ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน สิงหาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 9 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน สิงหาคม
นายจีรศักดิ์ สุขวัฒนไพศาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนรางกูร สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสมพร พิมพ์รัมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพิสิฐ บุญมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายวิสัน ประภาวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด