ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน พฤศจิกายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 13 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน
นายหงษ์ดี ศรีเสน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนุชนาถ สอนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายศิวภาคย์ ยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางศิริพรรณ เรียบเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายไพฑูรย์ มีอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวพลิมา อุตตโรพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนันทนา วิราศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวศรีรัตน์ กลั่นบุศย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวธิติมา จงพิพัฒน์วณิชย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด