โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 4 ก.ย. 2560

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์   ภาษาไทย   25 0
2  นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช   ภาษาไทย   25 0
3  นายสมชาติ ตรียินดี   ภาษาไทย ม. 5   - 25 32 เต็มแล้ว
4  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   ภาษาไทย   25 34 เต็มแล้ว
5  นางอโนทัย จิตบุญ   ภาษาไทย   25 8
6  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   ภาษาไทย   25 9
7  นางสาวปรียา พลายพงษา   ภาษาไทย   25 0
8  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   ภาษาไทย   25 0
9  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   536 30 30 เต็มแล้ว
10  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาไทยในเสียงเพลง   อาคาร 5 25 18
11  นางดุจดาว นุชนุ่ม   ภาษาไทย ม.ต้น   536 25 38 เต็มแล้ว
12  นางสาววราพร น้อยเกตุ   ภาษาไทย   25 18
13  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   ภาษาไทย   25 0
14  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   คณิตศาสตร์ ม.6   - 25 25 เต็มแล้ว
15  นายศิวภาคย์ ยินดี   คณิตศาสตร์   25 0
16  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   คณิตศาสตร์   25 0
17  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   คณิตศาสตร์   25 15
18  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   คณิตศาสตร์   25 24
19  นางลักขณา ประสมทรัพย์   เวทคณิต   332 25 13
20  นางสาวปานรวี ภูศรี   คณิตศาสตร์   25 52 เต็มแล้ว
21  นางวรรณี แก้วอุปการ   คณิตศาสตร์   25 8
22  นางวิพาดา อินทวิชัย   SUDOKU   522 25 4
23  นายประณต ฉัฐมะ   คณิตศาสตร์   25 2
24  นายอรรถพล ศรัทธาผล   คณิตศาสตร์   25 36 เต็มแล้ว
25  นางสาวทิพย์มาศ สำแดง   คณิตศาสตร์   25 0
26  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   คณิตศาสตร์   25 40 เต็มแล้ว
27  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   A-MATH   ห้องคณิตศาสตร์ 25 12
28  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   คณิตศาสตร์ ม.5   - 25 39 เต็มแล้ว
29  นางสาวกานต์ชนิดา ศิวะประภา   คณิตศาสตร์   25 0
30  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   สิ่งแวดล้อม   อาคาร 1 20 24 เต็มแล้ว
31  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   วิทยาศาสตร์   25 0
32  นายเกรียงไกร จันหอม   วิทยาศาสตร์   25 20
33  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   วิทยาศาสตร์   25 16
34  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   วิทยาศาสตร์   25 24
35  นางสรินยา พรหมมา   วิทยาศาสตร์   25 23
36  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   ฟิสิกส์ ม.5   - 25 39 เต็มแล้ว
37  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   วิทยาศาสตร์   25 0
38  นางสาวนิติยา จันทะสี   วิทยาศาสตร์   25 29 เต็มแล้ว
39  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   วิทยาศาสตร์   25 21
40  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   วิทยาศาสตร์   25 30 เต็มแล้ว
41  นายรติ จิรนิรัติศัย   วิทยาศาสตร์   25 11
42  นางสาวสุกัญญา มารอด   วิทยาศาสตร์   ตึก6 25 12
43  นางนิชนันท์ จันหอม   วิทยาศาสตร์   25 23
44  นายประวัติชัย อินทวิชัย   วิทยาศาสตร์   25 12
45  นายชวกร คงกะเรียน   วิทยาศาสตร์   25 16
46  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   วัยใสใจอาสา   ตึกวิทยาศาสตร์ 25 31 เต็มแล้ว
47  นางสาวยุวดี พุทสอน   วิทยาศาสตร์   25 8
48  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   วิทยาศาสตร์   - 25 24
49  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   วิทยาศาสตร์   25 21
50  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   วิทยาศาสตร์   25 0
51  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   สิ่งแวดล้อม   - 25 17
52  นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์   รักษ์สุขภาพ   - 25 0
53  นางเกศิณี ทับทิมชัย   รักษ์สวน   25 0
54  นางอภิษฐา สวนเข้ม   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 16
55  นางศิริกุล มูลทองทิพย์   ของชำร่วย   25 0
56  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 0
57  นางเรวดี สุขอร่าม   เสริมปัญญาพาสนุก   25 32 เต็มแล้ว
58  นางสมพร ภูมเรศ   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 7
59  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 3
60  นางสาวเอมอร จันทร   งานประดิษฐ์ผ้า   ตึก 5 ชั้น 3 25 5
61  นางจันทนา ศรีบูจันดี   งานประดิษฐ์ผ้า   ตึก 5 ชั้น 3 25 6
62  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 3
63  นางกันหา อินจีน   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 22
64  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 0
65  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 11
66  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 17
67  นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   25 0
68  นายมนัส ทับทิมชัย   สุขศึกษาและพลศึกษา   25 0
69  นายพิสิฐ บุญมา   สุขศึกษาและพลศึกษา   25 0
70  นายเอนก สุทธิสินทอง   สุขศึกษาและพลศึกษา   25 13
71  นายอุทัย อินทจักร์   สุขศึกษาและพลศึกษา   25 32 เต็มแล้ว
72  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   สุขศึกษาและพลศึกษา   25 15
73  นายอดุลย์ เชียงทอง   สุขศึกษาและพลศึกษา   25 6
74  นายเสนอ วิเศษสิงห์   ศิลปะ   25 13
75  นางกฤษณา อารีย์ชน   ศิลปะ   25 0
76  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   ศิลปะ   25 22
77  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   ศิลปะ   ห้องศิลปะ 25 26 เต็มแล้ว
78  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   ศิลปะ   25 25 เต็มแล้ว
79  นายธนนันท์ กลั่นบุศย์   ดนตรีไทย   ห้องดนตรี 25 36 เต็มแล้ว
80  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 5
81  นางปราณี เทพเทียน   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 28 เต็มแล้ว
82  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 5
83  นายธีระศักดิ์ บัวแสง   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
84  นางวาสนา บัวแสง   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
85  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
86  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
87  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   การงานอาชีพ   โรงงานฝึกช่างไฟฟ้า 25 22
88  นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
89  นายประสาน สีสันต์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
90  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 52 เต็มแล้ว
91  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 26 เต็มแล้ว
92  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ห้อง 231 22 0
93  นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
94  นางอภินันท์ สีสันต์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
95  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คณิตศาสตร์   643 25 21
96  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 25 30 เต็มแล้ว
97  นางนันทนา วิราศรี   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 7
98  นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์   พิมพ์ดีดภาษาไทย   - 25 21
99  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
100  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   พิมพ์ดีดภาษาไทย   - 25 14
101  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 0
102  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 13
103  นางสาวศรีรัตน์ กลั่นบุศย์   ภาษาอังกฤษ   25 40 เต็มแล้ว
104  นางพรทิพา อินทจักร์   ภาษาอังกฤษ   25 27 เต็มแล้ว
105  นางภัทฐินี เพ็งสุข   ภาษาต่างประเทศ   25 23
106  นายวิสัน ประภาวงศ์   ภาษาอังกฤษ   25 41 เต็มแล้ว
107  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ   25 15
108  นายเคบอย สินสุพรรณ์   ภาษาอังกฤษ   25 64 เต็มแล้ว
109  นางสาวยุภา เกิดศิริ   English Around the World   422 25 7
110  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   432 50 71 เต็มแล้ว
111  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   ภาษาอังกฤษ   25 11
112  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   Crossword Game   626 25 0
113  นางมนทิรา มะม่วงชุม   English Advanced   building4 25 8
114  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   ภาษาอังกฤษ   25 18
115  นางสาวกนกพร จันทรศร   English is Fun   422 25 22
116  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   ภาษาอังกฤษ   25 9
117  นางสาวชมพูนุท คำธารา   ภาษาอังกฤษ   25 17
118  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   ภาษาอังกฤษ   25 59 เต็มแล้ว
119  Mr.jessie Ornadio   English Lunla   432 50 25
120  นายชัยรัชต์ ชูชาติ   ภาษาอังกฤษ   25 0
121  MissGeraldine E. Borja   English Conversation M.5   - 25 40 เต็มแล้ว
122  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   ภาษาอังกฤษ   25 33 เต็มแล้ว
123  นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย   ภาษาอังกฤษ MEP   - 25 20
124  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   ภาษาอังกฤษ   25 0
125  Mr.Arvin Jake Forte Judan   ภาษาอังกฤษ   25 0
126  Ms.Elden Love Quino   English Conversation M.4   - 25 31 เต็มแล้ว
127  นางนวพร พงษ์พัว   แนะแนว   25 0
128  นายยุทธิชัย อวยชัย   แนะแนว   25 0
129  นางจิรวดี ผ่องใส   แนะแนว   25 0
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 129 คน รวมจำนวน 3272 1993