ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มกราคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 13 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มกราคม
นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววรา น้อยเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายศุภชัย สาลี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวอุดม ปานสอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสมศักดิ์ โสสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวฐิตารีย์ สำเภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวภิญญาพัชญ์ คุ้มญาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายธนนันท์ กลั่นบุศย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Mr.jessie Ornadio
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Mr.Orlando P. Angeles, JR.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
Ms.Jovelle Fonte Judan
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชาคริต วัดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด