Online  70  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7280
อยากให้โฮมรูมย้ายไปอยู่7 บางทีก้กลับบ้านไม่ทัน ต้องรอถึง5โมงครึ่ง  [17/7/2561]
อยากให้มีครูเวรคอยดูแลข้างโรงเรียนเวลาเลิกเรียน  [15/7/2561]
อย่ากเปรียนครูวิชา is2/7 คับ  [13/7/2561]
คนที่คิดสูบบุหรี่ คิดผิดให้คิดใหม่   [12/7/2561]
อยากให้โรงเรียนแก้ไขปัญหาเด็กสูบบุหรี่ในห้องน้ำมาก  [11/7/2561]
อ่านทั้งหมดรายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.1/1  นางสาวสุกัญญา มารอด   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางสาวยุวดี พุทสอน   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นายมนัส ทับทิมชัย   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นางเรวดี สุขอร่าม   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายพิสิฐ บุญมา   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางเกศิณี ทับทิมชัย   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.2/1  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.2/1  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางกันหา อินจีน   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางสาวเอมอร จันทร   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางมนทิรา มะม่วงชุม   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางสาวชมพูนุท คำธารา   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางดุจดาว นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นายเอนก สุทธิสินทอง   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   แสดงตารางสอน
ม.2/10  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.3/1  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   แสดงตารางสอน
ม.3/1  นางสาวยุภา เกิดศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นายอุทัย อินทจักร์   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาวปรียา พลายพงษา   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสรินยา พรหมมา   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นายอรรถพล ศรัทธาผล   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นางสาวกนกพร จันทรศร   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นายอดุลย์ เชียงทอง   แสดงตารางสอน
ม.3/8  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นายศิวภาคย์ ยินดี   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นายประวัติชัย อินทวิชัย   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นางปราณี เทพเทียน   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.4/1  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   แสดงตารางสอน
ม.4/1  นางวิพาดา อินทวิชัย   แสดงตารางสอน
ม.4/1  นางสาวนิติยา จันทะสี   แสดงตารางสอน
ม.4/1  นายชวกร คงกะเรียน   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางศิริกุล มูลทองทิพย์   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางนันทนา วิราศรี   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางอโนทัย จิตบุญ   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางนาตยา ศรสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นางวาสนา บัวแสง   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.5  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   แสดงตารางสอน
ม.5/1  นายเกรียงไกร จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นางวรรณี แก้วอุปการ   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นายเคบอย สินสุพรรณ์   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นายสมชาติ ตรียินดี   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายประณต ฉัฐมะ   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายประสาน สีสันต์   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางอภินันท์ สีสันต์   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.6/1  นางสาวปานรวี ภูศรี   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางนิชนันท์ จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นางจันทนา ศรีบูจันดี   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นายยุทธิชัย อวยชัย   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางสาววราพร น้อยเกตุ   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นายรติ จิรนิรัติศัย   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางอภิษฐา สวนเข้ม   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสมพร ภูมเรศ   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   แสดงตารางสอน
ม.6/9  นายเสนอ วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง