โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2560

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช   ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   สหกรณ์ 20 17
2  นายสมชาติ ตรียินดี   อ่านนิยายได้ปัญญา   546 20 7
3  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC   ห้องแนะแนว 20 13
4  นางอโนทัย จิตบุญ   สืบจากศัพท์   527 20 11
5  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   สืบจากศัพท์   527 20 20 เต็มแล้ว
6  นางสาวปรียา พลายพงษา   ต่อปาก ต่อคำ   334 20 11
7  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   ต่อปาก ต่อคำ   334 20 20 เต็มแล้ว
8  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
9  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาไทยในเพลง   538 20 20 เต็มแล้ว
10  นางดุจดาว นุชนุ่ม   ภาษาไทย   633 35 35 เต็มแล้ว
11  นางสาววราพร น้อยเกตุ   พยากรณ์ชีวิต   โรงอาหาร 20 20 เต็มแล้ว
12  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   ธนาคารโรงเรียน   ธนาคารโรงเรียน 20 20 เต็มแล้ว
13  นายศิวภาคย์ ยินดี   ติว O-NET คณิตศาสตร์ ม.3   423 20 0
14  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   เวทคณิต   544 20 0
15  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   คณิตศาสตร์   634 20 20 เต็มแล้ว
16  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   เวทคณิต   132 31 31 เต็มแล้ว
17  นางสาวปานรวี ภูศรี   GSP Club   524 20 4
18  นางวรรณี แก้วอุปการ   คณิตคิดเร็ว   523 20 4
19  นางวิพาดา อินทวิชัย   SUDOKU CLUB   533 20 6
20  นายประณต ฉัฐมะ   GSP Club   524 20 9
21  นายอรรถพล ศรัทธาผล   MATH TMV Talent ม.ต้น   521 20 10
22  นางสาวทิพย์มาศ สำแดง   คณิตคิดเร็ว   523 20 5
23  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   หมากล้อม   532 20 15
24  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   A-MATH   ห้องคณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 20 23 เต็มแล้ว
25  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   A-MATH   ห้องสมุดคณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 20 7
26  นางสาวลูกน้ำ บริบูรณ์   ลับสมองประลอง IQ   531 36 36 เต็มแล้ว
27  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   สิ่งแวดล้อม   121 20 20 เต็มแล้ว
28  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 20 19
29  นายเกรียงไกร จันหอม   สิ่งแวดล้อม   111 32 32 เต็มแล้ว
30  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   สิ่งแวดล้อม   136 24 24 เต็มแล้ว
31  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   สิ่งแวดล้อม   114 20 20 เต็มแล้ว
32  นางสรินยา พรหมมา   สิ่งแวดล้อม   ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 15 7
33  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   สิ่งแวดล้อม   135 20 20 เต็มแล้ว
34  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 20 16
35  นางสาวนิติยา จันทะสี   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 18 17
36  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   สิ่งแวดล้อม   135 20 19
37  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 40 40 เต็มแล้ว
38  นายรติ จิรนิรัติศัย   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 25 25 เต็มแล้ว
39  นางสาวสุกัญญา มารอด   สิ่งแวดล้อม   648 15 8
40  นางนิชนันท์ จันหอม   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 40 40 เต็มแล้ว
41  นายประวัติชัย อินทวิชัย   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 40 39
42  นายชวกร คงกะเรียน   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 17 7
43  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 20 20 เต็มแล้ว
44  นางสาวยุวดี พุทสอน   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 28 28 เต็มแล้ว
45  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 15 19 เต็มแล้ว
46  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 15 19 เต็มแล้ว
47  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 20 20 เต็มแล้ว
48  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   สิ่งแวดล้อม   ลานอเนกประสงค์ 20 19
49  นางเกศิณี ทับทิมชัย   จิตอาสา   ตึก 5 15 4
50  นางอภิษฐา สวนเข้ม   โครงงานบ้านคนดี   อาคารจริยะ 20 0
51  นางศิริกุล มูลทองทิพย์   อาเซียน   ห้องอาเซียน 20 7
52  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ   สวดมนต์   638 20 6
53  นางเรวดี สุขอร่าม   อาเซียน   ห้องอาเซียน 20 25 เต็มแล้ว
54  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   ห้องพยาบาล 20 9
55  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ธรรมะวันละคำ   อาคารจริยะ 20 0
56  นางสาวเอมอร จันทร   ประดิษฐ์เศษวัสดุ   325 20 9
57  นางจันทนา ศรีบูจันดี   ประดิษฐ์เศษวัสดุ   325 20 8
58  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน   - 21 21 เต็มแล้ว
59  นางกันหา อินจีน   เสริมปัญญาพาสนุก   ห้องพักครูสังคม อาคาร 3 20 17
60  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   สภานักเรียน   - 21 21 เต็มแล้ว
61  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   พยากรณ์ชีวิต   โรงอาหาร 23 23 เต็มแล้ว
62  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   เพลงคุณธรรม   313 20 20 เต็มแล้ว
63  นายพิสิฐ บุญมา   แบดมินตัน   สนามแบดมินตัน 20 19
64  นายเอนก สุทธิสินทอง   เปตอง   สนามเปตอง 25 25 เต็มแล้ว
65  นายอุทัย อินทจักร์   วอลเลย์บอล   สนามวอลเลย์บอล 50 54 เต็มแล้ว
66  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   บริดจ์และ E-Sport (ROV)   ห้องพละศึกษา 48 58 เต็มแล้ว
67  นายอดุลย์ เชียงทอง   ฟุตซอล   สนามตะกร้อข้างอาคาร 3 25 27 เต็มแล้ว
68  นายเสนอ วิเศษสิงห์   ศิลปะเพื่อชีวิต   ห้องศิลปะ 21 21 เต็มแล้ว
69  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 30 42 เต็มแล้ว
70  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   ศิลปะ   ห้องศิลปะ 20 20 เต็มแล้ว
71  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   นาฏศิลป์   ห้องนาฏศิลป์ 20 21 เต็มแล้ว
72  นายธนนันท์ กลั่นบุศย์   ดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย 20 5
73  นายธนพล อินพรม   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 20 29 เต็มแล้ว
74  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   สมุนไพรใกล้ตัว   ห้องคหกรรมตึก 6 15 17 เต็มแล้ว
75  นางปราณี เทพเทียน   หัตถกรรม   ห้องคหกรรมตึก 6 22 26 เต็มแล้ว
76  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   ประดิษฐ์สวยด้วยมือเรา   ห้องคหกรรมตึก 6 15 3
77  นางวาสนา บัวแสง   เกษตร   ตึกเกษตร 19 19 เต็มแล้ว
78  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   จัดดอกไม้สด   ตึกเกษตร 20 17
79  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   ไม้ดอกไม้ประดับ   เรือนเพาะชำ 25 25 เต็มแล้ว
80  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   - 20 20 เต็มแล้ว
81  นายประสาน สีสันต์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   อาคารช่าง 20 0
82  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   จิตอาสา   บริเวณหลังคาโค้ง 25 18
83  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   25 9
84  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   231 18 21 เต็มแล้ว
85  นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   231 18 18 เต็มแล้ว
86  นางอภินันท์ สีสันต์   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 1
87  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คณิตศาสตร์   643 22 22 เต็มแล้ว
88  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
89  นางนันทนา วิราศรี   Com Kids   234 22 22 เต็มแล้ว
90  นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์   โดรน   233 22 18
91  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC   ห้องแนะแนว 20 18
92  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   คอมดีไซน์   233 20 2
93  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   อาคาร 5 25 31 เต็มแล้ว
94  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   วิถีเกษตรเดินตามรอยพ่อ   ตึกเกษตร 16 18 เต็มแล้ว
95  นางนาตยา ศรสุวรรณ   Crossword   434 20 2
96  นายเคบอย สินสุพรรณ์   Interact จิตอาสา   413 25 25 เต็มแล้ว
97  นางสาวยุภา เกิดศิริ   English Around The World   421 20 16
98  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   414 25 27 เต็มแล้ว
99  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   ภาษาอังกฤษ ม.ต้น   411 20 8
100  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   ภาษาอังกฤษ   626 20 10
101  นางมนทิรา มะม่วงชุม   Magic English Club   436 20 6
102  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   ภาษาจีนน่ารู้   425 20 24 เต็มแล้ว
103  นางสาวกนกพร จันทรศร   English is Fun   422 22 23 เต็มแล้ว
104  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   ภาษาต่างประเทศ   25 25 เต็มแล้ว
105  นางสาวชมพูนุท คำธารา   English Lunla   414 20 5
106  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   จิตอาสา   บริเวณหลังคาโค้ง 25 13
107  Mr.jessie Ornadio   D.I.Y   433 20 9
108  MissGeraldine E. Borja   Drama   - 20 8
109  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   วัฒนธรรมญี่ปุ่น   426 20 21 เต็มแล้ว
110  นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย   Interact จิตอาสา   413 25 9
111  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   วัฒนธรรมญี่ปุ่น   426 20 22 เต็มแล้ว
112  Mr.Arvin Jake Forte Judan   Music Club   435 20 9
113  Ms.Elden Love Quino   English Relay   431 20 0
114  Ms.Lijie -   ภาษาจีนน่ารู้   425 20 7
115  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC   ห้องแนะแนว 20 16
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 115 คน รวมจำนวน 2521 1983