Online  25  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4937
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
แนะนำเลยครับ เรื่องวงดนตรี อยากให้มีใหม่  [6/2/2562]
อยากให้ รร มีเครื่องดนตรีวงสตริงใหม่จังเลยยย  [6/2/2562]
หงุดหงิดอยากไปเที่ยวกับโรงเรียน  [6/2/2562]
สำหรับโรงเรียนนี้นะคะ เสียงของนักเรียน = ไม่มีความหมาย  [4/2/2562]
อ่านทั้งหมดรายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.1/1  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   แสดงตารางสอน
ม.1/1  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางสาวยุวดี พุทสอน   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นางเรวดี สุขอร่าม   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นางสาวสุกัญญา มารอด   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายกฤษกร พ่วงอยู่   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายพิสิฐ บุญมา   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.2/1  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางสาวเอมอร จันทร   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางกันหา อินจีน   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นายมนตรี แต่งจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางมนทิรา มะม่วงชุม   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นายเอนก สุทธิสินทอง   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.2/10  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.3/1  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   แสดงตารางสอน
ม.3/1  นายอดุลย์ เชียงทอง   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นายอรรถพล ศรัทธาผล   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาวปรียา พลายพงษา   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสรินยา พรหมมา   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางปราณี เทพเทียน   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาวยุภา เกิดศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นางสาวกนกพร จันทรศร   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นายประวัติชัย อินทวิชัย   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.4/1  นางวิพาดา อินทวิชัย   แสดงตารางสอน
ม.4/1  นางสาวนิติยา จันทะสี   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นายยุทธิชัย อวยชัย   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นายชวกร คงกะเรียน   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นางนันทนา วิราศรี   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นายนพดล เล็กบาง   แสดงตารางสอน
ม.4/5  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   แสดงตารางสอน
ม.4/5  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางอโนทัย จิตบุญ   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางนาตยา ศรสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นางวาสนา บัวแสง   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.5  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   แสดงตารางสอน
ม.5/1  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   แสดงตารางสอน
ม.5/1  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นางวรรณี แก้วอุปการ   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นายเคบอย สินสุพรรณ์   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นายเกรียงไกร จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นายสมชาติ ตรียินดี   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายประณต ฉัฐมะ   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายประสาน สีสันต์   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางอภินันท์ สีสันต์   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.6/1  นางสาวปานรวี ภูศรี   แสดงตารางสอน
ม.6/1  นายรติ จิรนิรัติศัย   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางนิชนันท์ จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางสาวชมพูนุท คำธารา   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางสาววราพร น้อยเกตุ   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสมพร ภูมเรศ   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นางดุจดาว นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
ม.6/9  นางจันทนา ศรีบูจันดี   แสดงตารางสอน
ม.6/9  นายเสนอ วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน
ม.6/10  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   แสดงตารางสอน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง