แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    แผนการจัดกาเรียนรู้เพื่อพัฒนาความมีวินัย More...
 [วันที่:9 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศ:จิรวดี ]
    แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเพื่อนคู่คิดในการพัฒนา More...
 [วันที่:9 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศ:จิรวดี ]
    นำเข้าข้อมูลนักเรียน1/2560 แล้ว ทุกระบบพร้อมให้ทำงานได้แล้ว อย่าลืมแก้ชั้นที่เป็นที่ปรึกษาด้วยครับ
 [วันที่:6 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    นักเรียนที่ให้เรียนซ้ำชั้น แสดงรายชื่อ และนักเรียนต้องมาแสดงตนเพื่อเรียนซ้ำต่อไป
 [วันที่:11 เมษายน 2560   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    นักเรียนที่ยังติด 0 ร มส มผ แสดงชื่อสำหรับนักเรียนที่ติดมากกว่า 3 รายวิชาจะต้องเรียนซ้ำชั้น โดยโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป
 [วันที่:31 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตรวจสอบนักเรียนที่จบ/ไม่จบ ชั้น ม.3 ชั้น ม.6 สำหรับนักเรียนที่ไม่จบให้ลงเรียนซ้ำช่วงเมษายน 2560 โดยผู้ปกครองต้องมาลงทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 60 เวลา 09.00 น.
 [วันที่:28 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา More...
 [วันที่:16 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศ:นิชนันท์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |