ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มิถุนายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 13 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน
นายประทีป หวานชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสิรฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกรียงไกร จันหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสรินยา พรหมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเรวดี สุขอร่าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางจันทนา ศรีบูจันดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางภัทฐินี เพ็งสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด