โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 12 ก.ย. 2561

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช   ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   สหกรณ์ 20 18
2  นายสมชาติ ตรียินดี   อ่านนิยายได้ปัญญา   535 20 19
3  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 20 เต็มแล้ว
4  นางอโนทัย จิตบุญ   สืบจากศัพท์   527 20 3
5  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   สืบจากศัพท์   527 20 15
6  นางสาวปรียา พลายพงษา   ต่อปาก ต่อคำ   325 20 3
7  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   ต่อปาก ต่อคำ   325 20 6
8  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุดและตึก 3 20 18
9  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ใต้อาคาร 6 20 26 เต็มแล้ว
10  นางดุจดาว นุชนุ่ม   อ่านนิยายได้ปัญญา   ใต้อาคาร 6 20 7
11  นางสาววราพร น้อยเกตุ   Lets pray   ห้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20 22 เต็มแล้ว
12  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   Com 2 20 16
13  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   ธนาคารโรงเรียน   ธนาคารโรงเรียน 20 11
14  นายศิวภาคย์ ยินดี   ติว O-NET คณิตศาสตร์   322 20 15
15  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   Robotic   231 15 15 เต็มแล้ว
16  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 6
17  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   Origami   534 20 20 เต็มแล้ว
18  นางสาวปานรวี ภูศรี   GSP Club   524 20 13
19  นางวรรณี แก้วอุปการ   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 2
20  นางวิพาดา อินทวิชัย   Math Project Club   อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องเรียนของพ่อ 20 20 เต็มแล้ว
21  นายประณต ฉัฐมะ   GSP Club   524 20 13
22  นายอรรถพล ศรัทธาผล   MATH TMV Talent   521 20 13
23  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 14
24  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   Robotic   231 15 11
25  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   A-MATH STAR   531 20 19
26  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   A-MATH STAR   531 20 20 เต็มแล้ว
27  นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล   SUDOKU   543 20 1
28  นายกฤษกร พ่วงอยู่   SUDOKU   543 20 1
29  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 25 25 เต็มแล้ว
30  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 16
31  นายเกรียงไกร จันหอม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
32  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 19
33  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 15
34  นางสรินยา พรหมมา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
35  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 30 26
36  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
37  นางสาวนิติยา จันทะสี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
38  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 14
39  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 30 28
40  นายรติ จิรนิรัติศัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 14
41  นางสาวสุกัญญา มารอด   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
42  นางนิชนันท์ จันหอม   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 51 52 เต็มแล้ว
43  นายประวัติชัย อินทวิชัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
44  นายชวกร คงกะเรียน   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 30 30 เต็มแล้ว
45  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 19
46  นางสาวยุวดี พุทสอน   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 36 34
47  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
48  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 65 60
49  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 19
50  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 21 21 เต็มแล้ว
51  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
52  นางอภิษฐา สวนเข้ม   บ้านคนดี   อาคารจริยศึกษา 20 4
53  นางศิริกุล มูลทองทิพย์   อาเซียน   ห้องอาเซียน 20 3
54  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ   สวดมนต์   638 20 0
55  นางเรวดี สุขอร่าม   อาเซียน   ห้องอาเซียน 20 20 เต็มแล้ว
56  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   ห้องพยาบาล 20 20 เต็มแล้ว
57  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ธนาคารโรงเรียน   ห้องธนาคาร 20 14
58  นางสาวเอมอร จันทร   มารยาทไทย   ห้องสังคม 20 0
59  นางจันทนา ศรีบูจันดี   มารยาทไทย   ห้องสังคม 20 0
60  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน   - 20 0
61  นางกันหา อินจีน   เสริมปัญญาพาสนุก   ห้องพักครูสังคม อาคาร 3 20 9
62  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   สภานักเรียน   - 20 0
63  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   บ้านคนดี   อาคารจริยศึกษา 20 17
64  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   เพลงคุณธรรม   313 20 15
65  นายพิสิฐ บุญมา   พลศึกษา   หอประชุม 2 โรงแบดมินตัน 20 20 เต็มแล้ว
66  นายเอนก สุทธิสินทอง   เปตอง   สนามเปตอง 20 19
67  นายอุทัย อินทจักร์   วอลเลย์บอล   สนามวอลเลย์บอล 20 24 เต็มแล้ว
68  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   บริดจ์และบาสเก็ตบอล   ห้องพละศึกษา 35 34
69  นายอดุลย์ เชียงทอง   ฟุตซอล   อาคารหลังคาโค้ง 20 21 เต็มแล้ว
70  นายเสนอ วิเศษสิงห์   ศิลปะ   ห้องศูนย์ศิลปะ 20 18
71  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 25 21
72  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   ศิลปะ   หน้าอาคารศิลปะ 20 16
73  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   นาฏศิลป์ไทย   ห้องนาฏศิลป์ 30 25
74  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย 20 22 เต็มแล้ว
75  นายธนพล อินพรม   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 20 41 เต็มแล้ว
76  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   สมุนไพรใกล้ตัว   ห้องคหกรรมตึก 6 21 21 เต็มแล้ว
77  นางปราณี เทพเทียน   งานสวยด้วยมือเรา   โรงอาหาร 20 8
78  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรมตึก 6 20 18
79  นางวาสนา บัวแสง   งานเกษตร   ตึกเกษตร 20 11
80  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   เกษตร   ตึกเกษตร 20 14
81  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   ไม้ดอกไม้ประดับ   อาคารเกษตรและแปลงเกษตร 20 26 เต็มแล้ว
82  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   การงานอาชีพ   โรงฝึกงานไฟฟ้า 20 17
83  นายประสาน สีสันต์   งานช่าง   อาคารช่าง 20 0
84  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   รด. จิตอาสา   ลานกีฬาหน้าอาคารช่าง 20 18
85  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   มัลติมีเดีย   COM 3 20 19
86  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   COM 1 16 16 เต็มแล้ว
87  นางอภินันท์ สีสันต์   ห้องสมุด   ห้องสมุด 21 21 เต็มแล้ว
88  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คณิตศาสตร์ประยุกต์   647 38 33
89  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 21 21 เต็มแล้ว
90  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์   COM 4 21 21 เต็มแล้ว
91  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ   ห้องธุรการการเงิน 20 19
92  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   โดรน   COM 3 23 32 เต็มแล้ว
93  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   Com 2 20 15
94  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตร 20 25 เต็มแล้ว
95  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ   416 50 42
96  นายเคบอย สินสุพรรณ์   Interact จิตอาสา   413 20 19
97  นางสาวยุภา เกิดศิริ   English Around The World   421 20 2
98  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   414 20 15
99  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   English is all around   411 20 13
100  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   Crossword ม.ต้น   628 20 6
101  นางมนทิรา มะม่วงชุม   English is easy   436 20 19
102  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   ภาษาจีนน่ารู้   425 20 16
103  นางสาวกนกพร จันทรศร   English is Fun   422 20 13
104  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   Crossword ม.ต้น   628 21 21 เต็มแล้ว
105  นางสาวชมพูนุท คำธารา   English Lunla   414 20 14
106  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   English game   416 20 14
107  Mr.jessie Ornadio   English Made Easy   432 20 20 เต็มแล้ว
108  MissGeraldine E. Borja   Magic English   423 20 2
109  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   ฝึกทักษะภาษาญีุ่ปุ่น   426 20 17
110  นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย   Interact จิตอาสา   413 20 13
111  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   ฝึกทักษะภาษาญีุ่ปุ่น   426 21 21 เต็มแล้ว
112  Mr.Arvin Jake Forte Judan   Music   415 20 10
113  Ms.Elden Love Quino   Magic English   423 20 3
114  นายสาธิต เม่นไพร   English is Fun   422 20 0
115  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.4 และ 5   ห้องแนะแนว 20 10
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 115 คน รวมจำนวน 2501 1927