Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8988
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
ขอให้ทางโรงเรียนไม่บังคับเรื่องทรงผมมากเกินไปค่ะ เพราะมันไม่ได้มีผลต่อการเรียนเลยค่ะ บังคับไปมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องเรียนดีขึ้นเลย ลองดูประเทศอื่นดูก็ได้นะคะไม่บังคับแต่ยังพัฒนาและเป็นระเบียบกว่าเลยค่ะ  [6/5/2563]
ทำไปเถอะครับเชื่อผม  [7/3/2563]
จะให้ทำไปทำไม ประพฤติความดีเห็นนักเรียนว่างขนาดนั้นเลยหรอครับ  [7/3/2563]
ราคาอาหารในสหกรณ์ชอบไม่เท่ากันอะค่ะแบบเมื่อวานซื้อ12บาทวันนี้10บาทเฉยงงมาก  [24/2/2563]
อ่านทั้งหมด

รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.2/1  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.2/1  นางนันทนา วิราศรี   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์   แสดงตารางสอน
ม.2/3  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางสาวเอมอร จันทร   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นายเอนก สุทธิสินทอง   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นายวงศกร วงศ์ระพี   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นางมนทิรา มะม่วงชุม   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.3/1  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   แสดงตารางสอน
ม.3/1  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นางสาวกนกพร จันทรศร   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาวยุภา เกิดศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นายสุรเดช ทองอ่อน   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นางสรินยา พรหมมา   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นายอรรถพล ศรัทธาผล   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นายอำนาจ ประทุมทาน   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นางปราณี เทพเทียน   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นายมนตรี แต่งจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นายประสาน สีสันต์   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.5/1  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   แสดงตารางสอน
ม.5/1  นายเกรียงไกร จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นายประณต ฉัฐมะ   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นายเคบอย สินสุพรรณ์   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นายสมชาติ ตรียินดี   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางจันทนา ศรีบูจันดี   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.6/1  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   แสดงตารางสอน
ม.6/1  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางนิชนันท์ จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นางสาวปานรวี ภูศรี   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นางสมพร ภูมเรศ   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นายรติ จิรนิรัติศัย   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางสาวชมพูนุท คำธารา   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสาววราพร น้อยเกตุ   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   แสดงตารางสอน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง