โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2562

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นายสมชาติ ตรียินดี   อ่านนิยายได้ปัญญา   546 20 0
2  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 0
3  นางอโนทัย จิตบุญ   ต่อศัพท์   538 20 0
4  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   ต่อศัพท์   538 20 0
5  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   ต่อปาก ต่อคำ   525 20 0
6  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 0
7  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ใต้อาคาร 6 20 0
8  นางดุจดาว นุชนุ่ม   หนังสือเล่มเล็ก   ห้องสมุด 20 0
9  นางสาววราพร น้อยเกตุ   Lets pray   ห้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20 0
10  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   Com 2 20 0
11  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 0
12  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   ธนาคารโรงเรียน   ธนาคารโรงเรียน 20 0
13  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   เวทคณิต   545 20 0
14  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 0
15  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   Origami   534 20 0
16  นางสาวปานรวี ภูศรี   GSP Club   524 20 0
17  นางวรรณี แก้วอุปการ   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 0
18  นางวิพาดา อินทวิชัย   Math Project Club   ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 อาคาร 5 20 0
19  นายประณต ฉัฐมะ   GSP Club   524 20 0
20  นายอรรถพล ศรัทธาผล   MATH TMV Talent   521 20 0
21  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 0
22  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   TMV Robotics   231 20 0
23  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   A-MATH ม.ต้น   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 20 0
24  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   A-MATH ม.ปลาย   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 20 0
25  นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล   SUDOKU   543 20 0
26  นายกฤษกร พ่วงอยู่   SUDOKU   543 20 0
27  นายมนตรี แต่งจันทร์   คณิตศิลป์   532 20 0
28  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   คณิตศิลป์   532 20 0
29  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   ติว O-NET   531 20 0
30  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
31  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
32  นายเกรียงไกร จันหอม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
33  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   ฟิสิกส์   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
34  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
35  นางสรินยา พรหมมา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
36  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 0
37  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
38  นางสาวนิติยา จันทะสี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
39  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
40  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 0
41  นายรติ จิรนิรัติศัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
42  นางสาวสุกัญญา มารอด   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
43  นางนิชนันท์ จันหอม   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 0
44  นายชวกร คงกะเรียน   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 0
45  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
46  นางสาวยุวดี พุทสอน   วิทยาศาสตร์   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
47  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
48  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 0
49  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
50  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
51  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
52  นางเรวดี สุขอร่าม   อาเซียน   ห้องอาเซียน 20 0
53  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   ห้องพยาบาล 20 0
54  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ติวสังคม ม. 6   ห้องอาเซียน 20 0
55  นางสาวเอมอร จันทร   ติวสังคม ม. 6   ห้อง 433 20 0
56  นางจันทนา ศรีบูจันดี   ติวสังคม ม. 6   ห้อง 111 20 0
57  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน   ห้องสภานักเรียน 20 0
58  นางกันหา อินจีน   เสริมปัญญาพาสนุก   ห้องพักครูสังคม อาคาร 3 20 0
59  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   สภานักเรียน   ห้องสภานักเรียน 20 0
60  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   ติวสังคม ม. 6   ห้อง 434 20 0
61  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   เพลงคุณธรรม   313 20 0
62  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   จิตอาสา   ห้องหมวดสังคม 20 0
63  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   สังคมศึกษา   ห้องหมวดสังคม 20 0
64  นายพิสิฐ บุญมา   แบดมินตัน   หอประชุม 2 โรงแบดมินตัน 20 0
65  นายเอนก สุทธิสินทอง   เปตอง   สนามเปตอง 20 0
66  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   บริดจ์   ห้องพลศึกษา 20 0
67  นายอดุลย์ เชียงทอง   ฟุตซอล   อาคารหลังคาโค้ง 20 0
68  นายเสนอ วิเศษสิงห์   ศิลปะกับชีวิต   ห้องศูนย์ศิลปะ 20 0
69  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 20 0
70  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   ศิลปะ   หน้าอาคารศิลปะ 20 0
71  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   นาฏศิลป์ไทย   ห้องนาฏศิลป์ 20 0
72  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย 20 0
73  นายสุรเดช ทองอ่อน   ดนตรี   ห้องดนตรี 20 0
74  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   สมุนไพรใกล้ตัว   ห้องคหกรรมตึก 6 20 0
75  นางปราณี เทพเทียน   งานสวยด้วยมือเรา   โรงอาหาร 20 0
76  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรมตึก 6 20 0
77  นางวาสนา บัวแสง   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 20 0
78  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตร 20 0
79  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   เกษตรน่ารู้   อาคารเกษตรและแปลงเกษตร 20 0
80  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   การงานอาชีพ   โรงฝึกงานไฟฟ้า 20 0
81  นายประสาน สีสันต์   งานช่าง   อาคารช่าง 20 0
82  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   รด. จิตอาสา   ลานกีฬาหน้าอาคารช่าง 20 0
83  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   คอมพิวเตอร์   234 20 0
84  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   231 20 0
85  นางอภินันท์ สีสันต์   ห้องสมุด   ห้องสมุด 20 0
86  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 20 0
87  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์   234 20 0
88  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC   ห้องแนะแนว 20 0
89  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   โดรน   233 20 0
90  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   232 20 0
91  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 20 0
92  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ   416 20 0
93  นายเคบอย สินสุพรรณ์   Interact จิตอาสา   413 20 0
94  นางสาวยุภา เกิดศิริ   ติวอังกฤษ ม. 3   421 20 0
95  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   414 20 0
96  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   ติวอังกฤษ ม.6   411 20 0
97  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   Crossword ม.ต้น   628 20 0
98  นางมนทิรา มะม่วงชุม   Magic English   622 20 0
99  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   ภาษาจีนน่ารู้   425 20 0
100  นางสาวกนกพร จันทรศร   ติวอังกฤษ ม. 3   421 20 0
101  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   Smart English   628 20 0
102  นางสาวชมพูนุท คำธารา   ติวอังกฤษ ม.6   411 20 0
103  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   English game   416 20 0
104  Mr.jessie Ornadio   D.I.Y   432 20 0
105  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน   426 20 0
106  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   ภาษาญีุ่ปุ่นพาเพลิน   426 20 0
107  Mr.Arvin Jake Forte Judan   English Vocab   434 20 0
108  Ms.Elden Love Quino   Easy English   415 20 0
109  นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล   English is fun   628 20 0
110  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.4 และ 5   ห้องแนะแนว 20 0
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 110 คน รวมจำนวน 2200 0