ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ นี้ มีผู้เกิดจำนวน 8 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์
นางสาวปานรวี ภูศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกานต์ชนิดา ศิวะประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวอลิสา ป่วนเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางกฤษณา อารีย์ชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนาตยา ศรสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด