ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มีนาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 13 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มีนาคม
นางสาววันลิษา ขำอิ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววรา น้อยเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอดิศักดิ์ ประสมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนิติยา จันทะสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายรติ จิรนิรัติศัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายนพพร เพ็งสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางวาสนา บัวแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางฐาณิชนันท์ ใจจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวอรทัย สุขเกษม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนวพร พงษ์พัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด