Online  54  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7191
ไม่อยากติดร ติด0 มีเวลาน้อยมาก  [25/9/2562]
ถ้าไม่ให้เข้าโรงเรียนก็ให้ยามบอกเเต่เเรกเลย จะได้ไม่ต้องเข้ามาให้โดนไล่  [14/9/2562]
ปิดเทอมเมื่อไรคะ  [21/8/2562]
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
HBD ผอ.ประทีป  [13/6/2562]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน ตุลาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 10 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน ตุลาคม
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเอนก สุทธิสินทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อัจจิมา เหลืองประเสริฐ
ชั้น ม.4/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
พีระ กุมภากูล : ม.1/3
กิตติวรรณ ศาลา : ม.1/8
นันทวัฒน์ ผลประดิษฐ์ : ม.2/8
ปรีชญา นานอน : ม.3/8
รัชฎาพร เพ็งคุ้ม : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง