Online  48  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 474
เมื่อไหร่จะดูผลสอบในระบบได้คะ ทำไมถึงยังขึ้นว่าไม่ประกาศผลทั้งๆที่ รร บอกดูได้วันนี้ ช่วยแก้ไขหรือชี้แจ้งด้วยค่ะ มันควรดูได้ตามกำหนดการหรือป่าวคะ  [22/3/2566]
ร้อน ทำไมแอร์ต้องเปิด9โมงครึ่งด้วยครับ เด็กลงไปเข้าแถวก็ร้อนพอแล้ว ต้องมานั่งเรียนร้อนๆอีก ไม่มีสมาธิเรียนกันเลยครับ  [17/6/2565]
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.1/1  นางสาวสุกัญญา มารอด   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นางกันหา อินจีน   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นางสาวยุวดี พุทสอน   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายจีระศักดิ์ กลมวง   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางสาวพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวนิชาภัทร อัจจิมาจิตร์   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.2/1  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.2/3  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นายเกียรติชัย ดอกพรม   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นายวุฒิชัย เนียมหอม   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางมนทิรา มะม่วงชุม   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นายวรพจน์ โกวิทนิวัติสัย   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.3/1  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นายมนตรี แต่งจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสรินยา พรหมมา   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นายอนันต์ กรรณแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาวกนกพร จันทรศร   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นายอรรถพล ศรัทธาผล   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นายสุรเดช ทองอ่อน   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นางสาวยุภา เกิดศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นางกิติยา พันธ์ครุฑ   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.4/1  นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นางสาววริสรา ศรีจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นางสาวนิติยา จันทะสี   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นางสาวกมลพรรณ อินดู   แสดงตารางสอน
ม.4/5  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   แสดงตารางสอน
ม.4/5  นางนันทนา วิราศรี   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางดุจดาว นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางสาวมนัชญา กาติ๊บ   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นางนาตยา ศรสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   แสดงตารางสอน
ม.4/9  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา ตะพัง   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.5/1  นายเกรียงไกร จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางจันทนา ศรีบูจันดี   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นายประณต ฉัฐมะ   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นายเคบอย สินสุพรรณ์   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นายวิภู พรหมรักษ์   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นายอำนาจ ประทุมทาน   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.6/1  นางนิชนันท์ จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางสาวกุลิสรา มากศิริ   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นายรติ จิรนิรัติศัย   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นางสาวชมพูนุท คำธารา   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางสาวปานรวี ภูศรี   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสมพร ภูมเรศ   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นายยุทธิชัย อวยชัย   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นายวิทวัส พุทธประเสริฐ   แสดงตารางสอน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง