www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก
นักเรียนที่ขาดเรียนเกินร้อยละ 5 ของเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ชั้น  เลข
ประจำตัว
 ชื่อ - นามสกุล รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง จดหมาย
การลา
ทั้งหมด ขาดเรียน ขาดร้อยละ
1/6 32740 เด็กชายอณุภูมิ เกิดใจตรง ง21101 40 4 10.00 ไม่มี
1/6 32750 เด็กหญิงนิษา ทวีนันท์ ง21101 40 6 15.00 ไม่มี
3/3 31755 เด็กชายวรยศ โชคชัยมาดล ง23101 40 4 10.00 มี 7 ฉบับ
5/6 32490 นายธนวัฒน์ บุตร์เพ็ชร์ ง30243 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30883 นายธวัชชัย นพคุณ ง30243 40 8 20.00 ไม่มี
5/9 30429 นายณัฐวุฒิ คำแก้ว ง30205 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30429 นายณัฐวุฒิ คำแก้ว ง30243 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30438 นายณัฐวุฒิ วงษ์ดาว ง30243 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30636 นายพันธกานต์ พานเจริญ ง30205 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
5/9 30723 นายปิยะพงษ์ ศรีถม ง30243 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31546 นายรุจิกร ทำนุราศี ง30205 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31546 นายรุจิกร ทำนุราศี ง30243 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 32524 นายศุภชัย ปิ่นกุมภี ง30204 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 32524 นายศุภชัย ปิ่นกุมภี ง30243 40 8 20.00 ไม่มี
5/9 32524 นายศุภชัย ปิ่นกุมภี ง33101 20 2 10.00 ไม่มี
5/9 30736 นางสาวปภาวี ศรีสุข ง30243 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 32526 นางสาวอทิตยา นิยมพลอย ง30243 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30965 นางสาวพนิดา ศรีสอาด ง30243 40 4 10.00 ไม่มี
จำนวนผู้เปิดใช้งาน 44144 ครั้ง
 
          ครูลงชื่อเข้าระบบก่อนการบันทึก

  ครูที่ลงทะเบียนเช็คเวลาเรียนแล้ว


รายงานการขาดเรียนของนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียน   
จำนวนนักเรียนที่ขาด 
ขาดรายวัน ของชั้น /
ขาดร้อยละ ของชั้น /
นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส) ณ วันนี้
ส่ง SMS1 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของ
   การบันทึกและแก้ไขการขาดเรียน
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบให้เรียนเพิ่ม
   แล้วครูบันทึกการเรียนเพิ่มของนักเรียน

การประเมินผลการใช้โปรแกรม

แบบประเมินการใช้โปรแกรม
ผลการประเมินการใช้โปรแกรม