โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 5 ส.ค. 2562

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
ห้อง
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นายสมชาติ ตรียินดี   ภาษาไทย ม.5/1   - 20 29 เต็มแล้ว
2  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 19
3  นางอโนทัย จิตบุญ   ภาษาไทยในเพลง   538 20 6
4  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   ภาษาไทยในเพลง   538 20 19
5  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   คติชนบนภูมิปัญญา   537 20 3
6  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 21 19
7  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องมัลติมีเดีย 547 20 20 เต็มแล้ว
8  นางดุจดาว นุชนุ่ม   หนังสือเล่มเล็ก   536 20 7
9  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 0
10  นางสาววราพร น้อยเกตุ   Lets pray   ห้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20 15
11  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   Kid Bright   ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (232) 20 20 เต็มแล้ว
12  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   คติชนบนภูมิปัญญา   ห้อง 537 20 0
13  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   ธนาคารโรงเรียน   ธนาคารโรงเรียน 20 11
14  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   เวทคณิต ม.ปลาย   545 20 0
15  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 4
16  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   คณิตศาสตร์ ม.4/1   132 20 30 เต็มแล้ว
17  นางสาวปานรวี ภูศรี   GSP Club   524 10 7
18  นางวรรณี แก้วอุปการ   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 19
19  นางวิพาดา อินทวิชัย   Sudoku Club   ห้อง 532 20 4
20  นายประณต ฉัฐมะ   GSP Club   524 10 10 เต็มแล้ว
21  นายอรรถพล ศรัทธาผล   MATH TMV Talent   521 20 20 เต็มแล้ว
22  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 8
23  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   TMV Robotics   ห้อง Com 4 (234) 22 21
24  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   เกมส์สมการคณิตศาสตร์ A-MATH   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 20 19
25  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   คณิตศาสตร์ ม.1/1   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 35 28
26  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คณิต คิดสนุก   ห้อง 646 20 15
27  นายมนตรี แต่งจันทร์   คณิตศิลป์   533 20 15
28  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   คณิตศิลป์   533 20 6
29  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   MATH TMV Talent   521 20 14
30  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 9
31  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
32  นายเกรียงไกร จันหอม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 18
33  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 16
34  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 10
35  นางสรินยา พรหมมา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 7
36  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   สวนพฤกษศาสตร์   ห้อง 112 20 20 เต็มแล้ว
37  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 4
38  นางสาวนิติยา จันทะสี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
39  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 19
40  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   สวนพฤกษศาสตร์   ห้อง 116 20 20 เต็มแล้ว
41  นายรติ จิรนิรัติศัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 3
42  นางสาวสุกัญญา มารอด   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 5
43  นางนิชนันท์ จันหอม   สวนพฤกษศาสตร์   ห้องแก้วกัลยา 20 21 เต็มแล้ว
44  นายชวกร คงกะเรียน   สวนพฤกษศาสตร์   ห้อง 114 20 11
45  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 15
46  นางสาวยุวดี พุทสอน   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 9
47  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 9
48  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สวนพฤกษศาสตร์   ห้อง 116 20 18
49  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 17
50  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 17
51  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
52  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 17
53  นางเรวดี สุขอร่าม   ลั้ลลา อาเซียน   ห้องอาเซียน 20 19
54  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   ห้องพยาบาล 20 12
55  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ธนาคารโรงเรียน   ห้องธนาคารโรงเรียน 20 10
56  นางสาวเอมอร จันทร   สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   ห้อง 326 20 12
57  นางจันทนา ศรีบูจันดี   สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   ห้อง 326 20 11
58  นางกันหา อินจีน   เสริมปัญญาพาสนุก   ห้องพักครูสังคม อาคาร 3 20 10
59  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   บ้านคนดี 4.0   อาคารจริยะ 20 20 เต็มแล้ว
60  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   รักษ์โลก   ห้องประวัติศาสตร์ 313 20 1
61  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   รักษ์โลก   ห้องประวัติศาสตร์ 313 20 20 เต็มแล้ว
62  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   จิตอาสา   ห้อง 625 20 20 เต็มแล้ว
63  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   จิตอาสา   ห้อง 625 20 11
64  นายพิสิฐ บุญมา   แบดมินตัน   หอประชุม 2 โรงแบดมินตัน 20 21 เต็มแล้ว
65  นายอดุลย์ เชียงทอง   ฟุตซอล   สนามฟุตซอล 20 20 เต็มแล้ว
66  นายจีระศักดิ์ กลมวง   ฟุตบอล   สนามฟุตบอล 27 27 เต็มแล้ว
67  นายเสนอ วิเศษสิงห์   ศิลปะกับชีวิต   ห้องศูนย์ศิลปะ 20 27 เต็มแล้ว
68  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   ดนตรีสากล   ห้องดนตรีสากล 20 20 เต็มแล้ว
69  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   ศิลปะ   ห้องศิลปะ 20 30 เต็มแล้ว
70  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   นาฏศิลป์ไทย   ห้องนาฏศิลป์ 20 47 เต็มแล้ว
71  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย 20 21 เต็มแล้ว
72  นายสุรเดช ทองอ่อน   ดนตรีโฟล์คซอง   ห้องดนตรีสากล 40 31
73  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรมตึก 6 20 20 เต็มแล้ว
74  นางปราณี เทพเทียน   สหกรณ์   หน้าสหกรณ์โรงเรียน 20 5
75  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรมตึก 6 20 18
76  นางวาสนา บัวแสง   เกษตร   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 20 15
77  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   เกษตร   ตึกเกษตร 20 17
78  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   เกษตร   อาคารเกษตรและแปลงเกษตร 20 7
79  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   งานช่าง   ห้องช่าง 20 15
80  นายประสาน สีสันต์   การงานอาชีพ   ห้องไฟฟ้า 20 8
81  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   จิตอาสา   ห้องช่าง 20 19
82  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   คอมพิวเตอร์   - 20 20 เต็มแล้ว
83  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   231 20 20 เต็มแล้ว
84  นางอภินันท์ สีสันต์   ห้องสมุด   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
85  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
86  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์   234 20 20 เต็มแล้ว
87  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย   ห้องแนะแนว 20 19
88  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   นักวาดการ์ตูน   ห้องคอม 3 (233) 20 20 เต็มแล้ว
89  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   เทคโนโลยี   ห้อง Com 2 (232) 20 19
90  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   เกษตร   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 20 8
91  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ   ติดต่อคุณครูที่ห้อง 416 20 16
92  นายเคบอย สินสุพรรณ์   Interact   413 20 33 เต็มแล้ว
93  นางสาวยุภา เกิดศิริ   English Around the World   424 20 14
94  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   414 20 25 เต็มแล้ว
95  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   English is all around   411 20 20 เต็มแล้ว
96  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   Crossword ม.ต้น   627 20 17
97  นางมนทิรา มะม่วงชุม   Magic English Club   622 22 22 เต็มแล้ว
98  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   สอบวัดความรู้ภาษาจีน   425 20 19
99  นางสาวกนกพร จันทรศร   English is fun   422 17 17 เต็มแล้ว
100  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   สาธารณะประโยชน์   ตึก 6 20 17
101  นางสาวชมพูนุท คำธารา   English Lun La   414 20 11
102  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   English games   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
103  Mr.jessie Ornadio   Everyday English   423 20 16
104  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   สอบวัดความรู้ภาษาจีน   ห้อง 425 20 2
105  นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์   English พาเพลิน   ห้อง 421 20 2
106  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน   426 20 20 เต็มแล้ว
107  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   ภาษาญีุ่ปุ่นพาเพลิน   426 20 20 เต็มแล้ว
108  Mr.Arvin Jake Forte Judan   English Vocab   ติดต่อคุณครูที่ห้อง 415 20 3
109  Ms.Elden Love Quino   Easy English   415 20 18
110  นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล   Crossword ม.ต้น   627 20 3
111  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย   ห้องแนะแนว 20 17
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 111 คน รวมจำนวน 2244 1685