Online 15    คน
Visitor 2564190

 ครู   นักเรียน

ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน สิงหาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 11 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน สิงหาคม
นายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนรางกูร สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสมพร ภูมเรศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพิสิฐ บุญมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายวิสัน ประภาวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด