โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
ห้อง
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   โลกของภาษา   ห้อง 527 10 0
2  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   โลกของภาษา (รับเฉพาะ ม.ปลาย)   ห้อง 527 25 0
3  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   นักเขียนรุ่นเยาว์ นักข่าวมืออาชีพ (รับเฉพาะ ม.1 - ม.3)   ตึก 6 25 0
4  นางดุจดาว นุชนุ่ม   ภาษาในบทเพลง   ห้อง 535 25 20
5  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   ภาษาไทย   ลานใต้อาคาร 6 33 33 เต็มแล้ว
6  นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ   เพลินเพลงภาษาไทย   อาคาร 6 25 0
7  นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ   ภาษาพาเพลิน (รับเฉพาะ 3/9)   ห้อง 424 25 17
8  นางสาวกุลิสรา มากศิริ   ห้องสมุด   ห้องสมุด 25 25 เต็มแล้ว
9  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 25 26 เต็มแล้ว
10  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   โลกของภาษา   ห้อง 527 10 10 เต็มแล้ว
11  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   คณิตคิดสนุก (รับเฉพาะ ม.5)   ห้อง 544 25 21
12  นางสาวปานรวี ภูศรี   สนุกคิด-คณิต-นอกห้องเรียน   ห้อง 434 25 6
13  นายประณต ฉัฐมะ   พับกระดาษโอริกามิ (รับเฉพาะ ม.ปลาย)   ห้อง 524 25 8
14  นายอรรถพล ศรัทธาผล   Math TMV talent (ม.ต้นที่มีความสนใจในอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์)   ห้อง 521 25 17
15  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง   คิดเลขเร็ว   ห้อง 523 25 10
16  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   หมากล้อม (เฉพาะ ม.ต้น)   ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 234 25 23
17  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   Math games (เฉพาะ นร. ม.ปลาย ที่สนใจคณิตศาสตร์ เพื่อแข่งขัน)   ห้อง 523 25 0
18  นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์   พับกระดาษโอริกามิ (รับเฉพาะ ม.ต้น)   ห้อง 524 25 24
19  นายวิภู พรหมรักษ์   Math games (รับเฉพาะ ม.ต้น ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์)   ห้อง 523 25 4
20  นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี   Sudoku (ซูโดกุ)   ห้อง 536 25 25 เต็มแล้ว
21  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   ทบทวนบทเรียนม. 2 เทอม 2 (รับเฉพาะ ม.2)   ตึกเจ้าคุณทองดำ (ตึก 5) 25 0
22  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คิดเลขเร็ว (นร.ม. ต้น ที่เรียนคาบ 6 วันจันทร์ ที่ตึก 6 เท่านั้น)   ชั้นล่าง ตึก 6 25 6
23  นายมนตรี แต่งจันทร์   คณิตศิลป์ (รับเฉพาะ ม.ต้น)   ห้อง 531 25 25 เต็มแล้ว
24  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   คณิตศิลป์ (รับเฉพาะ ม.ปลาย)   ห้อง 531 25 8
25  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   กีฬาบริดจ์   ห้อง 521 25 24
26  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   วิทยาศาสตร์ภาพยนต์ (นร.ที่สนใจในวิทยาศาสตร์)   ห้อง 126 25 0
27  นายเกรียงไกร จันหอม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับเฉพาะ ม.5)   ห้อง 111 25 25 เต็มแล้ว
28  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   ฟิสิกส์สัประยุทธ์ (รับเฉพาะ นร. วิทย์-คณิต ที่สนใจวิชาฟิสิกส์)   ห้อง 136 25 15
29  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับเฉพาะ ม.ปลาย)   ห้อง 113 25 19
30  นางสรินยา พรหมมา   วิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะ ม.ต้น)   ห้องประกันคุณภาพ/ห้องเรียนสีขาว 25 22
31  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   ฟิสิกส์ (รับเฉพาะ ม.ปลาย)   ห้อง 135 25 15
32  นางสาวนิติยา จันทะสี   เคมีเพื่อความงาม (รับเฉพาะ ม. ปลาย)   ห้อง 112 25 23
33  นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง   ฟิสิกส์สัประยุทธ์ (รับเฉพาะ ม. ปลาย)   ห้อง 136 25 10
34  นางสาวสุกัญญา มารอด   สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะ ม.ต้น))   โต๊ะนั่งใต้ต้นมะม่วงข้างตึก2 25 24
35  นางนิชนันท์ จันหอม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับเฉพาะ ม.6)   ห้อง 124 25 25 เต็มแล้ว
36  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   เสมารักษ์   หน้าห้องเรียนสีขาว(งานประกัน) 25 0
37  นางสาวยุวดี พุทสอน   วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   โต๊ะม้าหินอ่อนใต้ ต้นมะม่วงข้าง ห้องทะเบียน 25 26 เต็มแล้ว
38  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับเฉพาะ ม. ปลาย)   ห้อง 122 25 5
39  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   คลื่นเสียงสร้างพลัง   ห้อง 121 25 25 เต็มแล้ว
40  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   คลื่นเสียงสร้างพลัง   ห้อง 121 25 21
41  นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับเฉพาะ ม. ปลาย)   ห้อง 116 25 25 เต็มแล้ว
42  นางสาวกมลพรรณ อินดู   รูบิค (Rubik)   ห้อง 533 25 21
43  นางสาววริสรา ศรีจันทร์   Fun Sci (รับเฉพาะ ม.ต้น)   ตึกวิทย์ 25 11
44  นางสาวเนตินา เทียนศิริ   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ห้อง 121 25 25 เต็มแล้ว
45  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   311 (ห้องภูมิศาสตร์) 25 25 เต็มแล้ว
46  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ธนาคารโรงเรียน (รับเฉพาะ นร. ม.ปลายที่ช่วยทำงานธนาคาร)   ห้องธนาคารโรงเรียน 25 20
47  นางจันทนา ศรีบูจันดี   สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   ห้อง 325 25 18
48  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน (รับเฉพาะ คณะกรรมการสภานักเรียน ปัจจุบัน)   ห้องสภานักเรียน อาคารดนตรี 29 30 เต็มแล้ว
49  นางกันหา อินจีน   สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   ห้อง 325 25 24
50  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   โรงเรียนคุณธรรม   ห้องอาเซียนศึกษา/ตึกจริยะ 25 25 เต็มแล้ว
51  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   สหกรณโรงเรียน   สหกรณโรงเรียน 25 25 เต็มแล้ว
52  นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง   วิถีพุทธ วิถี “Buddha”   ห้องอาเซียน 25 18
53  นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว   เเค่พอเพียงก็เพียงพอ(รับเฉพาะ ม.ต้น)   อาคาร 326 25 18
54  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   ท่องโลกกว้างดินแดนประวัติศาสตร์   ห้อง 313 25 23
55  นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ   The Idol ร้อง เต้น เพื่อความฝัน (รับเฉพาะ นร. ที่สามารถร้องเพลง และเต้น เพื่อเดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลี)   ห้องระบบดูแล 25 18
56  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   แค่พอเพียงก็เพียงพอ   ห้อง 326 25 25 เต็มแล้ว
57  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   วิถีพุทธ วิถี “Buddha”   ห้องอาเซียน 25 25 เต็มแล้ว
58  นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์   สหกรณ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม (รับเฉพาะ ม.ปลาย)   สหกรณ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 25 25 เต็มแล้ว
59  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   หมากรุกไทย (รับเฉพาะ นร ที่สนใจหมากรุกไทย)   ห้องพลศึกษา อาคาร 5 25 25 เต็มแล้ว
60  นายจีระศักดิ์ กลมวง   กีฬาวู้ดบอล (รับเฉพาะ นร ที่เป็นนักกีฬาวู้ดบอล)   สนามกีฬาฟุตบอล 25 7
61  นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด   TO BE NUMBER ONE   ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคาร 5 25 25 เต็มแล้ว
62  นายเกียรติชัย ดอกพรม   กีฬาฟุตซอล   สนามกีฬาฟุตซอล (อาคารกีฬาหลังห้องสมุด) 25 26 เต็มแล้ว
63  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย (รับเฉพาะ นร.ที่สนใจดนตรีไทย)   ห้องดนตรีไทย 25 22
64  นายอำนาจ ประทุมทาน   ศิลปะ   อาคารศิลปะ 25 25 เต็มแล้ว
65  นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน   นาฏศิลป์   ห้องนาฏศิลป์ 25 23
66  นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ   ศิลป์สร้างสุข   ห้องศิลปะ 25 26 เต็มแล้ว
67  นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์   ดนตรีไทย (รับเฉพาะ นร.ที่สนใจดนตรีไทย)   ห้องดนตรีไทย 25 12
68  นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์   ดนตรีสากล (รับเฉพาะ นร. ที่สนใจดนตรีสากล)   ห้องดนตรีสากล 25 24
69  นายสุรเดช ทองอ่อน   ดนตรีสากล (รับเฉพาะ ม ปลาย ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง)   ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 25 25 เต็มแล้ว
70  นายวรพจน์ โกวิทนิวัติสัย   วงโยธวาทิต   ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล (ห้องวงโย) 42 0
71  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรม อาคาร 6 25 25 เต็มแล้ว
72  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรม อาคาร 6 25 25 เต็มแล้ว
73  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   งานเกษตร   ห้องเกษตร/ห้องบริหารทั่วไป 25 24
74  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (คนที่รักต้นไม้)   เรือนเพาะชำแปลงเกษตร 40 41 เต็มแล้ว
75  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   รด.จิตอาสา (รับเฉพาะ นร ม ปลาย ที่เรียน รด)   อาคารช่าง 25 3
76  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะ ม ปลาย)   ห้อง 231 25 26 เต็มแล้ว
77  นายอนันต์ กรรณแก้ว   สนุกกับเว็บ Code (รับเฉพาะ นร. ม.ต้น)   ห้องคอมพิวเตอร์ 233 25 25 เต็มแล้ว
78  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   คาราเบล (รับเฉพาะ นร ที่สนใจการทำหนังสั้นประกวด)   ห้องคอม 2 25 25 เต็มแล้ว
79  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   L.O.V.E. ICT (รับเฉพาะ ม.ต้น)   ห้อง 232 26 26 เต็มแล้ว
80  นายวิทวัส พุทธประเสริฐ   คอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะ ม.ปลาย))   ระเบียงอาคาร 2 ชั้น 3 25 25 เต็มแล้ว
81  นางนาตยา ศรสุวรรณ   Crossword Game (ม.ต้น รับเฉพาะ นร.เก่าที่เคยอยู่ชุมนุมนี้แล้ว ม.ปลาย รับเฉพาะที่สนใจ)   ห้อง 423 25 5
82  นายเคบอย สินสุพรรณ์   TO BE NUMBER ONE   ห้อง 421 25 0
83  นางสาวยุภา เกิดศิริ   ภาษาพาเพลิน (รับเฉพาะ นร ม 3/9)   ห้อง 424 25 14
84  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English แน่นะวิ   ห้อง 422 25 25 เต็มแล้ว
85  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   ภาษาพาเพลิน (รับเฉพาะ นร ม 6 ที่สนใจภาษาอังกฤษ)   ห้อง 432 25 23
86  นางมนทิรา มะม่วงชุม   English @ the Movies   ห้อง 626 27 33 เต็มแล้ว
87  นางสาวกนกพร จันทรศร   English for you (รับเฉพาะ ม ต้น)   ห้อง 321 25 26 เต็มแล้ว
88  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   English in Use (รับเฉพาะ ม ต้น)   อาคาร 2/อาคาร 6 25 0
89  นางสาวชมพูนุท คำธารา   English with songs   ห้อง 433 25 24
90  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา ตะพัง   English for you (รับเฉพาะ ม ปลาย)   ห้อง 538 25 0
91  นายวุฒิชัย เนียมหอม   Tik Tok เพลินใจ (รับเฉพาะ ม ต้น)   อาคาร 6 25 25 เต็มแล้ว
92  นางสาวมนัชญา กาติ๊บ   Happy Chinese ร้อง เล่น เต้น รำ (รับเฉพาะ ม ปลาย)   ห้องภาษาจีน 425 25 16
93  นางสาวพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ   Lyrics & Karaoke (รับเฉพาะ ม 1)   ห้อง 633 25 25 เต็มแล้ว
94  นางกิติยา พันธ์ครุฑ   ภาษาจีนพาเพลิน (รับเฉพาะ ม ต้น)   ห้องภาษาจีน 425 25 17
95  Mr.jessie M. Ordonio   Sing with Me (English Songs) (รับเฉพาะ ม ปลาย ที่สนใจในการร้องเพลง)   ห้อง 415 25 25 เต็มแล้ว
96  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   Happy Chinese ร้อง เล่น เต้น รำ (รับเฉพาะ ม ปลาย)   ห้องภาษาจีน 425 25 9
97  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   Nihongo Konnichiwa (รับเฉพาะ ม ปลาย แผนการเรียภาษาญี่ปุ่น ที่สนใจเพื่อการแข่งขัน)   ห้องญี่ปุ่น 426 25 8
98  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   Nihongo Konnichiwa (รับเฉพาะ ม ปลาย แผนการเรียภาษาญี่ปุ่น ที่สนใจเพื่อการแข่งขัน)   ห้องญี่ปุ่น 426 25 5
99  Ms.Elden Love Quino   Let's Learn English (รับเฉพาะ ม ปลาย ที่สนใจภาษาอังกฤษ)   ห้อง 415 25 16
100  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC (รับเฉพาะ ม ปลาย)   ห้องแนะแนว 25 25 เต็มแล้ว
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 100 คน รวมจำนวน 2517 1794