ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กันยายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 8 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กันยายน
นายนิพนธ์ สำแดงเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกันยา พรหมหิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวเอมอร จันทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอุทัย อินทจักร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางปราณี เทพเทียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวยุภา เกิดศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด