ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน เมษายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 12 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน เมษายน
นายสมชาติ ตรียินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางบุษวรรณ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางวรรณี แก้วอุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอภิษฐา สวนเข้ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางศิริกุล มูลทองทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสาคร นนทารักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางพรทิพา อินทจักร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางมนทิรา มะม่วงชุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวณัฐธยาน์ นามฉ่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด