ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน พฤษภาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 13 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม
นางนิสา จุยประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายมานะ คิ้วเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเพลินจันทร์ จันทะบุตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายธวัชชัย วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนงนุช สมรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอรุณรัตน์ สกุลอัญมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเฉิดโฉม ลอยพโยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชัยรัชต์ ชูชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Ms.Nayla P. Miranda
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด