12 15.00 ไม่มี
3/7 31401 เด็กชายรัฐพศ จรุงธรรม จ20205 80 12 15.00 ไม่มี
3/7 31403 เด็กชายวุฒิชัย ปะติเก จ20205 80 6 7.50 ไม่มี
3/7 32034 เด็กชายเพทาย สุวรรณบุญทวี จ20205 80 6 7.50 ไม่มี
3/7 31427 เด็กหญิงอนันญา กอเทพ จ20205 80 6 7.50 ไม่มี
3/7 31429 เด็กหญิงอายลดา อุ่มแซม จ20205 80 6 7.50 ไม่มี
3/8 31436 เด็กชายณัฐภูมิ สีระคราม ค23101 60 6 10.00 มี 1 ฉบับ
3/8 31436 เด็กชายณัฐภูมิ สีระคราม ญ20205 80 8 10.00 มี 1 ฉบับ
3/8 31436 เด็กชายณัฐภูมิ สีระคราม ว23101 60 6 10.00 มี 1 ฉบับ
3/8 31436 เด็กชายณัฐภูมิ สีระคราม อ20203 40 3 7.50 มี 1 ฉบับ
3/8 31436 เด็กชายณัฐภูมิ สีระคราม อ23101 60 4 6.67 มี 1 ฉบับ
3/8 31446 เด็กชายอนุวัฒน์ อุไกร ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/8 31460 เด็กหญิงศศิ คงสิน ค23101 60 6 10.00 ไม่มี
3/8 31460 เด็กหญิงศศิ คงสิน ญ20205 80 6 7.50 ไม่มี
3/8 31460 เด็กหญิงศศิ คงสิน ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/8 31461 เด็กหญิงสิริกัญญา อินทรเนตรสุทธิ ว23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/9 31474 เด็กชายบัญชา เหมือนช้าง อ20203 40 3 7.50 มี 1 ฉบับ
3/9 31478 เด็กชายวรวิช ปรีเถื่อน ค23101 60 5 8.33 ไม่มี
3/10 30763 เด็กชายณัฐพล ภายศรี อ23101 60 5 8.33 ไม่มี
3/10 30991 เด็กชายเมธา สมพงษ์ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/10 30991 เด็กชายเมธา สมพงษ์ อ23101 60 7 11.67 ไม่มี
3/10 31525 เด็กชายศุภวรรธน์ อมตาธนาเกียรติ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/10 30940 เด็กชายนัทธพงษ์ หิรัญฉาย อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
3/10 30940 เด็กชายนัทธพงษ์ หิรัญฉาย อ23101 60 4 6.67 ไม่มี
3/10 30940 เด็กชายนัทธพงษ์ หิรัญฉาย อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
4/1 30540 นางสาววกุลกันย์ รอดขำ ค31201 80 5 6.25 ไม่มี
4/1 30540 นางสาววกุลกันย์ รอดขำ ท31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/1 30540 นางสาววกุลกันย์ รอดขำ อ31101 40 6 15.00 ไม่มี
4/1 30631 นางสาวเบญญาภา โหน่งที ท31101 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
4/1 30631 นางสาวเบญญาภา โหน่งที ว31103 60 5 8.33 มี 1 ฉบับ
4/1 30631 นางสาวเบญญาภา โหน่งที อ30201 40 8 20.00 มี 1 ฉบับ
4/1 30631 นางสาวเบญญาภา โหน่งที อ31101 40 5 12.50 มี 1 ฉบับ
4/2 30625 นางสาวศศิกาญ สาชิน อ30201 40 4 10.00 มี 2 ฉบับ
4/2 32454 นางสาวพิชญาภัค ทองย้อย อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/3 30607 นายสหพล กลิ่นหอม ง31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/3 30610 นายเรืองศักดิ์ อ้นทอง อ30201 40 3 7.50 ไม่มี
4/3 30546 นางสาวศุภรัสมิ์ กิ่มเกลี้ยง ส31103 20 2 10.00 ไม่มี
4/3 30670 นางสาวอลิสา กระจ่างแจ่ม อ30201 40 5 12.50 ไม่มี
4/4 30635 นายจัตุรงค์ เล็กอิ่ม อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/4 30764 นายธนดลชัย วุฒิภมรมงคล อ31101 40 3 7.50 มี 2 ฉบับ
4/4 32473 นายพงศธร ตรีคงธรรมกุล อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/4 30626 นางสาวศิราวัลย์ หอมฟุ้ง อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/4 30644 นางสาวกันตยา รอดคล้ำ อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/5 30909 นางสาวพาวินี คชสิทธิ์ ง31101 40 5 12.50 ไม่มี
4/5 30909 นางสาวพาวินี คชสิทธิ์ ท31101 40 8 20.00 ไม่มี
4/5 30909 นางสาวพาวินี คชสิทธิ์ ศ31101 20 2 10.00 ไม่มี
4/5 30909 นางสาวพาวินี คชสิทธิ์ ส31103 20 2 10.00 ไม่มี
4/5 30909 นางสาวพาวินี คชสิทธิ์ อ30201 40 10 25.00 ไม่มี
4/6 30304 นายธีรภัทร เกตุบำรุง ส31103 20 3 15.00 ไม่มี
4/6 30304 นายธีรภัทร เกตุบำรุง อ30201 40 17 42.50 ไม่มี
4/6 30304 นายธีรภัทร เกตุบำรุง อ31101 40 20 50.00 ไม่มี
4/6 30351 นายธรรมธร กองศรี อ30201 40 14 35.00 ไม่มี
4/6 30351 นายธรรมธร กองศรี อ30215 40 16 40.00 ไม่มี
4/6 30351 นายธรรมธร กองศรี อ31101 40 20 50.00 ไม่มี
4/6 31011 นายธนดล โพธิ์ขาว อ30201 40 10 25.00 ไม่มี
4/6 31011 นายธนดล โพธิ์ขาว อ31101 40 5 12.50 ไม่มี
4/6 30693 นางสาวณัฐฌา จันทร์เต็ม อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/6 30693 นางสาวณัฐฌา จันทร์เต็ม อ31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/6 30701 นางสาวปวีณ์นุช เล้าสมบูรณ์ อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/6 30781 นางสาวชนัญชิดา พงศ์เจษฎาพร อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/7 30717 นายฐิติ ก้านอินทร์ ท30207 40 8 20.00 ไม่มี
4/7 30717 นายฐิติ ก้านอินทร์ ท31101 40 6 15.00 ไม่มี
4/7 30717 นายฐิติ ก้านอินทร์ ศ31101 20 5 25.00 ไม่มี
4/7 30717 นายฐิติ ก้านอินทร์ ส31103 20 2 10.00 ไม่มี
4/7 30717 นายฐิติ ก้านอินทร์ อ30201 40 22 55.00 ไม่มี
4/7 30717 นายฐิติ ก้านอินทร์ อ30215 40 11 27.50 ไม่มี
4/7 30652 นางสาวตรีรัตน์ ลีลอย ท30207 40 4 10.00 ไม่มี
4/7 30697 นางสาวธัญทิพย์ จันทร์พรหมมา อ30201 40 3 7.50 ไม่มี
4/7 30874 นางสาวสุพรรษา จันทร์ผดุง ท31101 40 5 12.50 ไม่มี
4/7 30995 นางสาวทิพย์สุดา เซี่ยงจง อ30201 40 5 12.50 ไม่มี
4/7 30996 นางสาวธัญญรัตน์ ป่วนเทียน ท31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/7 31005 นางสาวศิริลักษณ์ อุ่มแซม อ30201 40 9 22.50 ไม่มี
4/7 32507 นางสาวธนภรณ์ ประกับสุข อ30201 40 5 12.50 ไม่มี
4/7 32510 นางสาววิชุดา ธูปเทียน อ30201 40 3 7.50 ไม่มี
4/8 30798 นายกฤษตินนท ปิ่นเล่ ง31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30798 นายกฤษตินนท ปิ่นเล่ จ30207 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30798 นายกฤษตินนท ปิ่นเล่ อ30201 40 6 15.00 ไม่มี
4/8 30848 นายภูวรักษ์ วังป่า อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30848 นายภูวรักษ์ วังป่า อ31101 40 8 20.00 ไม่มี
4/8 32517 นายเจษฎา ชัยญานันท์ อ31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30577 นางสาวประภาพรรณ เพียรทอง อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30581 นางสาวพิมพ์ลภัส สันธุพันธ์ ญ30207 40 14 35.00 ไม่มี
4/8 30581 นางสาวพิมพ์ลภัส สันธุพันธ์ ท31101 40 6 15.00 ไม่มี
4/8 30581 นางสาวพิมพ์ลภัส สันธุพันธ์ ส31103 20 3 15.00 ไม่มี
4/8 30581 นางสาวพิมพ์ลภัส สันธุพันธ์ อ30201 40 26 65.00 ไม่มี
4/8 30581 นางสาวพิมพ์ลภัส สันธุพันธ์ อ31101 40 19 47.50 ไม่มี
4/8 30612 นางสาวขวัญข้าว มีประสพ อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30824 นางสาวภัทรลดา ขุนหีบ จ30207 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 30826 นางสาววรรณวษา เจริญชนม์ ส31103 20 2 10.00 ไม่มี
4/8 30826 นางสาววรรณวษา เจริญชนม์ อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 32515 นางสาวปวรรัตน์ สุพรรณ์ อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/8 32515 นางสาวปวรรัตน์ สุพรรณ์ อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/8 32516 นางสาวพรวิมล คุณละ อ30201 40 8 20.00 ไม่มี
4/9 30429 นายณัฐวุฒิ คำแก้ว ท31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30429 นายณัฐวุฒิ คำแก้ว อ30201 40 6 15.00 ไม่มี
4/9 30438 นายณัฐวุฒิ วงษ์ดาว ท31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30438 นายณัฐวุฒิ วงษ์ดาว อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30438 นายณัฐวุฒิ วงษ์ดาว อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30454 นายอัศวิน จันทร์ฉาย ท31101 40 6 15.00 ไม่มี
4/9 30454 นายอัศวิน จันทร์ฉาย ศ31101 20 2 10.00 ไม่มี
4/9 30454 นายอัศวิน จันทร์ฉาย อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30454 นายอัศวิน จันทร์ฉาย อ30201 40 7 17.50 ไม่มี
4/9 30636 นายพันธกานต์ พานเจริญ อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30683 นายวรากร วาลักดี อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30683 นายวรากร วาลักดี อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30723 นายปิยะพงษ์ ศรีถม อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30765 นายธรรมสรณ์ เหี้ยมหาญ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30773 นายภานุพงศ์ จิตร์ประเสริฐ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30878 นายคมสันต์ บัวบาล อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30881 นายณัฐพล อ้นทอง อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30881 นายณัฐพล อ้นทอง อ31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30882 นายธนพล ต่างพันธ์ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30883 นายธวัชชัย นพคุณ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30883 นายธวัชชัย นพคุณ อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30883 นายธวัชชัย นพคุณ อ31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30889 นายวิบูลย์ รุ่งกระจ่าง อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30891 นายศุภโชค เพ็ชร์ตรง ท31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30891 นายศุภโชค เพ็ชร์ตรง อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30891 นายศุภโชค เพ็ชร์ตรง อ30201 40 5 12.50 ไม่มี
4/9 30926 นายคณาธิป ศรีลิพิน ท31101 40 6 15.00 ไม่มี
4/9 30926 นายคณาธิป ศรีลิพิน ศ31101 20 2 10.00 ไม่มี
4/9 30926 นายคณาธิป ศรีลิพิน อ30201 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30926 นายคณาธิป ศรีลิพิน อ31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30946 นายพงศธร วรรณาโส อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30946 นายพงศธร วรรณาโส อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 30948 นายพัสกร เซี่ยงเจ้น อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30959 นายสุเมธ บุญคุ้ม อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30978 นายธรณินทร์ ศรีกิตติกาญจน์ อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30983 นายรังสิมันตุ์ ปานสอาด อ31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 31546 นายรุจิกร ทำนุราศี อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32521 นายเขมราฐ โกฎเพชร อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32521 นายเขมราฐ โกฎเพชร อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 32521 นายเขมราฐ โกฎเพชร อ31101 40 5 12.50 ไม่มี
4/9 32522 นายธรรมรักษ์ แก้วทอง อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32522 นายธรรมรักษ์ แก้วทอง อ30201 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 32523 นายธีระพล บุญแก้ว ท31101 40 8 20.00 ไม่มี
4/9 32523 นายธีระพล บุญแก้ว ศ31101 20 3 15.00 ไม่มี
4/9 32523 นายธีระพล บุญแก้ว อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32523 นายธีระพล บุญแก้ว อ30201 40 9 22.50 ไม่มี
4/9 32524 นายศุภชัย ปิ่นกุมภี อ30201 40 5 12.50 ไม่มี
4/9 32524 นายศุภชัย ปิ่นกุมภี อ31101 40 5 12.50 ไม่มี
4/9 32525 นายธราดล อินทรโสภา ท31101 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32525 นายธราดล อินทรโสภา ศ31101 20 3 15.00 ไม่มี
4/9 32525 นายธราดล อินทรโสภา อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32525 นายธราดล อินทรโสภา อ30201 40 8 20.00 ไม่มี
4/9 30754 นางสาวอลิสา จันทร์แจง อ20203 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 30754 นางสาวอลิสา จันทร์แจง อ30201 40 3 7.50 ไม่มี
4/9 32529 นางสาวกิรณา เหลืองไทย ง31101 40 4 10.00 ไม่มี
4/9 32529 นางสาวกิรณา เหลืองไทย ท31101 40 9 22.50 ไม่มี
4/9 32529 นางสาวกิรณา เหลืองไทย ศ31101 20 3 15.00 ไม่มี
4/9 32529 นางสาวกิรณา เหลืองไทย อ30201 40 9 22.50 ไม่มี
5/2 30018 นายณัชพล ภู่ทองคำ ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/3 30105 นายพิพัฒน์ ขุนแสน ค32111 60 21 35.00 ไม่มี
5/3 30105 นายพิพัฒน์ ขุนแสน อ32101 40 10 25.00 ไม่มี
5/3 31589 นายจักรพงศ์ ผาภูมิสุโข ค32111 60 7 11.67 ไม่มี
5/3 30112 นางสาวกชกร สกุลเจริญดีเลิศ ว32101 60 5 8.33 ไม่มี
5/3 30112 นางสาวกชกร สกุลเจริญดีเลิศ อ32101 40 3 7.50 ไม่มี
5/3 30246 นางสาวณัฐชา เหลืองวสุวัฒน์ ค32111 60 4 6.67 ไม่มี
5/3 32029 นางสาวณัฐวดี ฉุยเนย ค32111 60 6 10.00 ไม่มี
5/4 30139 นายเกียรติศักดิ์ ครุฑมีชัย ส32103 20 2 10.00 ไม่มี
5/4 30273 นายวรชัย กัณหเสลา ค32111 60 8 13.33 ไม่มี
5/4 30273 นายวรชัย กัณหเสลา ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/4 30212 นางสาวพิมลวรรณ พวงทอง ส32103 20 2 10.00 ไม่มี
5/4 31602 นางสาวณัฐกมล ฮามสุโพธิ์ ค32111 60 4 6.67 ไม่มี
5/5 30058 นายนราธิป แก้วสะอาด ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30060 นายเพิ่มทรัพย์ สีสำลี ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30060 นายเพิ่มทรัพย์ สีสำลี ส32103 20 2 10.00 ไม่มี
5/5 30102 นายนราธิป วงษ์เอี่ยม ค32111 60 12 20.00 มี 1 ฉบับ
5/5 30102 นายนราธิป วงษ์เอี่ยม อ32101 40 12 30.00 มี 1 ฉบับ
5/5 30230 นายธนากร รัตตนวิเชียร ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30237 นายสืบพงษ์ จะดอม ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30237 นายสืบพงษ์ จะดอม อ32101 40 3 7.50 ไม่มี
5/5 30265 นายธนพล ก้อนง่อน ค32111 60 4 6.67 ไม่มี
5/5 30274 นายวโรดม เกตุแก้ว ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30364 นายวรพงศ์ พวงชมภู ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30513 นายสุทธิกาญจน์ ง่วนกิม ง30242 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 30015 นางสาวแองเจลลา โซลานา วิลลาโลบอส ค32111 60 7 11.67 มี 2 ฉบับ
5/5 30015 นางสาวแองเจลลา โซลานา วิลลาโลบอส ง30242 40 6 15.00 มี 2 ฉบับ
5/5 30015 นางสาวแองเจลลา โซลานา วิลลาโลบอส ว32101 60 5 8.33 มี 2 ฉบับ
5/5 30015 นางสาวแองเจลลา โซลานา วิลลาโลบอส อ32101 40 3 7.50 มี 2 ฉบับ
5/5 30045 นางสาวลลิตวดี ชาตวัฒนานนท์ ค32111 60 4 6.67 ไม่มี
5/5 30045 นางสาวลลิตวดี ชาตวัฒนานนท์ ง30242 40 3 7.50 ไม่มี
5/6 30259 นางสาวอนิตา เสือหนู ง30242 40 4 10.00 ไม่มี
5/6 30496 นางสาวชนัญธิดา ซินเวียพรมราช ง30242 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31624 นายศรายุธ ชื่นขำ ค32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31624 นายศรายุธ ชื่นขำ ง32103 40 6 15.00 ไม่มี
5/7 31624 นายศรายุธ ชื่นขำ จ30203 80 5 6.25 ไม่มี
5/7 31624 นายศรายุธ ชื่นขำ อ32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 30073 นางสาวณภัทรขวัญ แสงแพร ค32101 40 9 22.50 ไม่มี
5/7 30297 นางสาววารุณี อ้นเกตุ จ30203 80 6 7.50 ไม่มี
5/7 31587 นางสาวอสิตา ทองแฉล้ม ง32103 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31587 นางสาวอสิตา ทองแฉล้ม จ30203 80 6 7.50 ไม่มี
5/7 31587 นางสาวอสิตา ทองแฉล้ม จ30209 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31587 นางสาวอสิตา ทองแฉล้ม อ32101 40 3 7.50 ไม่มี
5/7 31594 นางสาวบุณฑริกา เจริญสุข ง32103 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31594 นางสาวบุณฑริกา เจริญสุข จ30203 80 6 7.50 ไม่มี
5/7 31594 นางสาวบุณฑริกา เจริญสุข จ30209 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31594 นางสาวบุณฑริกา เจริญสุข อ32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31625 นางสาวกมลศรี สรงกระสินธุ์ ง32103 40 4 10.00 ไม่มี
5/7 31629 นางสาวนันท์สินี พูลสวัสดิ์ ง32103 40 4 10.00 ไม่มี
5/8 30314 นางสาวกรรณิการ์ เกียรติอมรเวช ง32103 40 4 10.00 ไม่มี
5/8 30338 นางสาวสุภาพร เพ็ชรเกลี้ยง ง32103 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 29214 นายพุทธิชาติ แสงแพร ค32101 40 10 25.00 ไม่มี
5/9 29214 นายพุทธิชาติ แสงแพร ง30204 40 8 20.00 ไม่มี
5/9 29214 นายพุทธิชาติ แสงแพร ง30205 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 29214 นายพุทธิชาติ แสงแพร ง30229 80 30 37.50 ไม่มี
5/9 29214 นายพุทธิชาติ แสงแพร ง32101 20 3 15.00 ไม่มี
5/9 29214 นายพุทธิชาติ แสงแพร อ32101 40 9 22.50 ไม่มี
5/9 30141 นายชนายุทธ บัวรอด ง30229 80 10 12.50 ไม่มี
5/9 30141 นายชนายุทธ บัวรอด ง32101 20 3 15.00 ไม่มี
5/9 30184 นายโกมินทร์ ทองเปลว ง30229 80 6 7.50 ไม่มี
5/9 30194 นายพงศธร ศรีโสภา ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 30355 นายบุรินต์ สีลำสี ง30204 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30355 นายบุรินต์ สีลำสี ง30205 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30368 นายสหฤทธิ์ อินทร์โพธิ์ ง30204 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30368 นายสหฤทธิ์ อินทร์โพธิ์ ง30205 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30368 นายสหฤทธิ์ อินทร์โพธิ์ ง30229 80 8 10.00 ไม่มี
5/9 30368 นายสหฤทธิ์ อินทร์โพธิ์ ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 30404 นายวรายุทธ อัครินทร์ ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 30404 นายวรายุทธ อัครินทร์ อ32101 40 5 12.50 ไม่มี
5/9 30434 นายณัฐพงศ์ เชยโต ค32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30434 นายณัฐพงศ์ เชยโต ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 30434 นายณัฐพงศ์ เชยโต อ32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30437 นายณัฐวุฒิ เชยโต ค32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30437 นายณัฐวุฒิ เชยโต ง30204 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30437 นายณัฐวุฒิ เชยโต ง30229 80 8 10.00 ไม่มี
5/9 30437 นายณัฐวุฒิ เชยโต ง32101 20 4 20.00 ไม่มี
5/9 30437 นายณัฐวุฒิ เชยโต อ32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30450 นายสรายุทธ ขามาลา ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31060 นายนิทธันต์ เจริญสุข ค32101 40 3 7.50 ไม่มี
5/9 31060 นายนิทธันต์ เจริญสุข ง30204 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 31060 นายนิทธันต์ เจริญสุข ง30205 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 31060 นายนิทธันต์ เจริญสุข ง30229 80 6 7.50 ไม่มี
5/9 31060 นายนิทธันต์ เจริญสุข ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31616 นายสหรัถ โคตะมะ ง30229 80 8 10.00 ไม่มี
5/9 31636 นายชัยยา - ง30204 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31636 นายชัยยา - ง30205 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31636 นายชัยยา - ง32101 20 4 20.00 ไม่มี
5/9 31637 นายเชี่ยวชาญ วราศิลป์ ง30229 80 6 7.50 ไม่มี
5/9 31637 นายเชี่ยวชาญ วราศิลป์ ง32101 20 3 15.00 ไม่มี
5/9 31638 นายณัชพล อาดปักษา ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31639 นายธนวัฒน์ กรุดแก้ว ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31640 นายธราธิป สีทา ง30204 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31640 นายธราธิป สีทา ง30205 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31640 นายธราธิป สีทา ง30229 80 8 10.00 ไม่มี
5/9 31640 นายธราธิป สีทา ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31640 นายธราธิป สีทา อ32101 40 5 12.50 ไม่มี
5/9 30224 นางสาวอรญา ศรีจันทร์ ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 30462 นางสาวปรินดา บุญสอน ง30229 80 8 10.00 ไม่มี
5/9 30462 นางสาวปรินดา บุญสอน ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31646 นางสาวลลิตา อายุยงค์ ค32101 40 5 12.50 ไม่มี
5/9 31646 นางสาวลลิตา อายุยงค์ ง30204 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 31646 นางสาวลลิตา อายุยงค์ ง30205 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 31646 นางสาวลลิตา อายุยงค์ ง30229 80 10 12.50 ไม่มี
5/9 31646 นางสาวลลิตา อายุยงค์ ง32101 20 7 35.00 ไม่มี
5/9 31649 นางสาวศุภรัตน์ ระดาบุตร ง32101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 31651 นางสาวสุวนันท์ ฟักตูม ง30229 80 6 7.50 ไม่มี
5/10 28286 นายภูมิภัทร เสมจันทร์ ค32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/10 30152 นายหัสวรรษ แสงเผื่อน ค32101 40 5 12.50 ไม่มี
5/10 30152 นายหัสวรรษ แสงเผื่อน อ32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/10 31632 นายศุภณัฐ พรานเจริญ ค32101 40 3 7.50 ไม่มี
5/10 31654 นายณัฐวุฒิ สีหามาตร ค32101 40 3 7.50 ไม่มี
5/10 31654 นายณัฐวุฒิ สีหามาตร อ32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/10 32465 นายชาญณรงค์ ประเทืองบุญ ค32101 40 9 22.50 ไม่มี
5/10 32465 นายชาญณรงค์ ประเทืองบุญ อ32101 40 5 12.50 ไม่มี
5/10 30463 นางสาวพินทุสร ปั้นไข่ ค32101 40 4 10.00 ไม่มี
5/10 31661 นางสาวพรรณนิภา บัวมา ค32101 40 4 10.00 ไม่มี
6/2 29222 นางสาวกายแก้ว สูติวราพันธ์ ส30103 20 2 10.00 ไม่มี
6/2 31085 นางสาวธวัลรัตน์ ประชาฉาย ส30103 20 2 10.00 ไม่มี
6/2 31545 นางสาววีรนันท์ จารุจิระวงศ์ อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/3 29043 นายวรไตร มะลิวัลย์ ค33201 80 5 6.25 ไม่มี
6/3 29043 นายวรไตร มะลิวัลย์ ส30233 20 2 10.00 ไม่มี
6/3 31103 นายสิทธิโชค พาณิชย์โชติสกุล ค33201 80 6 7.50 ไม่มี
6/3 32027 นายธนาการณ์ จุ้ยช่วย ค33201 80 6 7.50 ไม่มี
6/3 32031 นายคงเดช เรืองโพล้ง ส30233 20 2 10.00 ไม่มี
6/3 29057 นางสาวแจ่มใส เหลืองประเสริฐ ค33201 80 7 8.75 ไม่มี
6/3 29057 นางสาวแจ่มใส เหลืองประเสริฐ ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/3 29090 นางสาวกนกวรรณ เจริญศิริกาญจน์ ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/3 29260 นางสาวณัฎฐธิดา ตนะวีระกุล ค33201 80 5 6.25 ไม่มี
6/3 29260 นางสาวณัฎฐธิดา ตนะวีระกุล ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/3 32534 นางสาวกนกวรรณ บัณฑิตย์ ค33201 80 7 8.75 ไม่มี
6/3 32534 นางสาวกนกวรรณ บัณฑิตย์ ท33101 40 6 15.00 ไม่มี
6/4 29205 นายณัฐวุฒิ ชมชื่น ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/4 32540 นายธราธิป ณ บางช้าง ง33101 20 3 15.00 ไม่มี
6/4 28322 นางสาวอาทิตยา สังข์สุข ว33241 80 8 10.00 ไม่มี
6/4 29020 นางสาวนรินทร์ ใพรวรรณ์ ว33241 80 6 7.50 ไม่มี
6/4 29020 นางสาวนรินทร์ ใพรวรรณ์ อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/4 29026 นางสาวรัศมี คิดที ว33241 80 10 12.50 ไม่มี
6/4 29026 นางสาวรัศมี คิดที อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/4 29029 นางสาวสายธาร สงพรมทิพย์ อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/4 29196 นางสาววรัชยา หาดี ว33241 80 10 12.50 ไม่มี
6/4 29196 นางสาววรัชยา หาดี อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/4 31023 นางสาวปารีณา เต่าทอง ว33241 80 10 12.50 ไม่มี
6/4 31116 นางสาวธริตญา ชื่นแสง ว33241 80 6 7.50 ไม่มี
6/4 31116 นางสาวธริตญา ชื่นแสง อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/4 31118 นางสาวมณีกาญจน์ มีจั่น ว33241 80 6 7.50 ไม่มี
6/4 31118 นางสาวมณีกาญจน์ มีจั่น อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/4 31119 นางสาวอมาวศรี จันทโชติ ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/5 29132 นายพชรพล บ่อบัวทอง ท33101 40 6 15.00 ไม่มี
6/5 29246 นายจิณณพัต นิลคำ อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/5 29486 นายธนชาติ ศรีนวล อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/5 29068 นางสาวรัตนาพร กรุดแก้ว ว33241 80 6 7.50 ไม่มี
6/5 29144 นางสาวจิดาภา ชาวนาสวน อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/5 31126 นางสาวมาลีวัลย์ จิตรประเสริฐ อ33101 40 3 7.50 มี 4 ฉบับ
6/6 29177 นายศุภณัฐ แช่มเล็ก ท30205 40 4 10.00 ไม่มี
6/6 29177 นายศุภณัฐ แช่มเล็ก อ33101 40 6 15.00 ไม่มี
6/6 29217 นายวิชาติ ศรีทองขำ อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/6 29288 นายประเสริฐพร พลนิกาย อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/6 29464 นายนราธิป พงศ์นิยธรรม ท30205 40 4 10.00 ไม่มี
6/6 29464 นายนราธิป พงศ์นิยธรรม อ33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/6 31112 นายปริเยศ ฉมาเมธากุล ท30205 40 4 10.00 ไม่มี
6/6 31112 นายปริเยศ ฉมาเมธากุล อ33101 40 5 12.50 ไม่มี
6/6 31130 นายนลธวัช สุทธิประเสริฐ อ33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/6 29063 นางสาวผกามาส วงศ์วัชรมงคล อ33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/6 29093 นางสาวกรพิน เซี่ยงคิ้ว อ33101 40 12 30.00 ไม่มี
6/6 29104 นางสาวพรนภา ตะก้อง อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/6 29109 นางสาววนิดา จันทร์บูรณ์ อ33101 40 6 15.00 ไม่มี
6/6 29253 นางสาวกนกวรรณ ทองน้อย อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/6 29259 นางสาวฐิติวรดา ศิริรัตน์ ท30205 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
6/6 29259 นางสาวฐิติวรดา ศิริรัตน์ อ33101 40 6 15.00 มี 1 ฉบับ
6/6 31133 นางสาวปิยพร ปานสอาด ท30205 40 4 10.00 มี 3 ฉบับ
6/6 31135 นางสาววิลาสินี สันทัด อ33101 40 3 7.50 มี 4 ฉบับ
6/6 31563 นางสาวนฤสรณ์ แก้วสน ท30205 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 29212 นายธีรภัทร ลงพล ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/7 29212 นายธีรภัทร ลงพล ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 29278 นายกฤษฎา มลามาตย์ ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/7 29278 นายกฤษฎา มลามาตย์ จ30205 80 6 7.50 ไม่มี
6/7 29278 นายกฤษฎา มลามาตย์ ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 29292 นายรัฐพงษ์ รัตนาแพง ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/7 29292 นายรัฐพงษ์ รัตนาแพง จ30205 80 8 10.00 ไม่มี
6/7 29292 นายรัฐพงษ์ รัตนาแพง จ30211 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 29292 นายรัฐพงษ์ รัตนาแพง ส30233 20 2 10.00 ไม่มี
6/7 29292 นายรัฐพงษ์ รัตนาแพง อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/7 29296 นายสุทัศน์ แซ่อึ้ง จ30205 80 6 7.50 ไม่มี
6/7 29296 นายสุทัศน์ แซ่อึ้ง ท30205 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 29365 นายธีรพงศ์ อยู่สังข์ดี ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/7 29238 นางสาววันวิสา ยิ้มสีมา จ30211 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 29302 นางสาวณัฐกาญจน์ พลเที่ยง จ30211 40 6 15.00 มี 4 ฉบับ
6/7 29316 นางสาวอนงค์พร กระจายแก้ว ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/7 29316 นางสาวอนงค์พร กระจายแก้ว จ30211 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 31148 นางสาวสุปราณี พรหมพินิจ ง33101 20 3 15.00 ไม่มี
6/8 31152 นายภูมิพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ ญ30211 40 6 15.00 ไม่มี
6/8 31152 นายภูมิพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ ท30205 40 6 15.00 ไม่มี
6/8 31152 นายภูมิพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ อ33101 40 6 15.00 ไม่มี
6/8 31099 นางสาวณัฐสิชา วันสูง ญ30211 40 6 15.00 ไม่มี
6/8 31099 นางสาวณัฐสิชา วันสูง ท30205 40 4 10.00 ไม่มี
6/8 31099 นางสาวณัฐสิชา วันสูง อ33101 40 6 15.00 ไม่มี
6/9 28288 นายสราวุธ ปุราทะเน ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/9 28288 นายสราวุธ ปุราทะเน ส30233 20 2 10.00 ไม่มี
6/9 28288 นายสราวุธ ปุราทะเน อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/9 31165 นายปัญญาวุฒิ ทองมอญ ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/9 31171 นายปิยะพงษ์ โพธิ์ทอง ส30233 20 2 10.00 ไม่มี
6/9 29379 นางสาวนัฐฐา ชัยทวีวรกุล ท33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/9 29379 นางสาวนัฐฐา ชัยทวีวรกุล ส30103 20 2 10.00 ไม่มี
6/10 28471 นายชัยณรงค์ ทองล่า ง33101 20 3 15.00 ไม่มี
6/10 28471 นายชัยณรงค์ ทองล่า ส30103 20 2 10.00 ไม่มี
6/10 28471 นายชัยณรงค์ ทองล่า อ33101 40 5 12.50 ไม่มี
6/10 29169 นายประภัสเฉลิม จันทร์มณี ส30103 20 2 10.00 ไม่มี
6/10 29169 นายประภัสเฉลิม จันทร์มณี อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/10 29362 นายธนชัย เกษราช ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
6/10 29362 นายธนชัย เกษราช ส30103 20 2 10.00 ไม่มี
6/10 29362 นายธนชัย เกษราช อ33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/10 29375 นายสุริยะ วงษ์สุวรรณ อ33101 40 4 10.00 ไม่มี
6/10 29413 นายนพดล เกิดฤทธิ์ อ33101 40 3 7.50 ไม่มี
6/10 31153 นายธนวัตร ตันติวัตร อ33101 40 5 12.50 ไม่มี
6/10 29193 นางสาวรพีพร ละเภท ง30245 40 4 10.00 ไม่มี
6/10 29193 นางสาวรพีพร ละเภท อ33101 40 4 10.00 ไม่มี
จำนวนผู้เปิดใช้งาน 44217 ครั้ง
 
          ครูลงชื่อเข้าระบบก่อนการบันทึก

  ครูที่ลงทะเบียนเช็คเวลาเรียนแล้ว


รายงานการขาดเรียนของนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียน   
จำนวนนักเรียนที่ขาด 
ขาดรายวัน ของชั้น /
ขาดร้อยละ ของชั้น /
นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส) ณ วันนี้
ส่ง SMS1 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของ
   การบันทึกและแก้ไขการขาดเรียน
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบให้เรียนเพิ่ม
   แล้วครูบันทึกการเรียนเพิ่มของนักเรียน

การประเมินผลการใช้โปรแกรม

แบบประเมินการใช้โปรแกรม
ผลการประเมินการใช้โปรแกรม