ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน พฤษภาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 15 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม
นายมานะ คิ้วเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายธวัชชัย วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประวัติชัย อินทวิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนงนุช สมรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเฉิดโฉม ลอยพโยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกนกพร จันทรศร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชัยรัชต์ ชูชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Mr.Edrin Jay Morta
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Mr.Deepkiran Singh
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Mr.Yu Li Shen
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด