gpa.tmk.ac.th - /Doc2/


[To Parent Directory]

3/23/2020 11:14 AM 41078 คะแนนรายบุคคลม.1.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 41260 คะแนนรายบุคคลม.2.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 12939 คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี.docx
3/23/2020 11:14 AM 278259 ประมวลผลคณิตศาสตร์-ม.1ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 281605 ประมวลผลคณิตศาสตร์-ม.2ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 310851 ประมวลผลภาษาอังกฤษ-ม.1ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 318386 ประมวลผลภาษาอังกฤษ-ม.2ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 326158 ประมวลผลภาษาไทย-ม.1ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 327882 ประมวลผลภาษาไทย-ม.2ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 529104 ประมวลผลวิทยาศาสตร์-ม.1ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 381103 ประมวลผลวิทยาศาสตร์-ม.2ครบ.xlsx
3/23/2020 11:14 AM 14324 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบปลายปี.docx