ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน ธันวาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 10 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม
นางลักขณา ประสมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเกศิณี ทับทิมชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายมนัส ทับทิมชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประสาน สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอภินันท์ สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางคำแพง บุญคุ้ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเคบอย สินสุพรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
MissGeraldine O.Egoy
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
MissVeronica Mari Clafferty
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด