โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2563

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
ห้อง
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แต้มสีภาษา   537 20 10
2  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาพาสนุก   ห้องสมุด 20 19
3  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาสร้างสรรค์   ตึก 6 20 20 เต็มแล้ว
4  นางดุจดาว นุชนุ่ม   หนังสือเล่มเล็ก   525 20 2
5  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   คำคมภาษาไทย   ติดต่อผู้สอน 20 24 เต็มแล้ว
6  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 20 0
7  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   รักษ์ภาษาไทย   ห้อง 538 20 6
8  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   ธนาคารโรงเรียน (รับเฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร)   ธนาคารโรงเรียน 20 0
9  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   การป้องกันการทุจริต ม.5/6   545 39 36
10  นางสาวปานรวี ภูศรี   GSP Club   524 20 0
11  นายประณต ฉัฐมะ   GSP Club   524 20 6
12  นายอรรถพล ศรัทธาผล   MATH TMV Talent   521 20 14
13  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 14
14  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   TMV Robotics   ห้อง Com 4 (234) 20 19
15  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   เกมส์สมการคณิตศาสตร์ A-MATH   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 10 9
16  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   เกมต่อสมการคณิศาสตร์ A-math   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 10 0
17  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คณิต คิดสนุก   ห้อง 642 20 18
18  นายมนตรี แต่งจันทร์   คณิตศิลป์   532 20 12
19  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   คณิตศิลป์   532 20 10
20  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   MATH TMV Talent   521 20 3
21  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   สิ่งประดิษฐ์   ห้อง 126 20 9
22  นายเกรียงไกร จันหอม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 9
23  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 10
24  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 13
25  นางสรินยา พรหมมา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
26  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   สวนพฤกษศาสตร์   หอประชุมเจ้าคุณทองดำ 30 11
27  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
28  นางสาวนิติยา จันทะสี   สวนพฤกษศาสตร์   หอประชุมเจ้าคุณทองดำ 30 17
29  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 15
30  นายรติ จิรนิรัติศัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
31  นางสาวสุกัญญา มารอด   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 12
32  นางนิชนันท์ จันหอม   สวนพฤกษศาสตร์   หอประชุมเจ้าคุณทองดำ 31 0
33  นายชวกร คงกะเรียน   สวนพฤกษศาสตร์   หอประชุมเจ้าคุณทองดำ 30 18
34  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   สิ่งแวดล้อม   ข้างตึกจริยธรรม 20 1
35  นางสาวยุวดี พุทสอน   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 3
36  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   สวนพฤกษศาสตร์   หอประชุมเจ้าคุณทองดำ 30 17
37  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สวนพฤกษศาสตร์   หอประชุมเจ้าคุณทองดำ 30 18
38  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ลานต้นไม้ข้างตึกจริยธรรม 20 9
39  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 17
40  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 2
41  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   ห้องพยาบาล 20 5
42  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ธนาคารโรงเรียน (รับเฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร)   ห้องธนาคารโรงเรียน 20 4
43  นางจันทนา ศรีบูจันดี   สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   ห้อง 326 20 0
44  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน   อาคารจริยะ 20 16
45  นางกันหา อินจีน   เสริมปัญญาพาสนุก   ห้องอาเซียน 20 9
46  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   สภานักเรียน   อาคารจริยะ 20 3
47  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   โครงงานคุณธรรมบ้านคนดี   อาคารจริยะ 20 2
48  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   รักษ์สิ่งแวดล้อม   ห้องประวัติศาสตร์ 20 4
49  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   รักษ์สิ่งแวดล้อม   ห้องประวัติศาสตร์ 20 4
50  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   จิตอาสา   ติดต่อผู้สอน 20 14
51  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   จิตอาสา   ติดต่อผู้สอน 20 20 เต็มแล้ว
52  นายเอนก สุทธิสินทอง   เปตอง   สนามเปตอง 20 22 เต็มแล้ว
53  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   บริดจ์และบาสเก็ตบอล   ห้องพลศึกษา อาคาร 5 59 48
54  นายจีระศักดิ์ กลมวง   กีฬาฟุตบอล   สนามฟุตบอล (สีแดง) 65 56
55  นายวงศกร วงศ์ระพี   บาสเกตบอล   สนามบาสเกตบอล 20 11
56  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย 20 21 เต็มแล้ว
57  นายสุรเดช ทองอ่อน   ดนตรีสากล   ห้องดนตรีสากล 24 14
58  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   สมุนไพรใกล้ตัว   ห้องคหกรรมตึก 6 20 15
59  นางปราณี เทพเทียน   สหกรณ์   หน้าสหกรณ์โรงเรียน 20 0
60  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรมตึก 6 20 18
61  นางวาสนา บัวแสง   เกษตร   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 20 22 เต็มแล้ว
62  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   เกษตร   ตึกเกษตร 20 6
63  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   การเพาะเห็ด ม.5/8   อาคารเกษตรและแปลงเกษตร 20 14
64  นายประสาน สีสันต์   งานช่าง   อาคารอุตสาหกรรม 20 19
65  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   จิตอาสา   ห้องช่าง 20 16
66  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   คอมพิวเตอร์   ติดต่อผู้สอน 20 3
67  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   231 20 17
68  นางอภินันท์ สีสันต์   ห้องสมุด   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
69  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์   ห้องวิทยบริการ 20 21 เต็มแล้ว
70  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   คอมพิวเตอร์   ห้องคอม 3 (233) 20 13
71  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ห้อง Com 2 (232) 20 19
72  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ   421 20 20 เต็มแล้ว
73  นายเคบอย สินสุพรรณ์   Interact   413 49 18
74  นางสาวยุภา เกิดศิริ   English Around the World   424 20 20 เต็มแล้ว
75  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   414 20 18
76  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   Double English   411 20 0
77  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   Crossword ม.ต้น   627 20 14
78  นางมนทิรา มะม่วงชุม   English is easy   622 20 19
79  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   สอบวัดความรู้ภาษาจีน   425 20 19
80  นางสาวกนกพร จันทรศร   English is fun   422 20 11
81  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   สาธารณะประโยชน์   628 20 2
82  นางสาวชมพูนุท คำธารา   English Lun La   414 20 16
83  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   English games   536 20 27 เต็มแล้ว
84  Mr.jessie M. Ordonio   Everyday English   ติดต่อผู้สอน 20 21 เต็มแล้ว
85  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   สอบวัดความรู้ภาษาจีน   ห้อง 425 20 19
86  นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์   English พาเพลิน   ห้อง 415 20 6
87  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน   426 20 20 เต็มแล้ว
88  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   ภาษาญีุ่ปุ่นพาเพลิน   426 20 18
89  Ms.Elden Love Quino   Easy going English   ติดต่อผู้สอน 40 29
90  นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล   Crossword ม.ต้น   618 20 21 เต็มแล้ว
91  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย   ห้องแนะแนว 20 18
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 91 คน รวมจำนวน 2017 1195