ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กรกฎาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 13 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม
นางสาวน้อยนารถ บุษปวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววิพาดา พุทธา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพรพีระ สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวพรรำไพ เครื่องจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอารีย์ สร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนฤพร วงษ์หวายเหนียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Ms.Kelly -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Ms.Xing Yang
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด